Mecalux zwiększa obroty o 82% i przychody o 56%

02/03/2007

Grupa Mecalux kontynuuje swój rozwój dzięki ekspansji na nowe rynki oraz postawieniu na automatykę i robotykę w magazynach. Zaobserwowano ogólne zwiększenie sprzedaży na wszystkich rynkach, co spowodowało 82% wzrost obrotów z 292,5 mln euro w roku 2005 do 531,1 mln euro w roku 2006. Należy przy tym zauważyć, że Mecalux połączył się z Grupą Esmena, co przyczyniło się do wzrostu obrotów o kwotę 154,2 mln euro. Wzrost sprzedaży Grupy Mecalux bez Esmeny wyniósł 29%, nieco więcej niż wzrost Esmeny wynoszący 21%. Ponadto, przychód netto uległ 56% wzrostowi, z 30,9 mln euro do 48,2 mln euro.

Większa dochodowość firmy
EBIDTA, zysk eksploatacyjny przed odliczeniem podatków i kosztów amortyzacyjnych, wyniósł 70 mln euro, co oznacza 66% wzrostu względem roku poprzedniego, kiedy to wynosił on 42,1 mln euro. Dochodowość Mecaluxu uległa poprawie dzięki efektowi korzyści skali, który pozwala na wzrost i rozwój firmy oraz dzięki lepszemu wykorzystaniu instalacji produkcyjnych. Zysk eksploatacyjny EBIT wyniósł 50 mln euro przy wzroście 61%.

Pomyślny rozwój na rynkach międzynarodowych
Sprzedaż Mecaluxu rośnie na wszystkich rynkach działalności. Ponadto firma umacnia swoją pozycję na nowych rynkach zbytu. W Europie Południowej wzrost ten wyniósł 22%, zaś na innych rynkach europejskich 61%, w obszarze NAFTA 41%, a w Ameryce Południowej 35%.

EUROPA
Sprzedaż w Europie znacząco wzrosła, na obszarach południowych o 22%, a na innych europejskich rynkach o 61%, w tym ostatnim przypadku wzrost należy zawdzięczać głównie impulsowi sprzedaży na rynku polskim. Na uwagę zasługuje doskonały rozwój sprzedaży automatycznych magazynów po nabyciu filii Grupy ThyssenKrupp. Sprzedaż automatycznych magazynów, dobrze rozwinięta w Hiszpanii, uległa zwiększeniu dzięki zamówieniom z obszaru Ameryki Południowej i Centralnej oraz realizacjom różnych projektów we Francji, a także działalności handlowej w krajach Europy Wschodniej. W związku z powyższym, zadaniem nowego zakładu produkcyjnego w Polsce, przeznaczonego wyłącznie pod produkcję części i mechanizmów do automatyki magazynowej, jest stymulacja sprzedaży i bezpośrednia obsługa nowych rynków zbytu.

OBSZAR NAFTA
Na rynkach Ameryki Północnej zanotowano wzrost sprzedaży z 60,9 mln euro w roku 2005 do 86,0 mln euro w roku 2006. W Stanach Zjednoczonych wzrost ten wyniósł 51%, a w Meksyku 28%, zawsze w miejscowej walucie.

AMERYKA ŁACIŃSKA
W Argentynie Grupa Mecalux ma na rynku pozycję lidera i zwiększyła sprzedaż o 40%, podczas gdy w Chile wzrost ten wyniósł 76%.

Zasięg i podział sprzedaży na strefy: większa różnorodność geograficzna.
W 2006 r. geograficzny rozkład sprzedaży przedstawiał się następująco: 61% w Europie Centralnej, 14% na innych rynkach europejskich, 17% w obszarze NAFTA i 8% w Ameryce Południowej, co oznacza większą różnorodność geograficzną działalności grupy.

Grupa Mecalux inwestuje 36,5 mln euro w różne projekty

 • Nowa fabryka produkująca mechanizmy do robotyki i automatyki magazynów w Gliwicach, w Polsce. W 2006 r. Grupa osiągnęła w dziedzinie automatycznych magazynów niezbędną masę krytyczną uzasadniającą utworzenie zakładu produkcyjnego o powierzchni 20000 m², przy już istniejących 35000 m² przeznaczonych pod regały. Czynniki, które zdecydowały o takiej lokalizacji to: możliwość skorzystania z ulg podatkowych oferowanych przez lokalne władze, niższe koszty produkcji i bliskie sąsiedztwo z szybko rozwijającymi się krajami Europy Centralnej i Wschodniej. W ten sposób Mecalux jest bliżej i zapewnia lepszą obsługę obszarów, na których prowadzi działalność i odnotowuje szybki wzrost. Zakład prowadzi działalność od początku pierwszego półrocza bieżącego roku finansowego.

 • Rozbudowa fabryki Esmena w Gijon. Znaczący wzrost sprzedaży Grupy i dobre perspektywy na przyszłość sprawiają, że konieczne jest zwiększenie produkcji na rynki krajów Europy Południowej. Obecne 32000 m² zostanie rozszerzone o kolejne 15000 m². Ponadto Grupa zamierza usprawnić integrację produkcji Esmeny, niwelując wartości marginalne, by zbliżyć jej wyniki do wyników Mecaluxu. Inwestycja ta, zaplanowana na okres najbliższych trzech lat, zostanie częściowo sfinansowana z subwencji lokalnych władz Księstwa Asturii, co przyczyni się do zmniejszenia nakładów inwestycyjnych Grupy.

 • Ponadto, fabryka Mecalux w Chicago została rozbudowana o 10000 m² będących uzupełnieniem obecnych 25000m². Jest to reakcją na potrzeby zwiększenia produkcji związane ze wzrostem sprzedaży na tym rynku.

  Zwiększenie kapitału własnego
  Kapitał własny firmy wzrósł z 168,7 mln w 2005 r. do 202,2 mln w 2006 r. Zadłużenie netto Grupy uległo nieznacznemu zwiększeniu do poziomu 175,9 mln euro. Jest to spowodowane silnym wzrostem sprzedaży mającym bezpośredni wpływ na kapitał obrotowy, a także wcześniej wspomnianymi inwestycjami. Niemniej jednak, procent zadłużenia netto względem kapitału własnego obniżył się z 0,89 do 0,87.

  Nabycie opcji kupna amerykańskiej firmy UFC Interlake Holding, Co.
  Mecalux rozpoczął bieżący rok ogłoszonym 11 stycznia nabyciem opcji kupna amerykańskiej firmy UFC Interlake Holding, Co. Działania te są wyrazem postawienia na międzynarodowy rozwój oraz ekspansję na rynku amerykańskim. Spółka holdingowa UFC Interlake Holding, Co., w której skład wchodzą firmy United Fixures Company, Inc. Oraz Interlake Material Handling, Inc, jest jednym z najważniejszych dostawców systemów magazynowych w USA. Nabycie opcji kupna przez Mecalux stanowi element strategii umocnienia pozycji na rynku amerykańskim oraz pozycji dostawcy systemów automatyki magazynowej na skalę światową. W przypadku realizacji tej opcji kupna w roku 2008, Grupa Mecalux osiągnie szacunkową wartość obrotów przewyższającą 1 mld euro, przy wartości EBITDA przewyższającej 140 mln. Firma stanie się wówczas drugim co do wielkości dostawcą systemów magazynowych na świecie i zdobędzie pozycję sprzyjającą rozwojowi technologii automatyki magazynowej i jej wprowadzaniu na wszystkich rynkach. Cena, jaką Mecalux zgodził się zapłacić za opcję kupna wynosi 7,5 mln dolarów.