corporate

System Zarządzania Magazynem | Easy WMS

Osiągnięcie maksymalnej konkurencyjności w łańcuchu dostaw

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Wzrost wydajności dzięki optymalizacji i kontroli procesów magazynowych

Easy WMS umożliwia skuteczne zarządzanie zarówno małymi magazynami obsługiwanymi ręcznie, jak również złożonymi instalacjami automatycznymi.

Korzyści płynące z wdrożenia Easy WMS?

 • Elastyczność, adaptowalność i skalowalność. Zdolność dostosowywania się do zachodzących zmian, takich jak: wdrażanie nowych technologii, zmienność popytu, wzrost sprzedaży itd.
 • Kontrola. Całkowita kontrola stanu magazynowego pod względem ilości, pochodzenia, lokalizacji oraz miejsca docelowego. Inwentaryzacja w czasie rzeczywistym.
 • Usługi. Wysoki poziom usług, eliminacja błędów i opóźnień w dostawach.
 • Zarządzanie przepływem. Stały przepływ produktów oraz informacji.
 • Integracja z dowolnym systemem ERP. Usprawnienie komunikacji między procesami, począwszy od produkcji do dostarczenia produktów do klienta końcowego.
Do
40%
lepsze wykorzystanie pojemności magazynowej
Do
30%
mniej operacji manipulacji
Do
99%
wyeliminowanych błędów
 • Rentowność. Szybki zwrot inwestycji dzięki natychmiastowym korzyściom.
 • Zmniejszenie kosztów logistycznych. Optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich i kosztów operacyjnych.
 • Wysoka precyzja i szybkość realizacji procesów ręcznej kompletacji. Przyspieszenie operacji i znaczne ograniczenie liczby błędów.
 • Automatyzacja przepływu informacji oraz procesów. Aktualizacje informacji w czasie rzeczywistym, co usprawnia podejmowanie decyzji.
 • Rozwój. Łatwość adaptacji do nowych tendencji na rynku, takich jak strategia omnichannel i rosnące wymogi w branży e-commerce, przygotowywanie zamówień w falach oraz cross-docking.
 

System zarządzania magazynem Easy WMS kontroluje i optymalizuje wszystkie procesy i operacje realizowane w magazynie

Najlepsze narzędzie do zarządzania i stabilizacji rozwoju firmy

Easy WMS to kompleksowe, skalowalne i elastyczne oprogramowanie z funkcjami umożliwiającymi zarządzanie towarem należącym do kilku właścicieli, opcją multisite oraz możliwością obsługi w kilku językach. Oprogramowanie to stanowi kluczowy element optymalizacji działania magazynu bez względu na jego wielkość i rodzaj. Kontroluje, koordynuje i zarządza ogółem operacji i procesów zachodzących w magazynie, zwiększając efektywność w obszarach: przyjęcia, składowania, przygotowania zamówień oraz wysyłki.

Dwie formy architektury zapewniają skalowalność i dopasowanie do indywidualnych potrzeb każdej firmy:

 • Model SaaS (Software as a Service)

  Jest to model oparty na wdrażaniu w chmurze ze 100% interfejsem Web. Po dokonaniu opłaty abonamentowej i w zależności od zamówionego poziomu funkcjonalności klient uzyskuje dostęp do Easy WMS, powiązanych aplikacji i możliwość ich aktualizacji. Dostęp do programu odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. Model SaaS pozwala na zachowanie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa bez konieczności inwestowania w dodatkowy sprzęt komputerowy (infrastrukturę serwerową). Opłata miesięczna obejmuje również wsparcie techniczne. Dzięki tej opcji skrócony zostaje czas implementacji oraz następuje obniżenie kosztów użytkowania.

 • Model on-premise
  W przypadku modelu on-premise zarówno oprogramowanie, jak i niezbędny sprzęt komputerowy znajdują się w obiekcie klienta.
  W hierarchii oprogramowania w organizacji Easy WMS jest warstwą usytuowaną poniżej warstwy systemu zarządzania firmą (ERP), od którego otrzymuje polecenia wykonania danej operacji (spodziewane wejścia, zamówienia do wysłania itp.) i do którego odsyła informacje o wyniku przeprowadzonych operacji. Jest to komunikacja bezpośrednia i przy minimalnych możliwościach błędu w transmisji danych, co pozwala osiągnąć maksymalny poziom bezpieczeństwa i stabilności.

Easy WMS dostępny jest w trzech poziomach funkcjonalności, co pozwala na jego dostosowanie do rzeczywistych potrzeb każdej firmy i obniżenie kosztów wdrożenia. W każdej chwili można przejść na inny poziom.

 
 

PRO

Idealny dla MŚP o standardowych wymaganiach, potrzebujących kompleksowego systemu zarządzania magazynem.

ADVANCED

Zaprojektowany dla MŚP wymagających oprogramowania o większej złożoności funkcji.

ENTERPRISE

Opracowany dla firm o szczególnych wymaganiach logistycznych i dużej potrzebie personalizacji.
  Szybki proces wdrażania, bez zakłócania rytmu pracy. Zaawansowane funkcje i możliwość rozbudowy o kolejne moduły. Możliwość pełnej personalizacji oprogramowania oraz kompatybilność ze wszystkimi narzędziami i aplikacjami WMS.
Wielu właścicieli
Interfejs sieciowy z metodą nawigacji drill down
Zarządzanie przyjęciami
Cross-docking: bezpośrednia wysyłka z magazynu bez dodatkowego składowania
Zarządzanie falami zleceń
Zarządzanie trasami wysyłki
Zarządzanie zestawami i środkami transportu 
DANE TECHNICZNE INSTALACJI
Etykietowanie z kodem kreskowym
Pełna konfiguracja systemu
DANE OGÓLNE
Wiele magazynów
Wybór języka
Zarządzanie luźnymi artykułami i w nośnikach
BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo zintegrowane
Integracja z active directory
DANE GŁÓWNE
Właściciele
Artykuły
Aliasy – kody EASN
Konwersje i różne jednostki miary
Profile przyjęć i wysyłki
Profile logistyczne
Klasyfikacja ABC
Typ artykułu
Typ blokady nośników ładunku i lokalizacji
Status jakości stanu magazynowego
Dostawcy i typ dostawców
Firmy
Podmioty trzecie: firmy, rachunki i rodzaje rachunków
Klasa wejścia i wyjścia
Przyczyny modyfikacji stanów
Zagrożenia i klasa zagrożenia
Profile lokalizacji
Rodzina artykułu
Zestawy
Artykuły alternatywne
PRZYJĘCIA
Zarządzanie przyjęciami dostawcy
Przyjęcie bez dokumentów
Przyjęcie od dostawcy
Szybkie przyjęcie identycznych nośników ładunku
Zwroty
Przyjęcie nośników ładunku z wcześniejszym powiadomieniem. Transfer pomiędzy magazynami (ASN)
Dokumentacja przyjęcia
Etykietowanie nośników ładunku
LOKALIZACJA I SKŁADOWANIE
Zarządzanie strategiami i zasadami lokalizacji
Bezpośrednie uzupełnianie w lokalizacjach kompletacji
Zarządzanie ograniczeniami dotyczącymi lokalizacji
CROSS-DOCKING
Cross-docking do magazynu: zarządzanie lokalizacjami typu cross-docking 
UZUPEŁNIANIE
Uzupełnianie ręczne w lokalizacji kompletacji 
Strategie uzupełniania w lokalizacji kompletacji
Uzupełnianie top off
Uzupełnianie na żądanie 
Uzupełnianie z powodu braku minimalnego skonfigurowanego stanu magazynowego
WYSYŁKA
Zarządzanie zleceniami wydania
Konfiguracja reguł przypisywania stanu magazynowego
Automatyczne uruchomienie zlecenia
Kompletacja według listy
Kompletacja według zlecenia
Kompletacja ręczna
Anulowanie przygotowania w zleceniach wydania
Generowanie dokumentów i powiadamianie ERP o zakończeniu zlecenia wydania
Częściowe zamknięcie zleceń wydania
Zarządzanie załadunkami
Łączenie zleceń
Automatyczne rozdzielenie zadań dla operatorów w zależności od konfiguracji stref roboczych i środków transportu
Ręczny rozładunek ciężarówki
Kompletacja w falach
Załadunek ciężarówek
Automatyczne zamknięcie zleceń wydania i trasy
Wstrzymanie zleceń wydania (bez cofania przypisywania artykułów)
Wstrzymanie zleceń wydania
Ręczne dopisanie towaru z zamówienia
Załadunek trasy
Grupowanie zleceń wydania i manualne rozgrupowanie przed wysyłką
Ręczne rezerwowanie stanów magazynowych 
Rezerwacja artykułów alternatywnych na poziomie konfiguracji artykułu lub linii zamówienia
INWENTARYZACJA I PRZELICZANIE CYKLICZNE
Zarządzanie lokalizacjami
Zarządzanie nośnikami ładunków
Zarządzanie stanem magazynowym
Wizualizacja magazynu i składowanego w nim towaru
Ręczne przeliczanie lokalizacji
Zarządzanie położeniem lost&found
Ręczna modyfikacja stanu magazynowego
Zdarzenia podczas inwentaryzacji
Kontrola jakości
Przeliczanie cykliczne wg kryteriów (lokalizacja, nośnik ładunku lub artykuł)
Pozostałości i nadwyżki 
ZESTAWY
Montaż zestawów
Zgłoszenie ręcznego montażu
NARZĘDZIA
Zarządzanie rampami i strefami buforowymi
Log działań użytkownika
Zarządzanie parametrami magazynu
Raporty i statystyki

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM EKSPERTEM

Jednorazowo można dołączyć 5 plików graficznych lub dokumentów. Maksymalny rozmiar jednego pliku to 15 MB.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OPROGRAMOWANIE MAGAZYNOWE MECALUX?

 • 50-letnie doświadczenie firmy na rynku logistycznym

 • Ponad 370-osobowy zespół inżynierów odpowiedzialnych za stały rozwój oprogramowania

 • Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb

 • Stały rozwój i aktualizacja oprogramowania dzięki działowi badawczo-rozwojowemu (R&D)