Motywowanie pracowników magazynowych

Motywowanie pracowników magazynowych – metody zwiększenia zaangażowania personelu logistycznego

14 lut 2020

W naszym wpisie dotyczącym optymalizacji procesów magazynowych przedstawiliśmy przykłady działań, które można wdrożyć w magazynie, aby zwiększyć jego produktywność. Jednak zagadnienie to nie dotyczy tylko kwestii technicznych czy organizacji sposobu pracy. Istotną rolę w tym względzie odgrywa również motywowanie pracowników magazynowych, które może w znaczący sposób wpłynąć na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo. Większa wydajność pracy i mniejsze koszty związane z rotacją personelu to tylko niektóre korzyści zatrudniania zaangażowanego zespołu. Poniżej prezentujemy narzędzia motywacyjne, które pozwalają zadbać o odpowiedni poziom motywacji pracowników w magazynie

W jaki sposób zmierzyć wydajność pracowników w magazynie?

Wskaźnik wydajności pracowników w magazynie pozwala w sposób mierzalny zobrazować efektywność poszczególnych członków personelu. Można go obliczyć, posługując się poniższym równaniem:

Wskaźnik wydajności pracownika = (Określony czas na wykonanie zadania / realny czas wykonania zadania) x 100

Jest to prosta i podstawowa metoda określenia wydajności pracowników. Jeśli operatorzy uzyskują niższe wartości wskaźnika, należy podjąć kroki, które pozwolą zidentyfikować przyczynę takiego stanu rzeczy. Jednym z powodów mogą być problemy z motywacją, zmęczenie i mniejsze zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

W takiej sytuacji należy przedsięwziąć odpowiednie środki i zastanowić się nad wdrożeniem technik i narzędzi mających za zadanie motywowanie pracowników magazynowych. Oto przykładowe działania, które można zaimplementować w każdym przedsiębiorstwie.

Przykład czterech narzędzi motywacyjnych, które mogą zwiększyć zaangażowanie pracowników magazynowych

Większa determinacja i zaangażowanie pracowników będzie owocować efektywniejszym oraz szybszym wykonywaniem przez nich obowiązków.

Motywowanie pracowników w magazynie jest wymagającym wyzwaniem, z którym muszą mierzyć się kierownicy tego typu obiektów. Jest to częsty problem, który można zaobserwować szczególnie wśród firm zatrudniających pracowników fizycznych lub osoby do pracy na produkcji. Powtarzalność i mała różnorodność realizowanych zadań sprawia, że bardzo szybko w codziennie wykonywane czynności zaczyna wkradać się znużenie. W dłuższej perspektywie będzie to prowadzić do spadku zaangażowania pracowników, a w konsekwencji do ich mniejszej efektywności i zwiększenia prawdopodobieństwa odejścia z firmy.

Istnieją jednak narzędzia i techniki motywacyjne, które pomagają zapobiec tego typu sytuacjom. Oto przykłady czterech takich inicjatyw

Praca zespołowa w magazynie
Praca zespołowa w magazynie

Benefity finansowe

Zapewnienie benefitów finansowych dla pracowników powinno być jednym z priorytetów zarządzania personelem w Twojej firmie. Jest to jedno z najskuteczniejszych narzędzi umożliwiających motywowanie pracowników magazynowych, które w znaczący sposób może wpłynąć na ich wydajność, a także sprawić, że będą się identyfikować z firmą i budować jej pozytywny wizerunek. Benefity finansowe mogą być rozpatrywane zarówno w kontekście grupowym, jak i wobec pojedynczych osób.

Należy jednak pamiętać, że ten czynnik motywacyjny nie powinien być jedynym stosowanym w Twoim przedsiębiorstwie. Odpowiednio zbalansowane gratyfikacje finansowe okażą się szczególnie skuteczne, jeśli będą jednym z wielu elementów wpływających na zaangażowanie operatorów magazynowych

Team building

Team building lub też inaczej budowanie zespołu jest sposobem integracji pracowników, który od lat 80. dwudziestego wieku zaczął być stosowany przez firmy na całym świecie. Założeniem tego narzędzia motywacyjnego jest budowanie więzi i atmosfery współpracy pomiędzy członkami zespołu, który dąży do osiągnięcia tego samego celu – efektywnego wykonania powierzonych mu zadań. Technika ta jest procesem długotrwałym, ale jej efektem będzie oddziaływanie zarówno na pracowników jako zespół, jak i na pojedyncze osoby wchodzące w jego skład.

Zróżnicowanie obowiązków

Praca operatorów magazynowych często wiąże się z wykonywaniem tych samych czynności przez cały dzień roboczy. Wraz z upływem czasu znacząco zwiększa to prawdopodobieństwo zmęczenia, znużenia oraz poczucia wypalenia pracownika. Aby temu zapobiec, warto zaplanować rotację wykonywanych zadań pomiędzy operatorami, jeśli ich obowiązki nie wymagają szczególnej specjalizacji

Takie motywowanie pracowników w magazynie zmniejszy ryzyko szybszego pojawienia się poczucia monotonii, a przy tym pozwoli wyszkolić ich w różnych obszarach logistyki magazynowej. Dodatkową korzyścią będzie zwiększenie kompetencji personelu, a w przypadku absencji któregoś z pracowników, łatwiej jest wówczas znaleźć dla niego zastępstwo.

Empatia

Empatia, według definicji słownikowej, to „umiejętność wczuwania się w stan wewnętrzny drugiej osoby”, ale jak to pojęcie odnieść do zagadnienia motywowania pracowników w magazynie?

Dobrze zarządzana firma powinna kierować się szeregiem wartości, a jedną z nich powinno być empatyczne podejście do pracowników. Szczególną rolę w tym względzie odgrywają osoby na stanowiskach kierowniczych. Menedżerzy powinni być aktywnymi słuchaczami, którzy potrafią spojrzeć na rzeczywistość z perspektywy członków swoich zespołów, zrozumieć ich potrzeby i w razie możliwości dążyć do ich zrealizowania. Na poziomie organizacji pracy w magazynie może to być dopasowywanie grafików lub zadań do indywidualnych potrzeb i predyspozycji pracowników czy dbanie o zachowanie przez personel odpowiedniej równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym (tzw. work-life balance).

Stworzenie w miejscu pracy warunków, w których podstawą będzie wzajemna życzliwość oraz zaufanie pomiędzy pracownikami, pozytywnie wpłynie na efektywność wykonywanej przez nich pracy.

Jak widać, optymalizacja logistyki magazynowej to nie tylko zagadnienia dotyczące kwestii technicznych w magazynie, równie ważnym elementem jest czynnik ludzki. Bardziej zmotywowany i zadowolony personel logistyczny, to wyższa produktywność, a tym samym perspektywa większych zysków oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Twojej firmy.