Napięcia w łańcuchu dostaw mogą przełożyć się na opóźnienia w dostawach zamówień

Jak złagodzić napięcia w łańcuchu dostaw?

05 sty 2023

W okresach dużej niepewności napięcia w łańcuchu dostaw mogą utrudniać realizację procesów logistycznych. Firmy muszą dostosowywać swoją działalność tak, aby zapewnić szybką odpowiedź w obliczu zmian zachodzących na rynku. Istnieją narzędzia do oceny poziomu napięć w łańcuchu dostaw. Jednym z nich jest wskaźnik GSCPI (z ang. Global Supply Chain Pressure Index) stworzony przez Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku.

Napięcia w łańcuchu dostaw są kojarzone z zakłóceniami uzupełniania zapasów, które negatywnie wpływają na ceny materiałów, koszty produkcji oraz poziomy popytu. Wyzwaniem dla firm jest zapewnienie dostaw produktów bez ponoszenia nadmiernych kosztów logistycznych, które negatywnie wpłynęłyby na ich konkurencyjność. Jak wskazano w artykule Global supply chains in a post-pandemic world opublikowanym w Harvard Business Review, w okresach dużych zawirowań „jednym z głównych wyzwań, przed jakim stoją przedsiębiorstwa, jest zwiększenie odporności swoich łańcuchów dostaw bez szkody dla konkurencyjności”.

Analiza napięć w globalnym łańcuchu dostaw dostarcza informacji na temat aktualnej koniunktury w handlu międzynarodowym i logistyce. Z kolei w raporcie Supply chain pressures are easing, but new hurdles await brytyjskiej firmy analitycznej Oxford Economics zauważono, że chociaż presja w łańcuchu dostaw stopniowo maleje, w roku 2023 pojawią się nowe wyzwania: „Od zeszłego roku w ujęciu ogólnym stosunek poziomu zapasów do popytu poprawia się, co jest dobrą przesłanką z punktu widzenia zarządzania napięciami w łańcuchu dostaw”. Jednak mogą pojawić się nowe napięcia w przypadku ciągłego wzrostu stanów magazynowych przy przedłużającym się spowolnieniu popytu. Napięcia w łańcuchu dostaw nasiliły się wraz z wybuchem pandemii koronawirusa, co odnotował wskaźnik GSCPI.

Global Supply Chain Pressure Index

Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku stworzył wskaźnik GSCPI, czyli narzędzie służące do obiektywnego mierzenia kondycji globalnego łańcucha dostaw. GSCPI jest wypadkową zmiennych związanych z transportem i produkcją, takich jak terminy dostawy, koszty wysyłki surowca, procent wielkości zapasów czy globalne taryfy celne. Zmienne będące podstawą omawianego wskaźnika ogniskują czynniki powodujące napięcia w łańcuchu dostaw zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Wskaźnik GSCPI opiera się na zmiennych związanych z logistyką i produkcją. Źródło: New York Fed
Wskaźnik GSCPI opiera się na zmiennych związanych z logistyką i produkcją. Źródło: New York Fed

Głównym celem opracowania wskaźnika Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku była analiza stanu globalnego łańcucha dostaw na potrzeby przedsiębiorców, ustawodawców i konsumentów. „Naszym dążeniem było opracowanie narzędzia do pomiaru napięć w globalnym łańcuchu dostaw, które pozwoliłoby oszacować wpływ ograniczeń w dostawach na wyniki finansowe”, wyjaśniają autorzy wskaźnika Global Supply Chain Pressure Index.

Wskaźnik ten należy interpretować w następujący sposób: jego wysoka wartość informuje o ponadprzeciętnych napięciach w łańcuchu dostaw, niska – o tym, że presja w łańcuchu jest niewielka.

Ekonomiści z Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku stworzyli wskaźnik GSCPI na podstawie danych pochodzących z indeksu Harpex, który odzwierciedla ceny frachtów na światowym rynku czarterów kontenerowców, BDI (z ang. Baltic Dry Index), odnoszącego się do globalnego handlu surowcami i półproduktami i ich transportu drogą morską, a także wskaźnika amerykańskiego Biura Statystyk Pracy (BLS) informującego o kosztach importu i eksportu produktów drogą powietrzną. Wskaźnik GSCPI obejmuje również informacje pochodzące z sektora prywatnego. GSCPI analizuje dane, takie jak wielkość zamówień czy towary zakupione w firmach działających na siedmiu rynkach: w strefie euro, w Chinach, Korei Południowej, Stanach Zjednoczonych, Japonii, Wielkiej Brytanii oraz Tajwanie.

Rozwiązania technologiczne pozwalają ograniczyć skutki napięć w łańcuchu dostaw
Rozwiązania technologiczne pozwalają ograniczyć skutki napięć w łańcuchu dostaw

Jak ograniczyć napięcia w łańcuchu dostaw?

W okresie wzmożonych napięć jednym z najważniejszych atrybutów łańcuchów dostaw staje się odporność. Według analizy opracowanej przez ekonomistów Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) „zakłócenia w dostawach spowodowane przez pandemię pokazały, jak istotna jest rezyliencja, czyli odporność łańcucha dostaw na ryzyka, nawet w obliczu pojawiających się napięć”.

W jaki sposób firmy mogą budować rezyliencję, aby ograniczyć zakłócenia w dostawach? „Powinny one opracować schemat organizacyjny łańcucha dostaw, który wykaże, kim są uczestnicy jego poszczególnych etapów. Muszą też ustalić plan działania na wypadek niemożliwości dostarczenia wszystkich produktów oraz ustalić klientów priorytetowych. Innym kluczowym aspektem wzmacniającym rezyliencję jest centralizacja informacji w procesie podejmowania decyzji”, tłumaczy Yossi Sheffi, dyrektor MIT Center for Transportation and Logistic.

Technologia okazuje się najlepszym sprzymierzeńcem w pokonywaniu napięć w łańcuchu dostaw. W sytuacji presji na ograniczanie terminów doręczeń zamówień i kosztów logistycznych cyfryzacja procesów może zwiększyć zdolność reagowania firm w obliczu ewentualnych zakłóceń. Stosowanie informatycznych programów logistycznych zapewnia większą kontrolę nad operacjami wykonywanymi w ramach łańcucha dostaw. Oprogramowanie takie jak system zarządzania magazynem (WMS) pozwala zbudować elastyczną i odporną logistykę, którą można dostosowywać do wahań popytu.

Wdrożenie systemu do zarządzania magazynem zwiększa kontrolę nad łańcuchem dostaw
Wdrożenie systemu do zarządzania magazynem zwiększa kontrolę nad łańcuchem dostaw

W artykule naukowym Berlin School of Economics zauważa się, że nowe technologie to skuteczny sposób łagodzenia presji na łańcuch dostaw: „Cyfryzacja ma istotne znaczenie dla operacji wykonywanych w ramach łańcucha dostaw. Zagrożenia na różnych jego etapach można ograniczać poprzez analizy deskryptywne i predyktywne danych makro (big data) ukierunkowane na większą przejrzystość i dokładność prognoz, neutralizowanie ryzyka przerwania przepływu informacji i poprawę planów awaryjnych”. Według autorów cytowanego artykułu wdrożenie zaawansowanych systemów informatycznych pozwala uruchomić w czasie rzeczywistym skoordynowane strategie planowania awaryjnego, aby ograniczyć ryzyka i skrócić czas reakcji w obliczu zakłóceń.

Narzędzia służące do łagodzenia napięć w łańcuchu dostaw

W obliczu dużej presji na łańcuch dostaw firmy poszukują rozwiązań zwiększających elastyczność i odporność operacji logistycznych. Wdrożenie informatycznych systemów zarządzania zwiększa kontrolę nad łańcuchem dostaw, umożliwiając wydajniejsze planowanie logistyczne.

Oprogramowanie takie jak Easy WMS firmy Mecalux minimalizuje ryzyko błędu w dostawach surowców, zarządzaniu stanem magazynowym oraz kompletacji i wysyłce zamówień. Dzięki systemowi Easy WMS kierownik logistyczny ma dostęp do informacji aktualizowanych w czasie rzeczywistym na temat wydajności magazynu. Jeśli chcesz przeprowadzić cyfryzację wykonywanych czynności, aby zoptymalizować Twój łańcuch dostaw, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci wskażą Ci najlepsze rozwiązanie dostosowane do potrzeb Twojej firmy.