Znaczenie cech pracowników dla rezyliencji przedsiębiorstwa

22 kwi 2024

Markus Gerschberger, Melanie Gerschberger i Scott C. Ellis

BADANIA LOGISTYCZNE
» Markus Gerschberger, profesor na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Górnej Austrii (Austria) i w Georgia Institute of Technology (USA)
» Melanie Gerschberger, adiunkt na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Górnej Austrii (Austria)
» Scott C. Ellis, profesor na Georgia Southern University (USA)

Rezyliencja to zdolność przedsiębiorstwa do radzenia sobie w obliczu zakłóceń

Rezyliencja organizacji to niezwykle istotna zdolność, która umożliwia przedsiębiorstwom i łańcuchom dostaw elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się warunków. Niewiele jest jednak badań, w których dostrzeżono jej związek z podstawowym zasobem każdej organizacji, jakim są pracownicy. Firmy tworzą struktury i procesy, aby móc lepiej reagować na różne scenariusze, ale to ludzie podejmują decyzje, od których zależą ich rezultaty, oraz oceniają, na ile organizacja jest zdolna odzyskać pierwotną równowagę utraconą w wyniku zakłóceń.

Rezylientna organizacja potrzebuje pracowników, którzy są w stanie szybko i skutecznie reagować na niepożądane zdarzenia. Pytania badawcze brzmią: jakie są najważniejsze cechy pracowników, które sprawiają, że mogą oni radzić sobie z zakłóceniami występującymi w łańcuchu dostaw? W jaki sposób postawa personelu przekłada się na rezyliencję przedsiębiorstwa? Wyniki badania jakościowego w formie wywiadów przeprowadzonych z 44 pracownikami czterech firm z branży motoryzacyjnej pokazują, że istnieje dziesięć kluczowych cech, dzięki którym posiadający je pracownicy zapewniają odporność swoim organizacjom.

Rezyliencja organizacji w łańcuchu dostaw

W psychologii rezyliencja to zdolność jednostki do przystosowania się do niesprzyjających warunków otoczenia, w literaturze dotyczącej zarządzania łańcuchem dostaw natomiast koncepcja ta odnosi się do tego, jak firmy radzą sobie z nieprzewidzianymi zdarzeniami, które utrudniają normalny przepływ towaru.

W badaniu, do którego wybrano zachodnioeuropejskie firmy produkcyjne z branży motoryzacyjnej uczestniczące w globalnych łańcuchach dostaw, przeanalizowano wiele zdarzeń przytoczonych przez uczestników. W firmach tych zakłócenia w łańcuchu dostaw mogą powodować znaczne straty finansowe, sięgające nawet 40 000 USD za godzinę na jedną linię produkcyjną. Badanie polegało na przeprowadzeniu wywiadów z pracownikami aktywnie uczestniczącymi w rozwiązywaniu problemów. Ich profile różniły się pod względem doświadczenia, stanowiska i działu. Nazwy firm nie były ujawniane, więc odnosząc się do nich, będziemy je określać jako A, B, C i D.

Wnioski: 10 cech osobowości

Analiza danych pochodzących z badania doprowadziła do trzech głównych wniosków. Po pierwsze, rezyliencję organizacji wspiera umiejętność personelu adaptowania się do zmian zachodzących w otoczeniu i interpretowania niejednoznacznych zdarzeń, czyli ich atrybuty poznawcze. Po drugie, bardzo istotną rolę w reakcji firmy odgrywają atrybuty emocjonalne jej pracowników. Po trzecie, atrybuty behawioralne, takie jak przygotowanie, inwencja i improwizacja, mają kluczowe znaczenie w zapobieganiu zakłóceniom, przezwyciężaniu ich oraz powrocie do stanu normalnego. Wnioski te pozwoliły zidentyfikować 10 cech osobowości:

Rezyliencja organizacji oparta jest na dziesięciu kluczowych cechach, dzięki którym posiadający je pracownicy zapewniają odporność swoim organizacjom

1. Ocena sytuacji

Jest to proces poznawczy, który pozwala ocenić, czy dana sytuacja może w krótkim okresie przerodzić się w kryzys. Wymaga ostrożności, świadomości i realizmu. Dzięki proaktywnemu identyfikowaniu wczesnych sygnałów ostrzegawczych łatwiej jest zapobiegać zakłóceniom w łańcuchu dostaw. I odwrotnie: brak takiej oceny może prowadzić do poważnych strat finansowych i operacyjnych.

W jednej z firm biorących udział w badaniu nie dostrzeżono w porę, iż jednemu z dostawców grozi upadłość. Po tym zdarzeniu utworzono stanowisko menedżera ds. ryzyka, aby z wyprzedzeniem identyfikować tego rodzaju sytuacje niekorzystnie odbijające się na działalności firmy.

2. Doświadczenie

Doświadczenie to suma wiedzy praktycznej i umiejętności nabytych poprzez bezpośrednią obserwację oraz udział w działaniach i zdarzeniach. Umożliwia lepsze zrozumienie bieżącej sytuacji. Analiza wykazała, że rezyliencja organizacji poprawia się również wówczas, gdy starsi stażem pracownicy dzielą się swoją wiedzą z nowymi kolegami.

Specjalista ds. logistyki w firmie C opisał, jak jego doświadczenie pomogło mu uniknąć kryzysowej sytuacji. Otóż strajk taksówkarzy spowodował, że w okolicach jednego z kluczowych dostawców jego firmy został zablokowany ruch. Pracownik ten zdecydował się przekazać większą pulę środków operatorom logistycznym, aby postarali się znaleźć alternatywne trasy i rozwiązania.

3. Zaangażowanie

Polega na identyfikowaniu się z firmą i znajduje odzwierciedlenie w silnej wierze w jej wartości i cele. Menedżer ds. jakości w firmie D podkreślił, że „zaangażowanie i lojalność są ważne, ponieważ dzięki nim wskaźnik rotacji pracowników jest niższy, a wiedza pozostaje w firmie na dłużej, minimalizując błędy”.

4. Rozumienie

Zdolność rozumienia nowych, zaskakujących, niejednoznacznych, niejasnych lub nieoczekiwanych zdarzeń i sytuacji jest szczególnie przydatna w scenariuszach, które nie miały dotąd miejsca i w związku z tym wymagają innych niż dotychczasowe reakcje. Na przykład firma D zauważyła, że nie posiada aktualnie na stanie 400 radioodbiorników, co oznaczałoby wydłużenie produkcji pojazdów o prawie tydzień, w związku z czym zdecydowano, iż bardziej opłacalny będzie transport 400 radioodbiorników samolotem niż praca na dodatkową zmianę.

5. Opanowanie emocji

Jest to świadomość własnych uczuć i odruchów oraz wywołujących je czynników, a także umiejętność adekwatnego zachowania się w obliczu sytuacji kryzysowej. Ważne jest, aby pracownicy kontrolowali swoje emocje oraz zachowywali obiektywizm i nie tracili wydajności. Rezylientni pracownicy koncentrują się na tym, nad czym mają kontrolę, postrzegają wyzwania jako szanse i szukają kreatywnych sposobów radzenia sobie z sytuacjami stresowymi.

6. Upełnomocnienie

Upełnomocnienie, znane w zarządzaniu bardziej pod angielskim określeniem empowerment, to psychologiczny stan wewnętrznej motywacji wspierany poprzez dzielenie się z pracownikami władzą i możliwością podejmowania decyzji dotyczących firmy. Prowadzi do większego zaangażowania, kreatywności i efektywności. Pracownicy zyskują niezależność w myśleniu i działaniu, biorąc odpowiedzialność za swoje wyniki.

7. Bezpieczeństwo psychologiczne

Pracownicy chętniej podejmują ryzyko w celu osiągnięcia lepszych wyników, gdy postrzegają miejsce pracy jako bezpieczne środowisko, w którym można zadać pytanie, podzielić się pomysłem czy nawet przyznać do błędu bez obaw, że zostaną uznani za niekompetentnych. Takie poczucie sprzyja ich rozwojowi. Dyrektor operacyjny firmy A uważa, że „nie ma czegoś takiego jak zły pomysł; gorszy jest brak pomysłu na to, co zrobić w sytuacji kryzysowej. Nie ma tu miejsca na ocenianie pomysłów innych osób, najważniejsze jest być kreatywnym i dzielić się pomysłami z zespołem, aby uzyskać jak najlepsze rozwiązanie”.

Przygotowanie to jedna z kluczowych cech rezylientnej organizacji

8. Przygotowanie

Jest to proces podejmowania działań i dokonywania inwestycji, zanim będą one potrzebne. Przygotowanie pracowników na komplikacje w łańcuchu dostaw może zaowocować krótszym czasem potrzebnym na wyjście z kryzysu. Ułatwia również wykorzystanie możliwości, które w przeciwnym razie mogłyby umknąć uwadze.

9. Inwencja

Odzwierciedla stopień, w jakim pracownicy potrafią, poprzez samodzielne myślenie i działanie oraz korzystanie ze wsparcia zewnętrznego, znajdować rozwiązania, aby osiągać cele swoje i organizacji. Cecha ta opiera się na relacjach interpersonalnych, które sprzyjają współpracy i ułatwiają dostęp do zasobów. „Pierwszą zasadą jest, że pracownicy powinni starać się rozwiązywać problemy samodzielnie, a jeśli okazuje się to niemożliwe, umieć szukać pomocy” – wyjaśnia menedżer ds. łańcucha dostaw w firmie B.

10. Improwizacja

Polega na spontanicznym znajdowaniu sposobów rozwiązania problemów za pomocą dostępnych zasobów i poprzez działanie bez przygotowania, oparte raczej na kreatywności i pozbawione rutyny. „Czasami trzeba improwizować, aby znaleźć rozwiązanie i naprawić problem jak najszybciej” – podsumowuje CEO firmy C. Improwizacja ułatwia również powrót do stanu normalnego po sytuacji kryzysowej.

Wnioski i praktyczne wskazówki

Rezyliencja organizacji zależy od wielu czynników, a jednym z nich jest rezyliencja poszczególnych osób, które ją tworzą. Niniejsze badanie zawiera również praktyczne rady, z których kierownictwo może skorzystać, aby tę zdolność doskonalić.

  • Przedsiębiorstwa powinny inwestować w kulturę, która ceni pracowników, w ich upełnomocnienie i bezpieczeństwo psychiczne. Filozofia ta niesie ze sobą inne pośrednie korzyści, takie jak większe zaangażowanie personelu oraz zatrzymanie talentów w firmie.
  • Przeprowadzona analiza podkreśla znaczenie szkoleń i coachingu dla wzmocnienia tych niezwykle ważnych atrybutów. Jedną z możliwości jest odgrywanie ról oraz symulowanie zakłóceń. Takie ćwiczenia mogą być również okazją do zidentyfikowania braków.
  • Firmy powinny zachęcać pracowników do innowacyjności, samodzielnego podejmowania decyzji oraz brania za nie odpowiedzialności. Ponadto kierownictwo powinno organizować spotkania z pracownikami, aby wysłuchać ich opinii. Wnioski płynące z przeprowadzonego badania wskazują ponadto, że rezygnacja z redukcji personelu w czasie kryzysu zwiększa zaangażowanie i lojalność.

 


 

Autorzy badania:

  • Melanie Gerschberger, Adiunktka na Wydziale Zarządzania Łańcuchem Dostaw Uniwersytetu Nauk Stosowanych Górnej Austrii (Austria)
  • Scott C. Ellis, Adiunkt na Wydziale Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw Uniwersystetu Południowego Georgii (USA)
  • Markus Gerschberger, Profesor Zwyczajny na Wydziale Zarządzania Łańcuchem Dostaw Uniwersytetu Nauk Stosowanych Górnej Austrii (Austria) i Profesor Afiliowany Politechniki Stanu Georgia (USA)

 


 

Publikacja w wersji oryginalnej: Gerschberger, Melanie, Scott C. Ellis, and Markus Gerschberger. 2023. Linking Employee Attributes and Organizational Resilience: An Empirically Driven Model. Edited by Richey R. and Davis-Sramek B. (Wiley). Journal of Business Logistics 44 (3): 407-37.

Badanie zostało sfinansowane w ramach programu Guideline to stimulate the development/expansion of future-oriented research fields at Upper Austrian non-university research institutions 2022-2029 realizowanego przez kraj związkowy Górna Austria.