Stopa zwrotu z inwestycji (ROI) w magazyn

Stopa zwrotu z inwestycji (ROI, Return on Investment) w magazyn to kolejny element kluczowy, który należy rozpatrzyć podczas wyboru optymalnego rozwiązania magazynowego dla danej firmy.

Analiza kosztów obiektu logistycznego oraz stopa zwrotu z inwestycji może i powinna być uwzględniona w każdym projekcie. W większości przypadków jest bardzo prosta, ponieważ przeprowadza ją operator lub właściciel magazynu. W innych przypadkach dostawca rozwiązań magazynowych może pomóc klientom w obliczeniach.

Obliczanie stopy zwrotu z inwestycji polega na dokonaniu oceny przybliżonego czasu koniecznego na odzyskanie początkowych nakładów na inwestycję. Obliczenie to zawsze wykonuje się poprzez porównanie co najmniej dwóch punktów wyjściowych: sytuacji obecnej i nowego projektu (dotyczy to firm posiadających już magazyn, który podlega wymianie) lub dwóch nowych rozwiązań (sytuacja, w której zaczyna się od zera).

W celu dokonania szczegółowych obliczeń należy wziąć pod uwagę wszystkie koszty inwestycji oraz koszty eksploatacji (bezpośrednie oszczędności) i ocenić zyski pod względem wizerunku, obsługi, kontroli (oszczędności pośrednie) itd. Tutaj skupimy się na przedstawieniu podstawowych kryteriów w celu uproszczenia kalkulacji. Analizie poddane zostaną jedynie prace budowlane (budynek magazynu wraz z terenem zewnętrznym), system magazynowania (regały), urządzenia przeładunkowe wraz z ich wydajnością oraz personel.

Aby porównać obydwa rozwiązania, muszą one bazować na tych samych danych, które przedstawiają się następująco. Potrzebny jest magazyn o pojemności 8000 palet o wymiarach 800 x 1200 x 1450 mm. Magazyn musi obsługiwać dziennie 700 palet przyjmowanych i 700 palet wydawanych. Kompletacja nie jest wykonywana. Ponadto początkowo dzień pracy będzie wynosić 8 godzin. Pod względem dostępnej powierzchni zabudowy wymiary magazynu to 100 m długości na 60 m szerokości na zamkniętym terenie o większych wymiarach.

Poniżej przedstawiono dwa rozwiązania spełniające te potrzeby i ograniczenia. W dalszej części zostanie obliczona stopa zwrotu z inwestycji poprzez porównanie tych rozwiązań. W każdym razie wszystkie koszty są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od danej sytuacji, okoliczności itd. Zostały one przedstawione celem ilustracji przykładu.

 

ROZWIĄZANIE 1. TRADYCYJNE REGAŁY PALETOWE OBSŁUGIWANE PRZEZ WÓZKI Z WYSUWANYM MASZTEM

W pierwszej możliwości przedstawiono magazyn o wymiarach: 84 m długości na 49 m szerokości, wysokość wewnętrzna: 11 m. Zajmowana powierzchnia wynosi 4851 m2, a margines rozbudowy magazynu na zajętej powierzchni wynosi 19% w stosunku do całkowitej powierzchni działki. System konstrukcyjny to tradycyjna hala z ośmioma dokami załadunkowymi oraz strefą przyjęcia i wysyłki o powierzchni 735 m2.

Zgodnie z wymogiem pojemność obiektu wynosi 8000 palet. Liczba ruchów, jakie można wykonać wózkiem z wysuwanym masztem, to 11 palet przyjętych i 11 palet wydanych w ciągu godziny (razem 22), dlatego potrzebnych jest dziewięć wózków. Przy takich założeniach potrzeba 7,4 godzin pracy dziennie do wykonania 1400 wymaganych ruchów (700 przyjęć i 700 wydań). Jeżeli magazyn będzie pracować 24 godziny dziennie, potencjalny wzrost wynosi 224%.

 

Obliczanie stopy zwrotu z inwestycji (ROI) w magazyn to kluczowy element do rozpatrzenia podczas wyboru odpowiedniego systemu magazynowego

Tradycyjne regały paletowe obsługiwane przez wózki z wysuwanym masztem.

 
Koszty rozwiązania
Opis Liczba Koszt łączny (w EUR)
Operatorzy wózków 9 216 000
Wózki z wysuwanym masztem 9 315 000
Regały 8000 pozycji 312 000
Prace budowlane (magazyn + strefa wysyłki) 4851 m2 1 454 400

 

 

 

ROZWIĄZANIE 2. TRADYCYJNE REGAŁY PALETOWE OBSŁUGIWANE PRZEZ UKŁADNICE PODWÓJNEJ GŁĘBOKOŚCI

W drugiej możliwości wykorzystuje się tę samą powierzchnię co w pierwszym rozwiązaniu, jednak tylko część jest zabudowana na magazyn, natomiast pozostała powierzchnia jest przeznaczona na przyszłą rozbudowę. Wysokość magazynu wynosi 24 m poniżej więźby, wewnątrz hali jak w poprzednim rozwiązaniu. Całkowita powierzchnia zabudowy wynosi 2953 m2. 2218 m2 jest przeznaczonych na magazyn, a 735 m2 na strefę przyjęcia i wysyłki. Uzyskano pojemność 8000 palet zgodnie z wymogiem.

Układnica może wykonać 29 cyklów podwójnych w ciągu godziny (29 palet przyjętych i 29 palet wydanych), dlatego w tym przypadku konieczne jest zamontowanie trzech układnic. Przy takich założeniach potrzeba ośmiu godzin dziennie do wykonania dziennej liczby ruchów określonej w wymaganiach. Przy założeniu pracy 24-godzinnej potencjał obiektu może wzrosnąć o 200%. Margines rozbudowy magazynu wynosi 51%.

 

Tradycyjne regały paletowe obsługiwane przez układnice podwójnej głębokości.

Tradycyjne regały paletowe obsługiwane przez układnice podwójnej głębokości.

 
 
Koszty rozwiązania
Opis Liczba Koszt łączny (w EUR)
Operatorzy 2 48 000
Układnice 3 855 000
Regały 8000 pozycji 760 000
Prace budowlane (magazyn + strefa wysyłki) 2953 m2 1 099 926

 

 

OBLICZANIE STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI

Prostą tabelę stopy zwrotu z inwestycji można opracować na podstawie całkowitych kosztów utrzymania obiektu w każdym roku oraz łącznie. Tak więc przy założeniu jednakowego nakładu pracy można ustalić, jaki obiekt jest najbardziej korzystny pod względem finansowym.

Obliczenie wykonuje się według rocznych kosztów utrzymania, biorąc pod uwagę, że koszt obiektu sumuje się tylko raz (w pierwszym roku), a powtarzające się koszty, takie jak koszty osobowe, sumuje się corocznie.

Magazyn tradycyjny obsługiwany przez wózki z wysuwanym masztem
  Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Rok 6 Rok 7
Dane z poprzedniego roku   2 297 400 2 513 000 2 729 000 2 945 000 3 476 000 3 692 000
Operatorzy wózków 216 000 216 000 216 000 216 000 216 000 216 000 216 000
Wózki z wysuwanym masztem 315 000       315 000    
Regały 312 000            
Koszt budowy (mag. + wys.) 1 454 400            
Kwota łączna 2 297 400 2 513 400 2 729 400 2 945 400 3 476 400 3 692 400 3 908 400

Kwoty wyrażone w EUR

 

Magazyn automatyczny obsługiwany przez układnice podwójnej głębokości
  Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Rok 6 Rok 7
Dane z poprzedniego roku   2 672 926 2 720 926 2 768 926 2 816 926 2 864 926 2 912 926
Operatorzy 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000
Układnice 855 000            
Regały 760 000            
Koszt budowy (mag. + wys.) 1 099 926            
Kwota łączna 2 672 926 2 720 926 2 768 926 2 816 926 2 864 926 2 912 926 2 960 926

Kwoty wyrażone w EUR

 

Porównanie stopy zwrotu z inwestycji dla magazynu tradycyjnego i magazynu z układnicami

 

 

Jak widać, obiekt tradycyjny wymaga niskiej inwestycji na początku eksploatacji magazynu, jednak koszty osobowe są tak wysokie, że po upływie dwóch lat i ośmiu miesięcy rozwiązanie automatyczne, w którym stałe koszty roczne są mniejsze, wyrównało różnicę między poszczególnymi inwestycjami. Od tego momentu oszczędność drugiego rozwiązania utrzymuje się przez cały okres eksploatacji magazynu. Jest to wyraźny przykład, jak duże znaczenie ma tworzenie projektów w perspektywie średnio i długoterminowej.

Jak zmieniłby się ten przykład, gdyby zastąpić nowy obiekt magazynem istniejącym od trzech lat? W takim przypadku jedyna oszczędność byłaby związana z kosztami osobowymi oraz z wymianą wózków co pięć lat (pierwszy raz należałoby wymienić wózki już po upływie dwóch lat).

Przy sprzedaży magazynu zwróciłaby się wartość hali (1 454 000 €) oraz część wartości urządzeń (150 000 € za regały i maszyny). Kwotę tę należałoby odjąć od początkowej inwestycji w nowy magazyn. Różnica wynosiłaby 1 068 926 €. Inwestycja zwróciłaby się po upływie piątego roku. Od tego momentu cała różnica stanowiłaby zysk przez cały okres eksploatacji nowego magazynu. Ponownie planowanie w perspektywie średnio i długoterminowej jest atutem dla firmy.

 

Inne artykuły w tym rozdziale