Osłony regałów zabezpieczają konstrukcję słupów i ram bocznych

Osłony regałów i inne systemy zabezpieczeń – większe bezpieczeństwo w magazynie

01 kwi 2021

Systemy zabezpieczeń magazynowych takie jak osłony regałów pełnią nadrzędną rolę w zapobieganiu wypadkom na terenie magazynu. Elementy te są instalowane w następujących celach:

  • Uniemożliwienie upadku ładunków w strefach ruchu i na obszarach roboczych.
  • Uniknięcie wypadania towarów na poszczególnych poziomach załadunkowych.
  • Ograniczenie skutków uderzeń urządzeń transportu bliskiego o regały.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2019 r. 58% osób ulegających wypadkom przy pracy w sektorze transportu i gospodarki magazynowej w Polsce zostało poszkodowanych z tych właśnie przyczyn (zderzenie z / uderzenie w nieruchomy obiekt lub uderzenie przez obiekt w ruchu). W związku z tym zwiększenie bezpieczeństwa regałów stanowi nieodzowny aspekt bezpieczeństwa i higieny pracy.

Główne rodzaje zabezpieczeń regałów

W pierwszej kolejności należy zapobiec uderzeniom wózków widłowych o regały. Duże znaczenie prewencyjne ma tu szczegółowe rozplanowanie przestrzeni magazynowej. W projekcie magazynu należy uwzględnić odpowiednie wymiary korytarzy i obszarów roboczych, a także stosownie oznaczyć poszczególne przestrzenie oraz posadzkę. W Polsce kwestie te reguluje wiele norm i przepisów, a wśród nich Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Warto podkreślić, że bezpieczeństwo na etapie projektowania oraz rozmieszczenie systemów magazynowych opisują normy UNE-EN 15635, UNE-EN 58011 oraz UNE-EN 15512, obowiązujące na szczeblu europejskim. Systemy zabezpieczeń regałów magazynowych, o których mowa poniżej, powstały zgodnie z zaleceniami wspomnianych norm:

1. Ochrony regałów zabezpieczające przed uderzeniami urządzań transportu bliskiego

Celem tych zabezpieczeń jest amortyzacja uderzeń i zachowanie integralności konstrukcji regałowej:

  • Ochrony ram: zabezpieczają dolne partie regału paletowego. Są montowane na krańcowych ramach w miejscach, w których występuje większe prawdopodobieństwo zderzenia, na przykład na skrzyżowaniach korytarzy, w przejściach lub w strefie wysyłki.
  • Ochrony słupów: są kotwione do posadzki tuż przy słupach, zabezpieczając ich frontowe części. Mają 40 cm wysokości, ponieważ do większości zderzeń zwykle dochodzi na poziomie posadzki.
Zdjęcie przedstawia osłonę boczną ramy
Zdjęcie przedstawia osłonę boczną ramy

W przypadku magazynów o wąskich korytarzach, w których wózki poruszają się wyłącznie w linii prostej, nie istnieje możliwość zderzenia ze słupami, a zatem zastosowanie ochron nie jest konieczne. Niezbędne jest natomiast zamontowanie systemu prowadzenia wózków będącego m.in. dodatkowym zabezpieczeniem konstrukcji. Wózek może poruszać się w korytarzu przy użyciu profili (prowadzenie mechaniczne) bądź przewodowego systemu prowadzenia (przewód umieszczony w posadzce wyznacza kierunek, wytwarzając pole magnetyczne).

2. Dodatkowe elementy bezpieczeństwa na potrzeby obsługi ładunków

Odkładanie i pobieranie ładunków z regałów to proces obarczony stosunkowo dużym ryzykiem. W tym kontekście warto wymienić dwa elementy zabezpieczające:

  • Siatki zabezpieczające i półki siatkowe: są wykonane z materiału podobnego do ogrodzeń przemysłowych. Umieszcza się je w tylnej części regałów przyległych do strefy roboczej bądź strefy ruchu lub montuje nad poprzecznymi przejściami komunikacyjnymi, aby zapobiec upadkowi palet z regałów.
  • Profile pozycjonujące palety: pełnią funkcję ograniczników podczas umieszczania palet na regałach, zapobiegając ich upadkowi w przypadku nieprawidłowego składowania. Profile są odporne na nacisk palety, przy czym punktem styku z elementami zabezpieczającymi jest towar ułożony na palecie (nie zaś sama konstrukcja palety).
Zabezpieczenia z siatki są montowane w tylnej części regałów lub nad poprzecznymi korytarzami
Zabezpieczenia z siatki są montowane w tylnej części regałów lub nad poprzecznymi korytarzami

3. Systemy wzmacniające konstrukcję i podtrzymujące ładunki

Kolejnym rodzajem zabezpieczeń są elementy wzmacniające nośność konstrukcji regałowej. Zapewniają dodatkową stabilizację. Należy jednak nadmienić, że ich montaż nie zezwala na przekroczenie maksymalnego, dozwolonego w specyfikacji instalacji ciężaru ładunku. Są to:

  • Trawersy i wsporniki palet: montowane są na belkach nośnych prostopadle do nich. Zapobiegają upadkowi palet, których płozy umieszczane są równolegle do belek lub gdy nośnik jest nieodpowiedniej jakości.
  • Usztywnienia: system profili metalowych montowanych do ram celem zwiększenia stateczności wzdłużnej regału. Istnieją dwa rodzaje usztywnień: poziome lub pionowe. Ponadto profile metalowe posiadają naprężacz regulujący wymagany poziom sztywności.

Przegląd techniczny regałów – zasadniczy element warunkujący bezpieczeństwo magazynu

Utrzymanie optymalnego stanu regałów ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 100% bezpieczeństwa magazynu. Firma Mecalux od ponad 25 lat oferuje usługi w zakresie przeglądów technicznych regałów we wszelkiego rodzaju magazynach.

W oparciu o ustalony harmonogram przeglądów kontrolowany jest ogólny stan konstrukcji regałowej (w tym systemów zabezpieczeń), a wykryte uszkodzenia są klasyfikowane w odpowiednich kategoriach ze wskazaniem koniecznych napraw. Zamów przegląd techniczny regałów w swoim obiekcie już dziś, skontaktuj się z nami, korzystając z formularza dostępnego na naszej stronie internetowej.