Używamy własnych plików cookie (first-party cookies) i plików cookie stron trzecich (third-party cookies), aby zwiększyć korzyści dla klienta i ulepszyć użytkowanie strony. Klikając dowolny link na tej stronie wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z plików cookies w sposób określony w naszej polityce cookies. Aby uzyskać więcej informacji, należy sprawdzić naszą Politykę cookies. Akceptuj

Informacja prawna - należy obowiązkowo przeczytać

 


Dostęp i korzystanie z niniejszej strony web

Strona internetowa MECALUX.COM, zarządzana przez MECALUX, S.A., którego dane identyfikacyjne znajdują się na końcu niniejszej Informacji prawnej, jest stroną mającą za zadanie ułatwienie uzyskania informacji dotyczących działalności Firmy MECALUX, S.A. lub przedsiębiorstw jego grupy. Poprzez hiperłącza do stron internetowych innych jednostek umożliwia również zakup różnorodnych artykułów sprzedawanych przez Firmę, jak również zaprenumerowanie publikacji MECALUX NEWS.

Dostęp do strony internetowej MECALUX.COM uwarunkowany jest wcześniejszym przeczytaniem i akceptacją przez odwiedzających Informacji prawnej. Fakt wejścia i korzystania z niniejszej strony internetowej w charakterze odwiedzającego, rozumiany jest jako wyrażenie zgody w sposób wyraźny, pełny i bez zastrzeżeń na całą treść Informacji prawnej opublikowanej na Portalu w momencie wejścia. Brak akceptacji Informacji prawnej powoduje, iż przeglądanie i korzystanie z tej strony internetowej nie powinno mieć miejsca.

Odwiedzający wyraźnie i bez jakichkolwiek zastrzeżeń akceptuje, że wejście i korzystanie z niniejszej strony internetowej odbywa się w sposób swobodny i świadomy oraz na jego jedyną i wyłączną odpowiedzialność, przy czym winien on przeczytać uważnie i wnikliwie niniejszy dokument w całości za każdym razem, kiedy będzie miał zamiar wejść na stronę, jako że będzie on mógł ulegać modyfikacji.

Treść, z którą użytkownik będzie mógł się zapoznać, jest skierowana do osób i/lub przedsiębiorstw zainteresowanych otrzymaniem informacji na temat produktów i usług oferowanych przez MECALUX, S.A. Prośba o kosztorys zostanie zrealizowana w oparciu o odpowiednie formularze, co nie będzie pociągało za sobą stosunku umownego, to znaczy kosztorys zostanie wystawiony na zasadzie czysto informacyjnej, a strony nie będą miały żadnych zobowiązań z samego tytułu jego wystawienia lub przyjęcia i w żadnym przypadku nie będzie on uważany za kontrakt wstępny lub obietnicę sprzedaży, ani też nie będzie wszczynana procedura kontraktacji drogą elektroniczną.

Powrót

Zawartość strony web MECALUX

MECALUX, S.A. stawia do dyspozycji odwiedzającego stronę web z zawartymi w niej informacjami w tym rozumieniu, że mimo staranności, z jaką została przygotowana, może ona zawierać niedokładności i błędy.

Odwiedzający bierze pod uwagę, jest świadom i akceptuje, poprzez sam fakt odwiedzenia strony, że umieszczone w niej dane i informacje mogą zawierać błędy, niedokładności i nie być zaktualizowane. W tym znaczeniu odwiedzający nie powinien wykorzystywać wspomnianych danych i informacji do podejmowania decyzji, które mogą mieć dla niego samego lub dla osób trzecich konsekwencje ekonomiczne lub innej natury, nie sprawdziwszy ich uprzednio według własnych kryteriów i na własną odpowiedzialność, co do pożądanych efektów.

MECALUX, S.A. zastrzega sobie prawo, do aktualizowania zawartości strony internetowej, jej usuwania, ograniczania lub uniemożliwiania dostępu do niej, w sposób przejściowy lub ostateczny, jak również zastrzega sobie prawo do modyfikacji w dowolnej chwili sposobu prezentacji, konfiguracji i lokalizacji strony internetowej oraz warunków i wymogów dostępu do niej, według własnego uznania i nie gwarantując przy tym dyspozycyjności ani ciągłości funkcjonowania strony ani innych stron, do których został ustanowiony link.

Powrót

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

Cała treść niniejszej strony internetowej (obejmując, lecz nie ograniczając się do nich, teksty, wykresy, logotypy, ikony przycisków, bazy danych, obrazy, pliki tekstowe, dźwiękowe, video oraz oprogramowanie) jest własnością MECALUX, S.A., spółek Grupy MECALUX, S.A., ich współpracowników lub dostawców tej treści i jest chroniona przez normy krajowe i międzynarodowe w zakresie własności przemysłowej i intelektualnej. Zestawienie całej zawartości strony internetowej (przez co rozumie się kompilację, układ i montaż) stanowi wyłączną własność MECALUX S.A. i jest chroniona przez normy krajowe i międzynarodowe dotyczące własności przemysłowej i intelektualnej. Całość oprogramowania wykorzystanego na tej stronie internetowej jest własnością MECALUX, S.A., spółek Grupy MECALUX, S.A. lub ich dostawców. Oprogramowanie jest tak samo chronione przez prawa krajowe i międzynarodowe w zakresie własności przemysłowej i intelektualnej.

Reprodukcja, modyfikacja, kopiowanie, użycie, dystrybucja, sprzedaż, upublicznianie lub wszelkie inne wykorzystanie informacji zawartej na stronie (w tym samego projektu, konfiguracji i formy prezentacji strony internetowej) dokonywane bez upoważnienia MECALUX, S.A., stanowi naruszenie prawodawstwa obowiązującego w zakresie własności intelektualnej.

Dostęp do informacji i zawartości niniejszej strony internetowej nie pociąga za sobą żadnego zrzeczenia się, przekazania, licencji ani cesji całkowitej czy częściowej jakiegokolwiek prawa wynikającego z własności intelektualnej lub przemysłowej.

Powrót

Zwolnienie z odpowiedzialności

Niniejsza strona internetowa została przygotowana w dobrej wierze przez MECALUX, S.A. w oparciu o informacje pochodzące ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, uzyskane w sposób legalny i przedstawiana jest Odwiedzającym w stanie aktualnym, mogąc zawierać niedokładności lub błędy.

MECALUX, S.A. nie odpowiada za straty i szkody jakiejkolwiek natury, mogące wyniknąć z wykorzystania informacji, treści, oprogramowania, materiałów lub produktów umieszczonych na niniejszej stronie internetowej, ani też z informacji umieszczonych lub usług świadczonych na stronach internetowych osób trzecich, dostępnych z niniejszej strony dzięki hiperłączom (linkom), które to strony podlegają własnej polityce poufności i mają swoje informacje prawne. W szczególności, MECALUX, S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, jakie mogą wyniknąć z zaprzestania usługi, jeśli dotknęłoby to niniejszą stronę web.

MECALUX, S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, która mogłaby wyniknąć z braku (całkowitego lub częściowego) prawdziwości, aktualizacji i/lub ścisłości danych lub informacji jakiejkolwiek natury, ani też z tytułu treści, danych lub informacji, które są dostarczane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich.

Podobnie, MECALUX, S.A. nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy lub braki w zakresie bezpieczeństwa, które mogą zaistnieć w wyniku użytkowania przez odwiedzającego przeglądarki w wersji niezaktualizowanej lub niepewnej, jak również przez uaktywnienie urządzeń konserwujących klucze lub kody identyfikacyjne użytkownika w przeglądarce, czy też za straty, błędy lub nieścisłości, które mogą wyniknąć ze złego funkcjonowania przeglądarki.

W celu zabezpieczenia antywirusowego niniejszej strony internetowej, MECALUX, S.A. używa programów wykrywających wirusy, tak by kontrolować wszystkie treści wprowadzane na stronę. Niemniej jednak MECALUX, S.A. nie gwarantuje nieobecności wirusów czy innych elementów wprowadzonych przez obce osoby trzecie i w związku z tym w żadnym razie nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty i szkody jakiejkolwiek natury, które mogą wyniknąć z obecności wirusów lub innych elementów mogących powodować zakłócenia w systemach lub plikach użytkowników.

Powrót

MECALUX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
44-109 Gliwice ul. Wyczółkowskiego 125
wpisana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000074934
NIP: 726-22-93-260
Regon 472214072
wysokość kapitału zakładowego: 73 381 000,00 PLN