Najczęstsze zagrożenia w pracy magazyniera związane są z udziałem wózków widłowych

Najczęstsze zagrożenia w pracy magazyniera

08 maj 2020

Jakie są najczęstsze zagrożenia w pracy magazyniera? Na jakie niebezpieczeństwa narażone są składowane ładunki? Działalność magazynu wiąże się z ryzykiem zaistnienia wielu groźnych sytuacji, które mogą zakończyć się poważnymi konsekwencjami – uszkodzeniem lub zniszczeniem przechowywanego towaru, zawaleniem się konstrukcji regałowych lub fizycznym uszkodzeniem budynku, a także utratą zdrowia lub nawet życia pracowników.

Dlatego zagadnienia bezpieczeństwa w magazynie nie można w żaden sposób marginalizować. Aby przygotować obiekt, który nie będzie stwarzać zagrożenia zarówno dla pracowników, jak i ładunków, należy wcześniej przeanalizować wszelkie możliwe sytuacje, które mogą doprowadzić do wystąpienia wypadków. Odpowiednia profilaktyka, zgodnie z zasadą „lepiej zapobiegać, niż leczyć”, może uchronić firmę przed stratami finansowymi, materialnymi i wizerunkowymi.

W tym artykule wymieniamy najczęstsze zagrożenia w pracy magazyniera i niebezpieczeństwa na jakie narażone są ładunki. Mamy nadzieję, że w ten sposób uda się pomóc zidentyfikować przyczyny potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń.

Zagrożenia, na które narażony jest magazynier

Nie istnieje większe lub mniejsze zagrożenie w pracy magazyniera. Należy unikać takiej klasyfikacji i każda potencjalna sytuacja niebezpieczna dla zdrowia pracownika powinna być jak najszybciej wyeliminowana. Poniżej prezentujemy listę 10 najczęstszych zagrożeń, na które są narażeni operatorzy magazynowi.

1. Pożar

Przyczyny wystąpienia pożaru w magazynie mogą być różne: wpływ czynników atmosferycznych, niekontrolowany zapłon substancji łatwopalnych czy wadliwe lub niewłaściwie użytkowane urządzenia elektryczne i mechaniczne. Dodatkowo specyfika magazynów często sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia poprzez nagromadzenie na ograniczonej przestrzeni elementów wykonanych z tektury, plastiku czy drewna.

2. Potknięcia, poślizgnięcia i upadki z wysokości

Z uwagi na duży ruch w magazynach i często pracę na wysokościach możemy wyróżnić pod tym względem dwa typy wypadków:

  • potknięcia i poślizgnięcia – ich przyczyną może być obecność różnego rodzaju cieczy na posadzce magazynu, a także brak odpowiedniej organizacji składowania ładunków, które umieszczone są w niewłaściwych miejscach;
  • upadki z wysokości – upadki ze schodów lub wind, a także wypadki związane z obsługą wózków kompletacyjnych zaprojektowanych do pracy na dużych wysokościach.

3. Zderzenia

Zderzenia są najczęściej wynikiem zaniedbań dotyczących nieprawidłowego oznakowania magazynu, co prowadzi do wypadków z udziałem osób fizycznych i wózków widłowych, oraz lekceważącego postępowania pracowników. Można im zapobiec, inwestując w odpowiednie systemy sygnalizacyjne i poprzez prowadzenie szkoleń wśród pracowników na temat dobrych praktyk w pracy magazyniera.

Precyzja urządzeń automatycznych może pomóc wyeliminować niektóre zagrożenia w pracy magazyniera
Precyzja urządzeń automatycznych może pomóc wyeliminować niektóre zagrożenia w pracy magazyniera

4. Rany cięte

Praca w magazynie, oprócz okazyjnego stosowania ostrych narzędzi, wiąże się z narażeniem na częsty kontakt z ostrymi krawędziami ładunków, które mogą prowadzić do powstawania ran ciętych.

5. Upadek ładunku

Zagrożenia związane z upadkiem ładunku z wysokości są jedną z częstszych przyczyn wypadków w magazynach. Ich powodem może być:

  • układanie towarów w stos lub umieszczanie ich w nieprawidłowych miejscach;
  • nieprawidłowy dobór regałów, które nie są przeznaczone do składowania danego ładunku, albo ich wadliwa instalacja lub stan;
  • nieostrożne postępowanie z towarami podczas ich obsługi na regałach.

Tego typu sytuacjom można zapobiec, organizując szkolenia pracowników oraz przeprowadzając regularnie przegląd regałów magazynowych.

6. Kontakt z substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia

Składowanie substancji chemicznych i toksycznych stwarza szczególny typ zagrożeń w magazynie. Samo przebywanie w ich pobliżu może prowadzić do zagrożenia zdrowia pracowników (np. poprzez wdychanie toksycznych oparów lub przypadkowy kontakt chemikaliów ze skórą). Dlatego przedsiębiorstwa, które w swoim łańcuchu dostaw operują niebezpiecznymi materiałami, muszą przestrzegać wszelkich związanych z tym regulacji. Substancje zagrażające zdrowiu należy przechowywać w szczelnych pojemnikach, a pracownicy muszą być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej.

7. Nadmierny wysiłek

Praca w magazynie to duży wysiłek fizyczny, wykonywanie powtarzalnych czynności oraz nierzadko kontakt z ciężkimi produktami. Może to prowadzić do powstawania schorzeń fizycznych pod postacią zapalenia ścięgien, problemów z mięśniami i stawami. Stąd na etapie projektowania magazynu i jego poszczególnych stref należy mieć stale na względzie ergonomię procesów, które będą w nim realizowane.

8. Porażenie prądem

Niezabezpieczone przewody czy uszkodzona instalacja elektryczna mogą prowadzić do wypadków porażenia prądem. W magazynach należy stale przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa elektrycznego, ponieważ wadliwość systemów elektrycznych może być także przyczyną pożarów.

9. Odmrożenia

Zagrożenie w pracy magazyniera charakterystyczne dla mroźni i chłodni. Firmy mogą temu zapobiec poprzez zapewnienie odpowiednich środków ochrony indywidualnej pracownikom lub wyposażenie magazynu chłodniczego w rozwiązania automatyczne.

10. Wypadki spowodowane nieuwagą i nieumiejętnym posługiwaniem się sprzętem

Występowanie zagrożeń w magazynie to także wynik czynnika ludzkiego. Brak odpowiedniego wyszkolenia pracowników lub lekceważące podejście do wykonywanych obowiązków może prowadzić do wypadków związanych przede wszystkim z:

  • obsługą wózków widłowych i wszelkich urządzeń mechanicznych;
  • posługiwaniem się środkami ochrony indywidualnej;
  • obsługą narzędzi i urządzeń elektronicznych.

Stąd potrzeba ciągłego edukowania operatorów magazynowych, zarówno nowych pracowników, jak i stałej kadry, a także stosowanie odpowiednich narzędzi motywacyjnych, które zwiększą zaangażowanie zespołu w realizowane zadania.

Zagrożenia, na które narażone są składowane ładunki

Zagrożenia w pracy magazyniera są niezwykle istotną kwestią, ponieważ dotyczą zdrowia ludzkiego. Jednak niemniej ważną sprawą z perspektywy przedsiębiorstwa jest zapewnienie bezpieczeństwa składowanych ładunków. Oto przykłady zagrożeń, na które narażone są towary w magazynie.

1. Niebezpieczeństwo pożaru

Pożar powstaje w wyniku spalania się substancji łatwopalnych. W tej sytuacji najistotniejsze jest zapobiegnięciu rozprzestrzenianiu się ognia i ugaszeniu go w jak najkrótszym czasie. Bliżej zagadnienie to omówiliśmy w naszym artykule „środki ochrony przeciwpożarowej regałów metalowych i magazynów”.

2. Podtopienie

Podtopienia występują na skutek niekorzystnych warunków pogodowych lub w wyniku awarii instalacji hydraulicznej. Zagrożenie to przede wszystkim dotyczy ładunków magazynowanych na najniższych poziomach składowania, a w najgorszym wypadku może mieć również niekorzystny wpływ na instalację regałową. W ramach profilaktyki należy regularnie przeprowadzać mierzenie poziomu wilgotności w magazynie. Wyniki odbiegające od normy mogą pomóc zlokalizować źródło zagrożenia np. pod postacią przeciekających rur.

3. Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Dłuższe braki w dostawie energii elektrycznej mogą mieć katastrofalne skutki dla chłodni i mroźni, prowadząc do przerwania łańcucha chłodniczego i uszkodzenia przechowywanego asortymentu, a tym samym narażenia przedsiębiorstwa na poważne straty finansowe.

Wskazanym działaniem jest zainstalowanie awaryjnych generatorów prądu, które na czas naprawy awarii głównego zasilania będą w stanie dostarczyć do magazynu potrzebną energię elektryczną.

4. Uszkodzenia mechaniczne

Ładunki są stale narażone na uszkodzenia w trakcie procesu ich obsługi. Można zminimalizować to ryzyko poprzez zautomatyzowanie magazynu i powierzenie transportu i składowania towarów urządzeniom autonomicznym. Inną możliwością jest inwestycja w kursy doszkalające operatorów wózków widłowych.

5. Ryzyko zestarzenia się ładunków

Na uszkodzenie towarów mogą mieć wpływ także problemy natury organizacyjno-logistycznej. Błędna klasyfikacja ładunków, nieprawidłowe oznaczenie etykietami czy złe określenie indeksu rotacji produktów może prowadzić do sytuacji, w którym towar będzie magazynowany za długo i ulegnie przestarzeniu. Staje się on wówczas bezużyteczny i kreuje straty finansowe dla przedsiębiorstwa. Rozwiązaniem tego typu problemów jest wdrożenie systemu zarządzania magazynem (np. Easy WMS), który będzie kontrolować każdy etap łańcucha dostaw firmy.

Przeciwdziałanie zagrożeniom w magazynie

Zagrożenia w pracy magazyniera oraz kwestie związane z bezpieczeństwem składowanych ładunków są dla nas zagadnieniem priorytetowym. W Mecalux przykładamy największą uwagę do tego, aby dostarczać najbezpieczniejsze rozwiązania magazynowe.

Zdrowie pracowników i ochrona towarów nie powinny być bagatelizowane na żadnym etapie planowania logistyki przedsiębiorstwa. Jeśli chcesz, aby Twój magazyn był bezpiecznym środowiskiem pracy, skontaktuj się z naszymi ekspertami.