Nota prawna (przeczytanie obowiązkowe)

Niniejsza nota zawiera zasady i warunki witryny wskazane poniżej.


Dostęp i korzystanie z witryny

Strona internetowa jest dostępna jest w domenie www.mecalux.pl oraz przez inne domeny, które mogą do niej przekierowywać. Dane identyfikacyjne MECALUX Sp. z o.o., dalej "MECALUX", znajdują się na końcu niniejszej noty prawnej. Celem witryny jest dostarczenie informacji o produktach, usługach, działaniach i sektorach, w które zaangażowana jest jednostka MECALUX lub jej grupa korporacyjna. Podobnie, może ona umożliwiać elektroniczny zakup produktów, subskrypcję publikacji MECALUX oraz dostęp do stron internetowych innych jednostek przez hiperłącza.

Korzystanie z witryny określa status użytkownika, dalej “użytkownika” i zakłada jego swobodnie i świadomie wyrażoną zgodę na wszystkie warunki zawarte na stronie w wersji podczas dostępu, na jego wyłączną odpowiedzialność. Jest więc zalecane aby przed rozpoczęciem korzystania z witryny użytkownik przeczytał te warunki, Politykę Prywatności, Politykę Cookies oraz inne, które mogą pojawić się na stronie. W razie wątpliwości, możesz skontaktować się pod adresem info@mecalux.pl, gdzie zostanie zapewniona opinia odnośnie wszelkich klauzul, które są zawarte w notach prawnych na stronie. Jeżeli nie zgadzasz się z warunkami witryny, nie powinieneś jej używać ani uzyskiwać do niej dostępu.

Użytkownik musi uważnie i dokładnie przeczytać warunki witryny za każdym razem, gdy zdecyduje się uzyskać do niej dostęp, gdyż wspomniane warunki mogą podlegać zmianie.

Treści, które można przeglądać, są skierowane do jednostek i/lub firm, które są zainteresowane produktami bądź usługami oferowanymi przez MECALUX. W przypadkach gdy wymagane są oferty cenowe, będą one wypełniane przez odpowiednie formularze, podobnie oferty cenowe które MECALUX może przedstawić będą dostępne na stronie internetowej, co nie pociąga za sobą powstania żadnego stosunku umownego, tj. oferta będzie wydawana jedynie w celach informacyjnych bez związania stron przez samo jej wydanie lub otrzymanie, co pod żadnym warunkiem nie może być uważane za umowę wstępną lub umowę przedwstępną sprzedaży, ani też nie rozpocznie postępowania mającego na celu zawarcie umowy drogą elektroniczną.

Dane, które mogą być gromadzone przez witrynę będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności.

Do góry

Zawartość strony internetowej

MECALUX zamieszcza na stronie informacje dla użytkownika przy założeniu, że pomimo należytej staranności przy ich przygotowaniu, mogą zawierać one nieścisłości i błędy typograficzne.

W konsekwencji, użytkownik odwiedzając stronę przyjmuje, rozumie i potwierdza, że zawarte dane i informacje mogą zawierać błędy, nieścisłości lub być nieaktualne. W związku z tym, użytkownik nie powinien wykorzystywać wspomnianych danych i informacji do podejmowania decyzji, które mogą mieć dla niego bądź osób trzecich skutek gospodarczy lub o innym charakterze, bez uprzedniego porównania ich z własnymi kryteriami, na własną wyłączną odpowiedzialnością za odpowiednie rezultaty. Niezależnie od powyższego, na potrzeby zawierania umów drogą elektroniczną, kwestia ta podlega w każdym przypadku odpowiednim postanowieniom warunków umownych.

Użytkownik zgadza się korzystać z witryny zgodnie z prawem, ogólnie akceptowaną moralnością i porządkiem publicznym oraz przyzwoitością, powstrzymując się od używania strony do celów szkodzących wizerunkowi i prawom MECALUX, firm z jego grupy korporacyjnej i jego współpracowników. Podobnie, użytkownik powinien powstrzymać się od wszelkich działań, które mogą spowodować uszkodzenie lub utrudnienia w normalnym działaniu witryny.

Wedle własnego uznania, MECALUX zastrzega sobie prawo do aktualizowania zawartości strony, usuwania, ograniczania i zapobiegania dostępu do nich na czas określony lub trwale, a także zastrzega sobie prawo do modyfikacji w dowolnym momencie prezentacji, konfiguracji i lokalizacji, nie gwarantując dostępności ani ciągłego działania strony i innych witryn, do których zawiera linki.

Do góry

Zawieranie umów drogą elektroniczną

MECALUX oferuje produkty, które mogą zostać zakupione elektroniczne przez stronę lub łącza, które udostępnia MECALUX, zgodnie z zawartymi w nich zasadami i warunkami. Produkty te mogą być sprzedawane przez MECALUX, jego grupę korporacyjną lub autoryzowanych partnerów.

Do góry

Prawa własności intelektualnej

Całość (tj. zbiór, układ i organizacja) zawartości strony jest wyłączną własnością MECALUX S.A., spółki macierzystej Grupy Mecalux.

Wszelka zawartość strony, w tym (lecz nie wyłącznie) teksty, grafiki, logo, ikony przycisków, bazy danych, obrazy, pliki tekstowe, audio, video, oprogramowanie, jak rórnież prawa własności przemysłowej, takie jak znaki towarowe i nazwy handlowe, są własnością MECALUX S.A. i jego grupyspółek, jego współpracowników, dostawców treści i aplikacji lub ich odpowiednich licencjodawców.

Wyżej wymienione prawa własności intelektualnej i przemysłowej są chronione przez krajowe i międzynarodowe przepisy dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej.

Reprodukcja, modyfikowanie, powielanie, wykorzystanie, dystrybucja, sprzedaż, publikowanie lub jakiekolwiek inne użycie informacji zawartych na tej stronie, włączając w to jej design, konfigurację i układ, bez upoważnienia MECALUX S.A. stanowić będzie naruszenie obowiązujących przepisów prawa dotyczących własności intelektualnej, w związku z czym MECALUX lub każda z firm należących do grupy korporacyjnej będzie mogła podjąć kroki prawne i domagać się odszkodowania za wszelkie powstałe szkody.

Umieszczenie informacji lub zawartości na niniejszej stronie nie oznacza zrzeczenia się jakichkolwiek praw przez MECALUX S.A., ani żadną z firm z jego grupy korporacyjnej, przeniesienia praw, udzielenia licencji ani całkowitej lub częściowej cesji praw wywodzących się z własności intelektualnej lub przemysłowej.

W celu wykorzystania któregokolwiek z wspomnianych wyżej praw i aby stworzyć łącze do niniejszej strony przez dowolną domenę, wymaga się uzyskania uprzedniej pisemnej zgody MECALUX S.A.

Do góry

Konta, hasła i bezpieczeństwo

Aby użyć pewnych funkcji lub usług oferowanych przez stronę, może być wymagane utworzenie konta oraz ustawienie hasła. Użytkownik będzie odpowiedzialny za zachowanie poufności informacji o koncie, haśle i wszelkiej aktywności lub dostępie przy wykorzystaniu tych danych. Użytkownik musi niezwłocznie zawiadomić MECALUX w razie powzięcia informacji o bezprawnym użyciu konta i hasła lub wszelkich innych problemach dotyczących ich bezpieczeństwa; w każdym wymienionym wyżej przypadku użytkownik będzie odpowiedzialmy za straty poniesione przez MECALUX, każdą z firm z jej grupy korporacyjnej lub innych użytkowników strony.

Osoby inne niż uprawnieni użytkownicy nie mogą używać hasła lub konta przyznanego przez MECALUX bez wyrażonej przez MECALUX zgody.

W żadnym wypadku MECALUX lub jakakolwiek firma z jej grupy kapitałowej nie będą odpowiedzialne za straty lub szkody powstałe w wyniku naruszenia tych obowiązków.

Do góry

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Niniejsza strona została przygotowana przez MECALUX S.A. w dobrej wierze, dla użytku firm z jej grupy korporacyjnej, z informacjami z wewnętrznych i zewnętrznych legalnych źródeł, przedstawia je użytkownikom w aktualnej postaci i może zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne.

W żadnym wypadku MECALUX lub jakakolwiek firma z jej grupy kapitałowej nie będą odpowiedzialne za straty lub szkody wynikające z:

(i) informacji, zawartości, oprogramowania, materiałów lub produktów zawartych na stronie lub na których oparte jest jej działanie;

(ii) zawartości lub usług dostarczanych przez strony osób trzecich, w przypadkach gdy ta strona zawiera hiperłącza, które pozwalają użytkownikom na dostęp do innych witryn, zarządzanych według własnej polityki prywatności i noty prawnej;

(iii) zakłócenia usług wpływających na tę stronę;

(iv) braku prawdziwości, aktualizacji i/lub niedokładności danych lub informacji wszelkiej natury (całkowitej lub częściowej);

(v) wszelkie błędy lub braki bezpieczeństwa mogące wynikać z użycia przez użytkownika przestarzałej lub niezabezpieczonej wersji przeglądarki, a także aktywacji urządzenia pamięci masowej dla kluczy lub kodów identyfikacji użytkownika w przeglądarce bądź z uszkodzeń, błędów lub nieścisłości, które mogą wynikać z jej nieprawidłowego działania.

W celu redukcji ryzyka wirusowego na stronie, MECALUX S.A. używa programów do detekcji wirusów celem kontroli wszelkich wprowadzanych na nią zawartości. Jednakże, nie gwarantuje to braku wirusów ani elementów wprowadzonych przez osoby trzecie. MECALUX i firmy z jej grupy korporacyjnej nie będą zatem w żadnym wypadku odpowiedzialne za wszelkie szkody, które mogą wynikać z obecności wirusów lub innych elementów, które mogą powodować zmiany w systemie bądź plikach użytkownika.

W żadnym przypadku MECALUX i firmy z jej grupy kapitałowej nie będą odpowiedzialne w sytuacji, gdy nieupoważniona strona trzecia dokona w jakikolwiek sposób reprodukcji, modyfikacji, kopiowania, wykorzystania, dystrubycji, sprzedaży, publikacji lub innego użytku z obrazów lub produkcji audio-wizualnych ich klientów oraz ich własności przemysłowej i intelektualnej, które mogą pojawić się na stronie.

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez naruszenie warunków określonych na stronie.

Do góry

Odpowiednie prawo i jurysdykcja

Niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu. Użytkownicy wyraźnie potwierdzają, że to polskie prawo reguluje stosunki wynikające z dostępu do witryny.

Niezależnie od powyższego, strony powinny kierować wszelkie spory wynikające z interpretacji, zastosowania i zgodności z prawem niniejszego kontraktu do sądu siedziby klienta, chyba że klient prowadzi działalność gospodarczą lub jest osobą prawną, w którym to przypadku sądem właściwym będą sądy miejscowo właściwie dla MECALUX Sp. z o.o.

Do góry

Mecalux Sp. z o.o.
NIP: 726-22-93-260
ul. Leona Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice
info@mecalux.pl

Tel. +48 32 331 69 66 (0)
Fax +48 32 331 69 67
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 74934
wysokość kapitału zakładowego 73 381 000,00 zł

Data aktualizacji Noty prawnej: maj 2018.