Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY FIRMY MECALUX

Niniejsze warunki, wraz z ich aktualizacjami, mają zastosowanie do sprzedaży, wyceny lub oferty materiałów i/lub świadczenia usług (dalej „Materiał(y)” i/lub „Usługi”) realizowanych przez dowolną spółkę Grupy Mecalux (dalej „Mecalux”) i mogą być modyfikowane wyłącznie za wyraźną, jednoznaczną i pisemną akceptacją Mecalux. W związku z powyższym: a) wystawienie zamówienia zakupu przez Klienta Mecalux (dalej „Klient”); oświadczenie o przyjęciu oferty lub wyceny Mecalux (dalej „Oferta”) w dowolny sposób; produkcja i/lub sprzedaż Materiału lub świadczenie Usług przez Mecalux na rzecz Klienta; oraz wszelkie czynności, które Klient może wykonać po otrzymaniu Oferty, będą stanowiły akceptację przez Klienta niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Ogólnych Warunków Montażu Mecalux (dalej „Ogólne Warunki”), które Klient oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował bez zastrzeżeń; oraz b) niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży będą miały pierwszeństwo przed klauzulami lub warunkami umowy lub jakimikolwiek innymi wydanymi przez Klienta w jakikolwiek sposób, takimi jak zamówienia zakupu, oferty, listy lub wszelkie inne dokumenty odnoszące się do produktów i usług Mecaluxu, które nie będą miały zastosowania. W związku z tym wykluczone będą wszelkiego rodzaju warunki, które można by uznać za dorozumiane w trakcie negocjacji lub na mocy standardowego zwyczaju, zastosowania lub praktyki.

1. Sprzedaż Materiałów
Warunki INCOTERMS obowiązujące dla każdej sprzedaży materiału zostaną uzgodnione przez strony, a w przypadku braku porozumienia będą to INCOTERMS EXW 2020 dla odpowiedniej fabryki Mecalux. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, Klient ponosi koszty i środki związane z rozładunkiem materiału. Klient zobowiązuje się do zapewnienia miejsca, w którym będzie wygodnie przechowywał dostarczone Materiały, w ramach swojego obiektu lub w ramach zlecenia osobie trzeciej. W każdym przypadku Mecalux zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta za przechowanie i utrzymanie Materiałów w przypadku, gdy Klient nie spełni wymogów dotyczących odbioru Materiałów. Ponadto, Klient przyjmuje ryzyko utraty lub uszkodzenia od momentu, w którym Materiały lub inne urządzenia lub narzędzia niezbędne do wykonania Oferty powinny zostać dostarczone. W przypadku, gdy Materiały sprzedawane przez Mecalux nie mogą być dostarczone z przyczyn niezależnych od Mecalux lub z przyczyn leżących po stronie Klienta (w zależności od obowiązujących przepisów prawa), Mecalux może wystawić certyfikat akredytujący produkcję tych Materiałów i powiadomi o tym Klienta, aby mógł on przystąpić i będzie zobowiązany do zapłaty faktur dotyczących tych Materiałów lub dochodzić odszkodowania zgodnie z obowiązującym prawem (w zależności od obowiązujących przepisów prawa). W każdym przypadku Klient pokryje koszty transportu i logistyki poniesione przez Mecalux.

Mecalux nie ponosi odpowiedzialności za ostateczne przeznaczenie dostarczonego Materiału lub jego montaż, jeśli jest on wykonywany przez osoby trzecie inne niż Mecalux lub jego podwykonawcy. To wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje nawet wtedy, gdy Materiał jest przeznaczony do wymiany, modyfikacji, rozbudowy i/lub odsprzedaży.

Wszelkie informacje dotyczące wagi, wymiarów i/lub składników materiału mają charakter wyłącznie informacyjny i w związku z tym nie są wiążące dla Mecalux oraz w żadnym wypadku nie stanowią podstawy do wprowadzania korekt, modyfikacji lub zmian cen.

Opóźnienie lub zwłoka lub brak jakiejkolwiek płatności powoduje wstrzymanie lub możliwość wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez Mecalux do czasu otrzymania takiej płatności. W takiej sytuacji wykonanie przedmiotu umowy ulega odpowiedniemu przesunięciu. Uzgodnione terminy ulegają odpowiedniemu przesunięciu bez konieczności pisemnej zmiany umowy ani akceptacji Klienta. Dodatkowo Klient zobowiązuje się do pokrycia powstałych kosztów.

Strony oświadczają, że posiadają status czynnych podatników VAT. W przypadku zmiany statusu jednej ze Stron, informacja o zmianie jest niezwłocznie przekazywana drugiej Stronie w formie pisemnej. W tym samym terminie Strony zobowiązują się dostarczyć odpowiednie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, każdorazowo na pisemne żądanie drugiej Strony. Ponadto Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje, w tym finansowe, powstałe dla Mecalux w związku z niewypełnieniem powyższego zobowiązania.

Zakres Materiałów i/lub Usług został określony w Ofercie z uwzględnieniem zaakceptowanych rysunków i/lub Rysunków Finalnych oraz Analizy Funkcjonalnej (jeśli dotyczy). Wszelkie inne prace będą traktowane jako dodatkowe i jako takie będą wykonywane za odrębnym wynagrodzeniem. W przypadku wykonywania prac dodatkowych ustalone przez Strony terminy, w tym określone w harmonogramie, ulegną proporcjonalnemu wydłużeniu, co nie wymaga pisemnej zmiany umowy ani zgody Klienta.

W przypadku magazynu automatycznego dostarczona zostanie następująca dokumentacja stanowiąca część projektu technologicznego:
 • I. Do dnia podpisania niniejszego dokumentu Mecalux przekazuje Klientowi następujące informacje: „Rysunek Ofertowy”, zawierający schemat usytuowania urządzeń oraz schemat lokalizacji systemu regałowego wraz ze wstępnymi gabarytami.
 • II. Na podstawie Rysunku Ofertowego Dostawca przygotuje rysunki finalne, zwane w dalszej części „Rysunkami Finalnymi”, z finalnym układem systemu regałowego i technologii (rozłożenie technologii Mecalux) w terminach określonych w harmonogramie. Klient podpisze (zatwierdzi) Rysunki Finalne w terminach ustalonych w niniejszym dokumencie i w harmonogramie. Ostatecznie wiążące dla prac biura architektoniczno-projektowego Mecalux są Rysunki Finalne. Wszelkie zmiany Rysunków Finalnych, które mają znaczący wpływ na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, w tym wymiary, muszą zostać potwierdzone pisemnie przez obie Strony, co może spowodować zmianę uzgodnionej ceny i terminów realizacji prac. Wszelkie zmiany, wnioskowane przez Klienta, wymagają pisemnej zgody Mecalux i mogą spowodować zmianę uzgodnionej ceny oraz terminów wykonania prac.
 • III. Rysunki Finalne zostaną pisemnie zaakceptowane przez Klienta w terminach określonych w niniejszym dokumencie i w harmonogramie lub w tych terminach złożone zostaną pisemne zastrzeżenia. Bezskuteczny upływ terminów jest tożsamy z zaakceptowaniem Rysunków Finalnych przez Klienta według ostatniej wersji.
 • IV. Po ustaleniu Rysunków Finalnych, Mecalux przygotuje wytyczne niezbędne do rozpoczęcia przez biuro architektoniczno-projektowe działające na zlecenie Klienta dalszych prac projektowych.

2. Gwarancja
O ile w Ofercie nie określono inaczej, Mecalux udziela gwarancji na Materiały w zakresie wszelkich wad produkcyjnych lub montażowych na okres pięciu (5) lat, pod warunkiem, że montaż i usługi konserwacji (zgodnie z wymogami Mecalux) w tym pięcioletnim okresie zostały wykonane przez Mecalux, po zapłaceniu przez Klienta 100% uzgodnionej ceny. W przypadku, gdy wyżej wymienione warunki montażu i konserwacji nie zostaną spełnione, gwarancja będzie ważna przez okres jednego (1) roku i będzie obejmować wyłącznie wady produkcyjne. W przypadku, gdy dostawa obejmuje akumulatory, są one objęte gwarancją na okres 1 roku lub 1000 ładowań, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, pod warunkiem, że baterie są ładowane zgodnie z informacjami zawartymi w odpowiednich instrukcjach obsługi. Jeśli dostawa obejmuje maszyny lub urządzenia, Mecalux udziela gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie maszyn lub urządzeń na okres jednego (1) roku od uruchomienia. W przypadku oprogramowania okres gwarancji wyniesie sześć (6) miesięcy od uruchomienia.

Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania wszelkich usterek lub wad do Działu Serwisu Mecaluxu na adres service@mecalux.com lub service.poland@mecalux.com (w przypadku magazynów automatycznych) w ciągu maksymalnie 24 godzin od wystąpienia usterki lub wady.

W przypadku zlecenia Mecalux montażu Materiału, okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakończenia montażu i dostarczenia Materiału, chyba że wyraźnie uzgodniono inny termin. Gwarancja wchodzi w życie niezależnie od tego, czy Materiał będzie używany, czy nie. Jeżeli Mecalux nie jest wykonawcą montażu, okres gwarancji rozpoczyna się w momencie dostarczenia Materiałów.

Gwarancja na Materiały będzie ważna tylko wtedy, gdy Klient spełni następujące warunki:
 • Każda wykryta szkoda lub wada zostanie zgłoszona niezwłocznie, a w każdym razie w okresie 24 godzin od jej wykrycia przez Klienta lub w okresie 5 dni od jej wystąpienia, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Klient musi również stosować się do wszelkich instrukcji wydanych przez Mecalux po zgłoszeniu reklamacji.
 • Klient przestrzega terminowo warunków płatności.
W przypadku dostaw innych niż Materiały, dodatkowo gwarancja jest uzależniona i będzie obowiązywać, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:
 • Instalacja jest wykorzystywana w sposób właściwy i prawidłowy na poziomie usług, dla którego została skonfigurowana, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w odpowiedniej Ofercie i z poszanowaniem wszystkich ustanowionych w niej specyfikacji.
 • Przestrzegane są instrukcję podane przez Mecalux, zgodnie z odpowiednią Ofertą oraz instrukcją (instrukcjami) dostarczoną wraz z instalacją.
 • Wykonywanie we właściwy sposób wszystkich przeglądów, konserwacji i kontroli technicznych zalecanych przez Mecalux.
 • Brak ingerencji i modyfikacji w Materiałach, jak również niedemontowanie elementów przez Klienta lub osoby trzecie bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Mecalux lub osoby trzeciej upoważnionej przez Mecalux.
W okresie obowiązywania i w ramach uprawnień gwarancyjnych Mecalux jest zobowiązany do naprawy lub wymiany, na własny koszt i bez ponoszenia kosztów przez Klienta, elementów lub części wykazujących oznaki nieprawidłowego zużycia lub poważne wady produkcyjne lub błędy montażowe. Normalne zużycie nie jest objęte gwarancją. Naprawy lub wymiany w okresie gwarancyjnym będą przeprowadzane tak szybko, jak to możliwe, w zależności od dostępności personelu do obsługi spraw. Wymienione części stają się własnością firmy Mecalux.
Gwarancja nie obejmuje następujących elementów, które będą rozliczane oddzielnie:
 • Materiały i robocizna potrzebne do wymiany materiałów, których zużycie lub uszkodzenie zostało spowodowane na przykład przez:
  • a) Narażenie na działanie agresywnych i/lub żrących produktów lub środowisk nieprzewidzianych w momencie dostawy materiału,
  • b) Brak odpowiednich prac konserwacyjnych zgodnie ze wskazaniami zawartymi w odpowiedniej instrukcji obsługi,
  • c) Nieprzechowywanie dostarczonych Materiałów w warunkach i środowisku wymaganym przez Mecalux,
  • d) Nieprzestrzeganie przez Klienta zasad użytkowania instalacji zgodnie z wytycznymi określonymi przez Mecalux i zawartymi m.in. w instrukcji bezpieczeństwa magazynu (obsługa, użytkowanie, kontrola i konserwacja) dostarczonej wraz z instalacją,
  • e) Opóźnienia Klienta w zgłaszaniu usterek i wad,
  • f) Opóźnienia w płatnościach lub brak płatności,
  • g) Wprowadzenie przez Klienta lub osoby trzecie zmian w instalacji bez uprzedniej pisemnej zgody Mecalux,
  • h) Niewdrożenie zaleceń wynikających z kontroli technicznej instalacji lub zaleceń wydanych przez Dział Serwisu firmy Mecalux.
 • Zapewnienie materiałów i siły roboczej niezbędnych do naprawy uszkodzeń instalacji spowodowanych przez osoby trzecie lub przez niewłaściwe użytkowanie lub konserwację instalacji.
 • Dostarczenie materiałów i siły roboczej niezbędnych do naprawy problemów w instalacji, które okazały się być spowodowane niewłaściwym użytkowaniem instalacji lub zaniedbaniem ze strony personelu odpowiedzialnego za nią w związku z sytuacjami omówionymi w odpowiednich instrukcjach dostarczonych wraz z instalacją.
 • Dostarczenie materiałów i siły roboczej niezbędnych do naprawy szkód spowodowanych uderzeniami, pożarem lub wodą, kradzieżą, atakami terrorystycznymi, burzami, eksplozjami, promieniowaniem elektronicznym lub jądrowym, wzrostem lub spadkiem napięcia, usterkami w instalacji elektrycznej (tam, gdzie ma to zastosowanie) i ogólnie wszelkimi innymi szkodami spowodowanymi przez czynniki zewnętrzne, siłę wyższą lub nieprzewidziane okoliczności.
Usterki montażowe są objęte niniejszą gwarancją wyłącznie w przypadku, gdy Klient zlecił firmie Mecalux wykonanie montażu instalacji. Okres i zakres gwarancji może ulec zmianie lub zostać odwołany według uznania firmy Mecalux, w przypadkach, w których pierwotny termin wykonania uzgodnionej instalacji został zawieszony lub przerwany z przyczyn niezależnych od firmy Mecalux.

Strony wyłączają uprawnienia z tytułu rękojmi wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

Warunkiem udzielenia i utrzymania gwarancji na dodatkowe urządzenia niewyprodukowane przez Mecalux jest spełnienie przez Klienta warunków gwarancji, użytkowania i konserwacji wymaganych przez producenta urządzeń oraz utrzymywanie ich zgodnie z wymogami producenta. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Klient. Uzgodniona cena nie obejmuje żadnych dodatkowych kosztów związanych z uprawnieniami wynikającymi z gwarancji dotyczących tych urządzeń, w tym kosztów przeglądów konserwacyjnych. Jeśli istnieją specjalne wymagania dotyczące obsługi lub konserwacji takiego sprzętu, Klient jest zobowiązany dokonać wszelkich uzgodnień i podjąć wszelkie działania bezpośrednio z producentem, a Mecalux nie ponosi żadnej związanej z tym odpowiedzialności.

3. Zastrzeżenie prawa własności
Do czasu zapłaty Mecalux uzgodnionej ceny lub innych wymagalnych należności w całości, Mecalux zachowuje prawo własności do Materiałów, dlatego też do czasu zapłaty w całości Klient nie może dokonywać żadnych czynności rozporządzających lub obciążających Materiały, ani przenosić ich w inne miejsce. Dodatkowo Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie mogą się wydarzyć, nawet w przypadku nieprzewidzianych okoliczności. Klient zobowiązuje się i jest zobowiązany do należytego poinformowania każdego wierzyciela zmierzającego zająć lub zablokować całość lub część produktów objętych zastrzeżeniem, że Mecalux posiada do nich prawo własności. Ponadto Klient powinien jak najszybciej poinformować Mecalux o zajęciu, zablokowaniu lub próbie zajęcia lub zablokowania, aby Mecalux mógł podjąć wszelkie działania w ramach swoich kompetencji prawnych. Zastrzeżenie prawa własności stanowi gwarancję na rzecz Mecalux i w żaden sposób nie ogranicza ani nie warunkuje jej prawa do żądania i uzyskania pełnej zapłaty uzgodnionej ceny.

4. Własność intelektualna
MECALUX S.A. lub odpowiednia spółka należąca do jego grupy jest właścicielem praw własności intelektualnej do wszystkich dokumentów, planów, podręczników, licencji i programów komputerowych odpowiadających Materiałom i/lub Usługom objętym umową. Wszystkie ilustracje, zdjęcia i inne informacje graficzne pojawiające się w Ofercie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wartości kontraktowej.
Zawarcie niniejszej Umowy nie powoduje nabycia żadnych dodatkowych praw, za wyjątkiem tych, na które została wyrażona wyraźna pisemna zgoda na warunkach odrębnej umowy licencyjnej a w przypadkach opisanych poniżej zgodnie z poniższym.
Licencje opisane w niniejszym rozdziale są udzielone pod warunkiem zapłacenia 100 % uzgodnionej ceny i wyłączenie w celu wykonania i korzystania przez Klienta z przedmiotu umowy.
Mecalux udziela Klientowi niewyłącznej licencji na korzystanie z przekazanej Klientowi dokumentacji, w tym ofertowej, powykonawczej, rysunków, Rysunków Finalnych, Analizy Funkcjonalnej (zwana w dalszej części „Dokumentacją”) w zakresie koniecznym do wykonania przez Mecalux, a następnie korzystania przez Klienta z przedmiotu umowy. Przedmiotowa licencja na Dokumentację zostanie udzielona na następujących polach eksploatacji:
 • a) w zakresie utrwalania Dokumentacji wyłącznie na własny użytek - zapisu utworu dowolną techniką;
 • b) w zakresie zwielokrotniania Dokumentacji wyłącznie na własny użytek – poprzez kopiowanie i drukowanie egzemplarzy Dokumentacji.
Klient nie jest uprawniony do udzielania dalszych licencji dotyczących Dokumentacji lub wyrażania zgody na użytkowanie na dowolnej podstawie prawnej osobom trzecim bez uprzedniej, pisemnej zgody Mecalux.
Licencja jest udzielona na czas nieokreślony.
Klient nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy i zapłaty na jego rzecz wynagrodzenia ustalonego na podstawie odrębnej umowy:
 • a) wykorzystać Dokumentacji do jakiejkolwiek innej inwestycji, niż stanowiącej przedmiot umowy wykonywany wyłącznie przez Mecalux;
 • b) powierzać Dokumentacji osobom trzecim w celu dokonania jej modyfikacji lub przeróbek, jak również samemu dokonywania modyfikacji i przeróbek;
 • c) wykorzystywać Dokumentacji na innych polach eksploatacji niż wskazane powyżej.
W przypadku, gdy przedmiot umowy obejmuje oprogramowanie, nabycie instalacji przez Klienta nie jest równoznaczne z nabyciem jakichkolwiek praw własności przemysłowej i intelektualnej za wyjątkiem praw licencyjnych zgodnie z umową licencyjną użytkownika końcowego która jest udostępniona na stronie internetowej: https://www.mecalux.com/software-license. Aktualizacje warunków licencji publikowane są w Internecie pod wyżej wskazanym linkiem.
W tych instalacjach, gdzie używany jest jakikolwiek program lub narzędzie oprogramowania, kody źródłowe nie zostaną udostępnione.
Klient zobowiązuje się do przestrzegania warunków aktualizacji warunków licencyjnych.

5. Ograniczenie odpowiedzialności
Odpowiedzialność firmy Mecalux za wszelkie roszczenia wynikające z realizacji przedmiotu umowy jest ograniczona do wysokości uzgodnionej ceny netto za realizacje danego przedmiotu umowy. Wyraźnie wyklucza się odpowiedzialność za: utratę zysku, utratę możliwości realizacji transakcji, straty produkcyjne oraz szkody wtórne, w tym, zgodnie z obowiązującym prawem, wszelkiego rodzaju szkody pośrednie, przypadkowe, w tym szkody spowodowane przez osoby trzecie lub wynikające z utraty zysku, dochodów, klientów, utraty przewidywanych zysków kapitałowych, nawet jeśli Mecalux został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód w stosunku do Klienta lub osób trzecich, niezależnie od przyczyny ich powstania. Mecalux nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności spowodowane okolicznościami pozostającymi poza jego kontrolą, w tym przypadkami siły wyższej i nieprzewidzianymi okolicznościami. Mecalux nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki, koszty lub roszczenia wynikające z kar, grzywien, strat lub wydatków nałożonych w związku z realizacją niniejszej umowy.

Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do jakiejkolwiek odpowiedzialności, która nie może być ograniczona lub wyłączona w świetle obowiązującego prawa.

W przypadku odstąpienia (lub rezygnacji) w całości lub w części od umowy przez Klienta lub przez Mecalux z winy Klienta, Mecalux ma prawo obciążyć Klienta karą umowną w wysokości 10% uzgodnionej ceny brutto, co nie pozbawia go prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli kara nie pokryje poniesionej szkody.

Powyższe nie pozbawia Mecalux prawa skorzystania z innych uprawnień lub roszczeń, w tym wynikających z obowiązujących przepisów.

Mecalux ma prawo obciążyć Klienta karą umowną w wysokości 0,1% uzgodnionej ceny za każdy dzień opóźnienia w ustalonym przez Strony terminie zapewnienia przez Klienta prawidłowego miejsca składowania i/lub montażu lub przerwy w jego udostępnianiu, a także w przypadku nieprzystąpienia przez Klienta do odbioru prac w wyznaczonym terminie lub opóźnienia Klienta w odbiorze towarów. Prawo do naliczenia kary umownej nie pozbawia Mecalux prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdyby kara nie pokrywała poniesionej szkody.

Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu, bądź za całkowite, bądź częściowe niewykonanie umowy, spowodowane nieprzewidzianymi okolicznościami, niezależnymi od woli Stron, którym Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (dalej „Siła Wyższa”) i które wystąpiły po zawarciu niniejszej umowy, uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub w części. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Strona dotknięta tym zdarzeniem niezwłocznie powiadomi drugą Stronę i podejmie rozsądne środki w celu uniknięcia skutków takiego zdarzenia.

Wystąpienie powyższych okoliczności związanych z Siłą Wyższą nie może stanowić podstawy do odmowy zapłaty w całości lub części lub opóźnienia w zapłacie uzgodnionej ceny za dostarczone Materiały i/lub wykonane Usługi do czasu wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej.

Ponadto Mecalux nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie i/lub eksploatację instalacji w szczególnych warunkach środowiskowych, które nie zostały wyraźnie określone w ofercie.

Ponadto Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w obecnym czasie na rynkach globalnych zachodzą nadzwyczajne okoliczności spowodowane ogólnoświatową pandemią COVID-19 oraz konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy i jego skutkami, które mogą mieć obecnie lub w przyszłości bezpośrednio lub pośrednio wpływ na procesy produkcyjne Mecalux, obciążające go koszty produkcji, dostaw, wykonania prac i/lub terminy realizacji umów (dalej: „Wpływ Okoliczności Nadzwyczajnych”).

Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż w przypadku zaistnienia Siły Wyższej lub na skutek Wpływu Okoliczności Nadzwyczajnych, zmianie mogą ulec ustalone przez Strony terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, co nie stanowi ani opóźnienia ani zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy. Strony zgodnie ustalają, że terminy umowne wykonania prac lub dostaw mogą wydłużyć się proporcjonalnie, co nie wymaga pisemnej zmiany umowy ani akceptacji Klienta (terminy ulegają automatycznemu wydłużeniu). Mecalux jest zobowiązany powiadomić Klienta niezwłocznie po ujawnieniu i ocenie wpływu powyższych okoliczności na możliwość wykonania zobowiązań umownych, wskazując przewidywane okresy wydłużenia terminów. W takiej sytuacji Mecalux może ponadto przerwać lub wstrzymać prace.

Strony również zgodnie ustalają, iż w przypadku wzrostu cen surowców, komponentów, usług, kosztów dostawców, poddostawców lub podwykonawców lub innych cen towarów lub usług mających wpływ na koszt wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia Siły Wyższej lub na skutek Wpływu Okoliczności Nadzwyczajnych, zmianie może ulec uzgodniona cena. Mecalux zobowiązany jest odpowiednio wykazać Klientowi przedmiotowy wzrost cen w stosunku do cen przyjętych w umowie i wyznaczyć Zamawiającemu 14 dniowy termin na ustosunkowanie się do zmian. Brak odpowiedzi Klienta w terminie określonym w zdaniu poprzednim będzie rozumiane jako wyrażenie zgody na podwyższenie uzgodnionej ceny, co nie wymaga pisemnej zmiany umowy ani akceptacji Klienta. W takiej sytuacji Klient zobowiązuje się do zapłaty podwyższonej ceny, wykazanej przez Mecalux. W przypadku wyrażenia przez Klienta braku zgody na zwiększenie uzgodnionej ceny, Strony podejmą wspólne rozmowy i zgodnie ustalą wysokość podwyższenia uzgodnionej ceny.

6. Osoby trzecie
W przypadku, gdy posiadaczem tytułu i ostatecznym odbiorcą Materiału lub Usług jest osoba trzecia inna niż Klient, (dalej „Osoba Trzecia”), Klient zobowiązuje się do przekazania niniejszych warunków Osobie Trzeciej i uzyskania jej akceptacji. Klient zobowiązuje się również do uzyskania akceptacji przez Osobę Trzecią niniejszych warunków oraz przejęcia przez Osobę Trzecią obowiązków, które z natury rzeczy muszą być koniecznie wykonywane przez posiadacza tytułu prawnego do Materiału lub Usług. Klient ponosi solidarną odpowiedzialność z Osobą Trzecią za wypełnienie zobowiązań wynikających z niniejszych warunków.

W przypadku nieuregulowania płatności przez Klienta, Mecalux może domagać się zaległej płatności od Osoby Trzeciej jako zobowiązanego do uregulowania długu, który Klient może mieć wobec tejże osoby i który według oświadczenia Klienta zostanie przeniesiony na Mecalux.

7. Ochrona danych osobowych
 • Mecalux informuje Klienta, że dane osobowe przekazane w jakikolwiek sposób, będą przetwarzane odpowiednio zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności. Mecalux Sp. z o.o. (dalej: „Mecalux”, „Administrator”) przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - dalej „RODO”.Dane osobowe przekazane Mecalux mogą być przekazywane innym podmiotom z Grupy Mecalux lub naszym partnerom biznesowym, gdy jest to bezwzględnie konieczne i wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy, odpowiedzi na Państwa zapytanie, zarządzania relacjami biznesowymi oraz zapewnienia wsparcia w ramach świadczonych usług. Dane podmiotów z Grupy Mecalux dostępne są na naszej stronie internetowej: https://www.mecalux.pl/firma/grupa-na-rynku-swiatowym.
 • Klient zobowiązuje się poinformować swoich pracowników i współpracowników, że ich dane osobowe będą przekazywane do Mecalux oraz do innych podmiotów, które uczestniczą w realizacji zamówienia.
Ponadto, realizując obowiązek informacyjny wynikającym z RODO: w przypadku Oferty Mecalux Sp. z o.o. w Polsce.
 • I. Mecalux informuje Klienta - osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, że:
  • 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice („Administrator”), adres e-mail: ochrona.danych@mecalux.com.
  • 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z:
   • wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Państwem a Administratorem (art. 6 (1) (b) RODO);
   • wykonaniem obowiązków Administratora wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym np. prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   • realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzeniem roszczeń, a także z celami marketingowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w tym jego klienci, podwykonawcy, podmioty z grupy Mecalux (https://www.mecalux.pl/firma/grupa-na-rynku-swiatowym), podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty świadczące usługi: archiwizacji dokumentów, niszczenia dokumentów, usługi marketingowe, tłumaczenia, usługi ochroniarskie, usługi pocztowe, usługi kurierskie, usługi prawne, podatkowe, audytorskie, bankowe, ubezpieczeniowe i transportowe.
  • 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (np. kodeks cywilny, prawo podatkowe). Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem roszczeń będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.
  • 5. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz żądania przenoszenia danych.
  • 6. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania waszych danych osobowych.
  • 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem.
 • II. Mecalux jako Administrator Danych Osobowych informuje i zobowiązuje Klienta, który zobowiązuje się w przedmiotowym zakresie, do spełnienia wobec pracowników i współpracowników Klienta obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 RODO, w sytuacji kiedy Mecalux jest Administratorem ich danych osobowych, zgodnie z poniższą treścią:
  • 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice („Administrator”), adres e-mail: ochrona.danych@mecalux.com.
  • 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku ze współpracą pomiędzy Administratorem a Klientem Administratora, na podstawie realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, w tym jego klienci, podwykonawcy, podmioty z grupy Mecalux (https://www.mecalux.pl/firma/grupa-na-rynku-swiatowym), podmioty dostarczające i i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty świadczące usługi: archiwizacji, niszczenia dokumentów, usługi marketingowe, tłumaczenia, usługi ochroniarskie, , podmioty świadczące usługi pocztowe, usługi kurierskie, usługi prawne, podatkowe, audytorskie, bankowe, ubezpieczeniowe i transportowe.
  • 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy z Klientem, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (np. kodeks cywilny, prawo podatkowe).
  • 5. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz żądania przenoszenia danych.
  • 6. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
  • 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • 8. Źródło pochodzenia danych - dane zostały udostępnione przez Klienta Administratora w trakcie współpracy lub przy nawiązywaniu współpracy.
  • 9. Kategorie odnośnych: imię i nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko.
 • III. Mecalux informuje Sygnatariuszy zawierających i podpisujących umowę w imieniu osoby prawnej:
  • 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice, adres e-mail: ochrona.danych@mecalux.com („Administrator”).
  • 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - wykonują Państwo czynności na rzecz reprezentowanego podmiotu w związku z zawarciem i wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • 3. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz żądania przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
  • 4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, w tym jego klienci, podwykonawcy, podmioty z grupy Mecalux (https://www.mecalux.pl/firma/grupa-na-rynku-swiatowym), podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty świadczące usługi: archiwizacji dokumentów, niszczenia dokumentów, usługi marketingowe, tłumaczenia, usługi ochroniarskie, usługi pocztowe, usługi kurierskie, usługi prawne, podatkowe, audytorskie, bankowe, ubezpieczeniowe i transportowe.
  • 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu przetwarzania, którym jest wykonywanie obowiązków służbowych i prawnych ciążących na Administratorze.
  • 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy z Administratorem.
  • 8. Jeżeli nie przekazali Państwo danych osobowych bezpośrednio Administratorowi, informujemy Państwa o:
   • źródle danych - dane zostały udostępnione przez Klienta Administratora, w imieniu którego Państwo działają, na początku lub w trakcie współpracy lub zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów, w tym z Krajowego Rejestru Sądowego,
   • kategorii odnośnych danych: imię, nazwisko, dane kontaktowe, funkcja w reprezentowanym organie i/lub stanowisko.
Zakres powyższych obowiązków informacyjnych może ulec zmianie. W związku z tym aktualna treść zobowiązania dostępna jest pod adresem: https://www.mecalux.pl/klauzule-informacyjne.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych (w przypadku gdy Oferta obejmuję oprogramowanie Easy WMS).

Mając na uwadze, że poprzez akceptację przez Klienta niniejszej Oferty , Strony zawierają umowę na dostawę i montaż systemu magazynowego (dalej również „Umowa Główna”), na podstawie której Mecalux (Procesor) będzie przetwarzał dane osobowe, których Administratorem jest Klient, Strony zawierają umowę o przetwarzaniu danych osobowych o następującym brzmieniu:
 • 1. Przedmiot powierzenia i oświadczenia Stron
  • 1. W celu spełnienia obowiązków określonych w niniejszym dokumencie, Mecalux (Procesor) może mieć dostęp do oprogramowania zarządzającego magazynem (WMS) zakupionego przez Klienta i uzyskać dostęp do informacji oraz danych osobowych, które mogą być niezbędne m.in.:
   • rozwoju, wdrożenia, aktualizacji i dostosowania oprogramowania WMS,
   • obsługi zamówień i dokumentów WZ, dotyczących zarządzania magazynem, w celu umożliwienia zarządzania przez użytkowników Klienta,
   • zapewnienia obsługi technicznej oprogramowania WMS, w tym podjęcia niezbędnych działań korygujących,
   • przypisywania profilów i ról do użytkowników Klienta.
  • Powyższe punkty odnoszą się również do wszelkich innych działań zorientowanych na osiągnięcie wskazanych celów.

  • 2. Klient oświadcza, że jest uprawniony do powierzenia przetwarzania następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, nazwa stanowiska, adresu poczty elektronicznej, nazwa, adres i login pracowników i współpracowników Klienta, a także jego klientów i dostawców (dalej także „Dane Osobowe”) i powierza Procesorowi do przetwarzanie Danych Osobowych.
  • 3. Procesor jest zobowiązany działać zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej również „RODO”) oraz powiązanymi z nim powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i innymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
  • 4. W związku z art. 28 RODO, wskazującym na obowiązek zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, niniejsze stanowi realizację obowiązków wynikających z powołanych przepisów.
  • 5. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Procesora w celu wykonania przedmiotu Umowy Głównej, w tym w celach wskazanych powyżej. Procesor zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu Danych Osobowych wyłącznie w zakresie i celu wynikających z niniejszej Umowy.
  • 6. Dane osobowe mogą podlegać następującym kategoriom czynności przetwarzania: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • 2. Obowiązki i odpowiedzialność Stron od dnia rozpoczęcia stosowania RODO
  • 1. Procesor oświadcza, że zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie Danych Osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
   Bez uszczerbku dla tego, co jest wskazane powyżej,, odpowiedzialność za utworzenie kopii zapasowych danych WMS spoczywa na Kliencie, chyba że ich tworzenie zostało wyraźnie uwzględnione w zakresie zakontraktowanej usługi.
  • 2. Procesor ma obowiązek:
   • 1) dopuszczać do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie osoby odpowiednio upoważnione do tego,
   • 2) dopuszczać do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie upoważnione osoby, które zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub które podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,
   • 3) podejmować wszelkie środki wymagane, zgodnie z art. 32 RODO,
   • 4) przestrzegać warunki korzystania z usług podmiotu, któremu podpowierza przetwarzanie danych osobowych, wskazanych w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.
   • 5) w razie potrzeby i na żądanie Klienta, pomagać Klientowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,
   • 6) niezwłocznie informować Klienta o tym, iż osoba, której dane dotyczą skierowała do do Procesora korespondencję zawierającą żądanie w zakresie wykonywania praw osoby określonych w rozdziale III RODO, jak również udostępniać treść tej korespondencji, niemniej powiadomienie nie będzie konieczne, jeżeli nie jest prawdopodobne, by wspomniane naruszenie bezpieczeństwa stanowiło zagrożenia dla praw i wolności osób fizycznych,
   • 7) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje w razie potrzeby i na żądanie Klienta pomagać Klientowi wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO, w razie potrzeby i na żądanie Klienta,
   • 8) udostępniać Klientowi lub upoważnionemu przez niego audytorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków w zakresie powierzenia przetwarzania Danych Osobowych.
  • 3. Procesor jest uprawniony do dokonania dalszego powierzenia (podpowierzenia) przetwarzania Danych Osobowych innym podmiotom (dalej również „Podprocesorrzy”) wyłącznie na podstawie uprzedniej ogólnej zgody Klienta. Niniejsza Umowa stanowi zgodę Klienta na dalsze powierzenie Danych Osobowych do pośredników, doradców oraz podmiotów świadczących na rzecz Procesora usług, w tym podmioty z grupy Mecalux, takie jak MECALUX SOFTWARE SOLUTIONS S.A. Powyższe nie wyklucza prawa Procesora do upoważnienia innych podmiotów do przetwarzania Danych Osobowych, jednak to musi odbyć się zgodnie z postanowieniami określonymi w art. 28 ust. 2 RODO. W sytuacji, w której Klient wyrazi sprzeciw wobec korzystania przez Procesora z Podprocesora, Procesor nie jest uprawniony do zawarcia umowy z Podprocesorem, którego dotyczy sprzeciw.
  • 4. Jeśli w celu wykonania, w imieniu Klienta, konkretnych czynności przetwarzania, Procesor dokona dalszego powierzenia (podpowierzenia) przetwarzanie Danych Osobowych Podprocesorowi, tProcesor wypełnia te same obowiązki ochrony danych osobowych, które zostały nałożone na Procesora w Umowie.
  • 5. W przypadku gdy Procesor dokonał dalszego powierzenia Danych Osobowych , Procesor zapewnia, iż Podprocesor wypełni, bezpośrednio w stosunku do Klienta, obowiązki określone w niniejszej Umowie.
  • 6. W przypadku zamówienia przez Klienta oprogramowania WMS w formule Software as a Service (SAS), Dane Osobowe będą również przechowywane na platformie Microsoft Azure, a Microsoft i jego podwykonawcy uzyskają status Podprocesora.
  • 7. Procesor jest zobowiązany poinformować Podprocesora, że informacje, w tym Dane Osobowe, na jego temat mogą być udostępnione Klientowi w celu wykonania przez niego uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzednim.
  • 8. Klient zobowiązany jest:
   • a) umożliwić Procesorowi dostęp do Danych Osobowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przez Procesora przedmiotu umowy,
   • b) przeprowadzić analizę ryzyka, na jakie narażone są dane zawarte w oprogramowaniu do zarządzania magazynem, do których Procesor może uzyskać dostęp i w razie potrzeby poinformować o tym Procesora,
   • c) wypełniać inne obowiązki określone w RODO.
 • 3. Czas trwania powierzenia i wypowiedzenie powierzenia
  • 1. Powierzenie trwa przez okres obowiązywania Umowy Głównej.
  • 2. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Procesor, na pisemny wniosek Klienta, ma obowiązek zwrócić Klientowi wszelkie powierzone Dane Osobowe, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy nakazują przechowywanie tych Danych Osobowych.
  • 3. W przypadku podpowierzenia przetwarzania Danych Osobowych Procesor zobowiązuje się do zawarcia w umowach z Podprocesorami postanowień, zgodnie z którymi umowy podpowierzenia wygasną automatycznie w razie zakończenia obowiązywania Umowy Głównej.
8. Kodeks Etyki
Kodeks Etyki firmy Mecalux ustanawia wartości i zasady etyczne, według których muszą postępować między innymi klienci i dostawcy firmy Mecalux. Kodeks Etyki, jak również wszelkie jego modyfikacje i/lub aktualizacje, są dostępne tutaj. Klient oświadcza, że zna jego treść i wyraźnie zobowiązuje się do jego przestrzegania.

9. Właściwe prawo i jurysdykcja
O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, prawem właściwym jest prawo kraju siedziby firmy z Grupy Mecalux, która przedstawia Ofertę, sprzedaje Materiały i/lub świadczy Usługi. Strony wyraźnie poddają się jurysdykcji sądów w miejscowości odpowiadającego siedzibie danej spółki Grupy Mecalux, wyraźnie zrzekając się wszelkiej innej jurysdykcji, która może mieć zastosowanie wobec Klienta w celu rozwiązania wszelkich sporów, które mogą powstać w związku z przestrzeganiem i interpretacją niniejszych Ogólnych Warunków.

10. Klauzula salwatoryjna
W przypadku, gdy jakakolwiek klauzula i/lub postanowienie niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i montażu zostanie uznane za częściowo lub całkowicie nieważne, nieskuteczne, nielegalne lub niewykonalne w jakiejkolwiek jurysdykcji, nie wpłynie to w żaden sposób na nieważność, ważność, legalność i wykonalność pozostałych postanowień; takie postanowienie będzie nieskuteczne tylko w danej jurysdykcji i tylko w tej części, która została uznana za nieważną, nieskuteczną, nielegalną lub niewykonalną, a zamiast tego będzie miało zastosowanie prawo właściwe dla danej jurysdykcji.

11. Poufność
Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie i w związku z realizacją przedmiotu umowy. Informacje poufne to dane, do których każda ze Stron może mieć dostęp na mocy niniejszej umowy. Informacjami poufnymi nie są dane pochodzące z domen publicznych lub dane, które były w posiadaniu którejkolwiek ze Stron przed realizacją umowy i zostały uzyskane zgodnie z prawem.

Klient i jego pracownicy, a także inne podmioty działające po jego stronie, zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i faktów, z którymi zapoznali się w związku z realizacją przedmiotu umowy.
 

OGÓLNE WARUNKI MONTAŻU MECALUX

Oprócz Ogólnych Warunków Sprzedaży, do wszelkich usług i/lub montażu świadczonych przez Mecalux oraz wszelkich związanych z nimi ofert, wycen i/lub propozycji (w zależności od sytuacji) stosują się również poniższe warunki.

12. Miejsce montażu
Przed montażem zarówno miejsce montażu, jak i dostęp do niego muszą być oczyszczone i wolne od przeszkód. W okresie montażu nie powinno dojść do zakłócenia innej działalności. Godziny oczekiwania i/lub ewentualne przestoje w montażu będą fakturowane oddzielnie, zgodnie ze stawkami obowiązującymi w momencie montażu.

13. Zasilanie, sprzęt do montażu, itp
Klient musi zapewnić dostawę energii elektrycznej o napięciu 220/380 V, ponadto wodę i oświetlenie w nocy (100Lx/m2), jeśli zostaną uznane za niezbędne, a także elementy i środki do utylizacji wszystkich opakowań i nadwyżek materiałów. Przez cały okres pracy należy również udostępnić monterom toalety i urządzenia do mycia. Korzystanie z wody i energii elektrycznej oraz innych mediów jest bezpłatne. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, Mecalux w żadnym wypadku nie zakłada rozładunku swoich materiałów ani środków do ich podnoszenia i transportu na miejsce montażu (rusztowania, wózki widłowe, platformy, podnośniki nożycowe itp.) Sprzęt ten zawsze zapewnia Klient. Ekipie montażowej w trakcie pracy należy zapewnić zaplecze sanitarne.

Temperatura w miejscu montażu powinna wynosić min. +5°C. Koszty montażu nie obejmują montażu w miejscach takich jak mroźnie czy komory chłodnicze, chyba że zostało to przewidziane w Ofercie.

Klient ponosi odpowiedzialność za ewentualne straty powstałe podczas rozładunku, a także z powodu nieprawidłowego składowania rozładowanego materiału. Składowanie regałów na zewnątrz jest zabronione. Rozładowane elementy regałów powinny być przechowywane w suchym i bezpiecznym miejscu. Klient ponosi odpowiedzialność za miejsca rozładunku i montażu.

Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia materiału od momentu rozpoczęcia jego dostaw. Mecalux nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia materiału oraz za utratę materiału pozostającego na terenie zakładu Klienta.

Klient zobowiązany jest do przygotowania miejsca montażu w sposób umożliwiający niezakłóconą pracę ekipy montażowej niezwłocznie po przybyciu na miejsce montażu. Teren, na którym będą prowadzone prace, powinien być odpowiednio oznakowany i wyłączony z regularnego użytkowania.

W przypadku wykonywania konstrukcji na dachach piwnic lub stropach pośrednich, zapewnienie ich wytrzymałości leży po stronie Klienta.

Klient zwalnia Mecalux z odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości spowodowane zamocowaniem instalacji, jeśli Mecalux nie został wcześniej poinformowany na piśmie o wszelkich instalacjach elektrycznych, gazowych, przeciwpożarowych, kanalizacyjnych i wodociągowych znajdujących się w miejscu montażu.

14. Środowisko
Monterzy usuną wszystkie materiały odpadowe i śmieci (głównie z opakowań: plastik, drewno, metalowe taśmy i karton) do pojemników dostarczonych przez Klienta. Jeśli Klient posiada system zarządzania środowiskiem, materiał zostanie umieszczony w odpowiednich pojemnikach lub zostanie pozostawiony w miejscu do tego przeznaczonym, z segregacją poszczególnych materiałów. Jeżeli Klient nie spełni powyższych warunków, Mecalux zostanie zwolniony z odpowiedzialności za pozostawione odpady lub będzie miał prawo zlecić wykonanie związanych z nimi obowiązków na koszt i ryzyko Klienta.

15. Wytrzymałość i pomiar posadzki
Posadzka (rozumiana i zwana dalej także jako „płyta” lub „fundament”) powinna być zgodna ze specyfikacją wytrzymałościową i wymiarową wskazaną w odpowiedniej Ofercie oraz innymi obowiązującymi przepisami, a Klient jest odpowiedzialny za jej prawidłowe zapewnienie. Jeżeli posadzka przekracza wartości ustalone przez obowiązujące przepisy, koszty wyrównywania i inne koszty ponosi Klient. Mecalux zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zadań związanych z montażem do czasu uznania stanu powierzchni za odpowiedni. Mecalux nie ponosi odpowiedzialności za to opóźnienie. Bezpieczeństwo instalacji w dużej mierze zależy od właściwości płyty fundamentowej, na której jest montowana.

Zgodnie z normą EN 15629 należy zapewnić i potwierdzić, że płyta, na której montowana jest instalacja jest odpowiednia. Klient musi sprawdzić, czy płyta jest w stanie wytrzymać obciążenie regałami, biorąc pod uwagę ich rozmieszczenie przedstawione na planie stanowiącym załącznik do niniejszego dokumentu, a także obciążenie na stopę, o którym mowa w rozdziale „Rozmieszczenie regałów”.

Mecalux zakłada, że jeśli chodzi o śruby kotwiące i stopy, płyta jest wykonana z litego betonu o minimalnej klasie C20/25, bez wykończenia powierzchni.

Przed rozpoczęciem montażu Klient powinien upewnić się, że planimetria płyty posadzki spełnia wymagania normy EN 15620, w tym, że nierówności podłogi powinny mieścić się w granicach 15 mm względem punktu odniesienia.

Klient ponosi odpowiedzialność za każdorazowe przygotowanie płyty zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie oraz z wymaganiami obowiązujących przepisów, sztuki budowlanej i norm.

W przypadku, gdy płyta nie spełnia powyższych wymagań, Klient poniesie dodatkowe koszty z tym związane.

Jeżeli stan płyty nie jest zadowalający, Mecalux może odmówić wykonania montażu i nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w związku z tym opóźnienie.

Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za przygotowanie i przekazanie Mecalux płyty, na której zostanie zamontowana instalacja magazynowa i wykonany przedmiot umowy. Klient zapewni płyta zostanie wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, wiedzą, normami i wymaganiami zawartymi w Ofercie oraz w dokumencie - Wymogi Posadowienia Magazynu Wysokiego Składowania (jeśli dotyczy).

Klient zwalnia Mecalux z obowiązku weryfikacji płyty. Udostępnienie Mecaluxowi miejsca montażu jest równoznaczne z zapewnieniem przez Klienta odpowiedniej płyty.

Klient zrzeka się w stosunku do Mecalux wszelkich roszczeń wynikających z nieprawidłowości w wykonaniu płyty. Klient zwalnia Mecalux z odpowiedzialności za wszelkie negatywne skutki związane z niewłaściwym zapewnieniem płyty.

Postanowienia niniejszego punktu stosują się odpowiednio do pozostałych prac wyłączonych z zakresu prac Mecalux (np. prac budowlanych), za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Klient.

Uzgodniony przez Strony termin realizacji będzie wiążący tylko wtedy, gdy:
 • a) Klient wpłaci terminowo zaliczkę i dokona innych płatności w terminie,
 • b) klient zapewni miejsce montażu na czas i bez zbędnych przeszkód; w szczególności z usuniętymi wszystkimi zbędnymi i przeszkadzającymi materiałami i urządzeniami oraz informuje Mecalux na piśmie o prawidłowym przygotowaniu miejsca montażu,
 • c) klient zapewni ekipie montażowej nieograniczony czas pracy,
 • d) klient zapewni nieograniczony dostęp do wózków widłowych oraz innych urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonania montażu,
 • e) klient zapewni Mecalux niezbędne warunki określone w Ofercie, w tym warunki do wykonania montażu, np.: zasilanie 230V, odpowiednie oświetlenie, dostęp do wody i urządzeń sanitarnych dla pracowników montażu,
 • f) temperatura w miejscu montażu nie spadnie poniżej +5 stopni Celsjusza, nie występują warunki atmosferyczne uniemożliwiające lub utrudniające prowadzenie prac zgodnie z ich technologią, lub stanowiące zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub naruszające przepisy BHP, lub mogące spowodować uszkodzenie maszyn, urządzeń lub materiałów,
 • g) klient przestrzega innych warunków określonych w Ofercie lub w innych dokumentach, w tym w harmonogramach, Rysunkach Finalnych i Analizie Funkcjonalnej (jeśli dotyczy) oraz innej dokumentacji (warunków zależnych od Klienta),
 • h) brak jest modyfikacji w stosunku do pierwotnych ustaleń.
W przypadku nieprawidłowości w przygotowaniu miejsca dostawy Materiału i/lub wykonania Usług i/lub nieprzestrzegania przez Klienta warunków określonych w niniejszym dokumencie lub nieprzestrzegania przez niego innych warunków uzgodnionych przez Strony, w tym opisanych w Ofercie lub jej załącznikach, a także w przypadku innych nieprawidłowości pozostających poza kontrolą Mecaluxu, określone terminy i data zakończenia (ostateczny termin) zostaną odpowiednio przedłużone bez konieczności pisemnej zmiany umowy i zgody Klienta. W takiej sytuacji Mecalux może przerwać lub wstrzymać prace, a Klient zobowiązuje się do pokrycia dodatkowych kosztów powstałych w związku z przerwą.

16. Realizacja
O ile prawo nie stanowi inaczej i gdy jest to konieczne, godziny pracy nie mogą być ograniczone, a Klient musi zezwolić na prace montażowe w nocy i w dni świąteczne oraz zapewnić wszystkie środki i warunki opisane w odpowiedniej Ofercie w uzgodnionych terminach. Dni lub części dni, w których wystąpiła siła wyższa lub wydarzenia nieprzewidywalne (w tym strajki i pandemia, z rzeczywistymi lub przyszłymi skutkami) nie są liczone jako dni robocze w uzgodnionym czasie realizacji. Mecalux nie ponosi odpowiedzialności również za opóźnienia spowodowane przez innych wykonawców czy opóźnienia podwykonawców Mecalux spowodowane siłą wyższą. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Mecalux, montaż i/lub realizacja zamówienia zostanie zawieszona lub przerwana, Mecalux może:
 • a) zatrzymać wpłacone przez Klienta kwoty.
 • b) wystawić faktury na należne kwoty lub dochodzić odszkodowania zgodnie z obowiązującym prawem (w zależności od obowiązujących przepisów), oraz
 • c) żądać zapłaty za materiały wytworzone, zmontowane lub będące w trakcie wytwarzania, za prace rzeczywiście wykonane, jak również za wydatki wynikające z zatrzymania i rozpoczęcia prac montażowych.

Ponadto informacje zawarte w poprzednich akapitach mają zastosowanie w przypadku, gdy tempo dostawy lub pracy jest zakłócone z powodu niedostarczenia przez Klienta lub osoby trzecie danych lub elementów niezbędnych do realizacji dostawy.

W takim przypadku wznowienie zawieszonych lub przerwanych prac będzie obejmować przegląd lub aktualizację warunków, w tym ceny i okresu gwarancji. Mecalux nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i błędy montażowe wynikające z niewłaściwego przygotowania miejsca montażu.

Klient zobowiązany jest do współpracy i dołożenia wszelkich starań w celu umożliwienia sprawnego wykonania prac przez Mecalux. W przypadku, gdy inni wykonawcy wykonują swoje prace równocześnie z Mecalux, Klient będzie te prace koordynował.

Konfiguracja regałów magazynowych stanowiących przedmiot Wyceny została obliczona na podstawie szczegółowych danych, dlatego też ani Klient, ani osoby trzecie nie mogą modyfikować rysunku, zamieniać komponentów ani zmieniać instalacji bez uprzedniej pisemnej zgody Mecalux.

Ustalony termin realizacji montażu jest wiążący pod warunkiem wpłacenia przez Klienta zaliczki w terminie i przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego dokumentu.

W przypadku nieprawidłowości w tym zakresie czas montażu zostanie wydłużony, a Klient zostanie powiadomiony o obowiązujących terminach. W takim przypadku Mecalux może wstrzymać prace montażowe, a Klient poniesie dodatkowe koszty wynikające z wstrzymania. W przypadku opóźnienia w wypełnianiu zobowiązań Klienta Mecalux może, według własnego wyboru, kontynuować realizację umowy lub odstąpić od umowy w całości lub w niezrealizowanej części (odstąpienie częściowe). Powyższa sytuacja stanowi odstąpienie od umowy z winy Klienta. W zależności od tego, czy odstąpienie jest całkowite czy częściowe, Mecalux może odpowiednio rozliczyć wykonane prace. Wyłączony zostaje obowiązek zwrotu wszystkiego co strony świadczyły do momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Mecalux przysługuje prawo do uzgodnionej ceny za dotychczas wykonane prace oraz za materiały i urządzenia, które zostały zamówione o ile nie można z ich zakupu zrezygnować bez znaczącej szkody, co zostanie udokumentowane przez Mecalux. Mecalux może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w całości lub w części w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym Mecalux dowiedział się o wystąpieniu naruszenia umowy przez Klienta uprawniających do odstąpienia od umowy w całości lub w części.

Przy kalkulacji kosztów Mecalux założył, że montaż na miejscu będzie przebiegał bez przerw spowodowanych jakimikolwiek okolicznościami. Wszelkie niezbędne przerwy w montażu są płatne. Przestoje, przerwy w montażu niezależne od Mecaluxu oraz usługi wykraczające poza zakres umowy będą rozliczane na podstawie raportów dotyczących ilości przepracowanych godzin i ilości zużytych materiałów.

17. Przechowywanie i zabezpieczenie
Klient ponosi koszty przechowania i zabezpieczenia materiałów dostarczonych do montażu i/lub konserwacji urządzeń magazynowych. Mecalux nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Materiałów w przypadku pozostawienia ich na zewnątrz podczas procesu montażu. Od momentu rozpoczęcia rozładunku Klient ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia, zniszczenie lub kradzież materiałów lub sprzętu dostarczonego przez Mecalux.

18. Kolizje z istniejącymi instalacjami
Klient zwalnia Mecalux z odpowiedzialności za wszelkie szkody, które mogą być spowodowane montażem instalacji, jeśli Klient nie dostarczy dowodu potwierdzającego, że wcześniej poinformował firmę montującą o lokalizacji przewodów elektrycznych i pneumatycznych, instalacji gazowej, przeciwpożarowej, kanalizacyjnej i wodociągowej znajdującej się w miejscu montażu lub przewodów innego typu, które mogą mieć wpływ na montaż instalacji.

19. Integralność instalacji i oferty
Konfiguracja rozwiązania magazynowego jest opracowywana na podstawie cech opisanych w odpowiedniej Ofercie i/lub wyraźnie zaakceptowanych przez Mecalux. W związku z tym przed zakończeniem montażu bez wyraźnej pisemnej zgody Mecalux ani Klient, ani osoby trzecie nie mogą dokonywać żadnych zmian w projekcie, wymiany elementów ani napraw instalacji. Wszelkie prace nie ujęte w odpowiedniej Ofercie będą podlegały odrębnej wycenie, podobnie jak wszelkie modyfikacje, o które poprosi Klient po podpisaniu umowy lub Wyceny. Uzgodniona cena została wyliczona na podstawie całości świadczenia i na podstawie specyfikacji dostarczonej przez Klienta. Jeśli Klient chce zmienić zakres, ilości lub usługi zawarte w odpowiedniej Ofercie, uzgodniona cena, harmonogram i inne warunki w Ofercie zostaną dostosowane do nowych warunków. Mecalux nie ponosi odpowiedzialności za wady lub szkody wyrządzone instalacji, osobom lub towarom w wyniku modyfikacji lub zmian w instalacji lub którymkolwiek z jej elementów, przeprowadzonych przez osoby trzecie inne niż Mecalux w trakcie lub po wykonaniu prac montażowych przez Mecalux.

20. Inne warunki w zależności od rodzaju obiektu
Do wyłącznej odpowiedzialności Klienta należy sprawdzenie konieczności uzyskania, na własny koszt, wszystkich odpowiednich licencji, zezwoleń i/lub upoważnień do wykonania i zapewnienia legalności instalacji będącej przedmiotem umowy. Oferta nie obejmuje świadczenia przez Mecalux jakichkolwiek usług doradczych w tym zakresie. Klient ma obowiązek wypełnić swoje zobowiązania płatnicze i zwolnić Mecalux z odpowiedzialności nawet w przypadku nieuzyskania odpowiednich licencji, zezwoleń i/lub upoważnień. Nieuzyskanie odpowiednich licencji, zezwoleń i/lub upoważnień upoważnia Mecalux do rozwiązania stosunku prawnego w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym Mecalux dowiedział się o tym fakcie oraz do dochodzenia od Klienta odszkodowania za wszelkie szkody, jakie to spowodowało lub może spowodować, w tym szkód pośrednich i utraconych zysków. Podobnie, jeśli Klient nie poinformuje wcześniej na piśmie inaczej z odpowiednim wyprzedzeniem przed datą rozpoczęcia prac przez Mecalux, przyjmuje się, że Klient posiada już niezbędne licencje, zezwolenia i/lub upoważnienia, które pozwalają Mecalux na wykonanie dostawy będącej przedmiotem odpowiedniej Wyceny. Jeżeli Klient nie zleci montażu firmie Mecalux, odpowiedzialność za montaż jest wykluczona.

Po zawiadomieniu Klienta o zakończeniu montażu, Klient zobowiązany jest do przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy i podpisania stosownego protokołu zdawczo-odbiorczego. Wszelkie nieprawidłowości w zakresie dostarczonych elementów instalacji regałowej jak również ich montażu powinny zostać odnotowane w protokole zdawczo-odbiorczym, pod rygorem utraty prawa do późniejszego powoływania się na nie i nie mogą stanowić podstawy do odmowy podpisania protokołu lub podstawy do odmowy zapłaty uzgodnionej ceny. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez Klienta, Mecalux upoważniony będzie do zwołania komisji składającej się z trzech członków posiadających wiedzę z zakresu wykonywanych prac celem dokonania odbioru końcowego i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Protokół podpisany przez komisję ma moc protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Strony i jest wiążący. Jednocześnie strony ustalają, iż rozpoczęcie eksploatacji lub używania przedmiotu umowy przez Klienta lub osoby trzecie jest równoznaczne z bezusterkowym odbiorem końcowym i podpisaniem przez Klienta bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez użytkownika instalacji, o ile nie jest nim Klient, jest równoznaczne z podpisaniem protokołu przez Klienta bez zastrzeżeń. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio do protokołów lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, innego niż protokół zdawczo-odbiorczy, jeżeli Strony przewidują konieczność ich podpisania.

[Aktualizacja na dzień 31/03/2023]