Specjalista PRSES to osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo systemów składowania

PRSES – osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo systemów składowania w magazynie

17 sie 2021

Polska norma dotycząca regałów metalowych PN-EN 15635  nakłada na przedsiębiorcę obowiązek wyznaczenia PRSES (z ang. person responsible for storage equipment safety), czyli osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo systemów składowania w magazynie

W niniejszym artykule wyjaśniamy, kto może pełnić tę funkcję i z jakimi wiąże się ona obowiązkami. Przybliżamy też najważniejsze kwestie poruszane w normie PN-EN 15635.

Kim jest specjalista PRSES? 

Zgodnie z normą PN-EN 15635 w każdym magazynie należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za okresowe kontrole bezpieczeństwa zamontowanych systemów składowania.

Za kontrole stanu technicznego urządzeń i szkolenia magazynierów w zakresie bezpiecznej eksploatacji regałów odpowiada właśnie specjalista PRSES. Norma określa, że systemy składowania należy kontrolować regularnie ─ najczęściej raz w tygodniu ─ a wyniki przeglądów należy zapisywać w dokumentacji.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna cieszyć się zaufaniem pracowników magazynu i posiadać szeroką wiedzę techniczną na temat regałów. Poza tym do jej obowiązków należy: 

  • Utrzymywanie kontaktu z dostawcami systemów składowania w magazynie.
  • Znajomość wszystkich prowadzonych czynności magazynowych.
  • Znajomość zakresu obowiązków poszczególnych magazynierów i metod pracy na każdej zmianie.

Dlatego właśnie specjalista PRSES powinien dokładnie rozumieć procesy produkcyjne i logistyczne przedsiębiorstwa. Z tego względu funkcję tę zwykle powierza się kierownikowi magazynu

Zadania specjalisty PRSES – przyjmowanie zgłoszeń i kontrola

Zgodnie z normą PN-EN 15635 specjalista PRSES gromadzi wszelkie informacje dotyczące stanu technicznego i bezpieczeństwa regałów. 

Na przykład w razie zderzenia wózka z regałem magazynier powinien niezwłocznie powiadomić specjalistę PRSES, który oceni rozmiar szkód przed wyładunkiem towarów. 

Poza tym norma nakłada obowiązek prowadzenia dwóch rodzajów kontroli potwierdzających bezpieczeństwo użytkowania metalowych regałów magazynowych:

  • Kontrole wewnętrzne wykonywane okresowo przez specjalistę PRSES – np. raz w tygodniu i obowiązkowo po każdym zdarzeniu – polegają na szczegółowym przeglądzie wszystkich elementów regału (ram, belek, wsporników itd.).
  • Kontrole zewnętrzne – raz do roku dostawca regałów ma obowiązek dokonać ich przeglądu technicznego i ocenić stan elementów. Przydatność konstrukcji do dalszego użytku oznacza się za pomocą kategorii kolorystycznych (zielonej, żółtej i czerwonej).

Mimo że automatyczne systemy magazynowe są w mniejszym stopniu narażone na wypadki, specjalista PRSES również ma obowiązek sprawdzić ich stan techniczny. 

Zazwyczaj to dostawca systemu składowania przeprowadza coroczne kontrole zewnętrzne mające na celu potwierdzić stabilność i bezpieczeństwo użytkowania systemu
Zazwyczaj to dostawca systemu składowania przeprowadza coroczne kontrole zewnętrzne mające na celu potwierdzić stabilność i bezpieczeństwo użytkowania systemu

Ocena uszkodzeń regałów wg normy PN-EN 15635

Norma PN-EN 15635 ma na celu zapewnić utrzymanie właściwego stanu technicznego metalowych regałów magazynowych, a co za tym idzie bezpieczeństwo zatrudnionego personelu i składowanych ładunków. 

Choć omawiana norma nie ma statusu powszechnie obowiązującego administracyjnego aktu prawnego, przepisy prawne wielu krajów w różnym stopniu powołują się na zaproponowane w niej rozwiązania. 

Postępowanie według zaleceń Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pozwala uniknąć poważnych kłopotów mogących zaważyć na działalności przedsiębiorstwa, jak np. uszkodzenie składowanych ładunków, zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników czy przerwy w produkcji – mogących prowadzić do negatywnych konsekwencji, nie tylko finansowych. 

W jaki sposób dokonywana jest ocena stanu technicznego regałów? Norma PN-EN 15635 wprowadza trzy kategorie bezpieczeństwa regałów oznaczane różnymi kolorami i określa, jakie działania należy podjąć po zakończeniu kontroli:

  • Kategoria zielona – oznacza, że regały i poszczególne ich elementy umożliwiają dalsze bezpieczne składowanie dotychczasowej liczby ładunków. Nie jest konieczne zmniejszenie obciążenia konstrukcji ani ograniczenie czynności magazynowych. 
  • Kategoria pomarańczowa – oznacza konieczność szybkiej naprawy. Wprawdzie nie zachodzi konieczność rozładunku regału, jednak kierownik magazynu powinien oznaczyć uszkodzone elementy, aby pracownicy nie umieszczali na nich nowych ładunków do czasu zakończenia naprawy. Zgodnie z zapisami normy po upływie czterech tygodni od pierwszego oznaczenia kategorią pomarańczową nienaprawione regały zostają przeniesione do kategorii czerwonej. 
  • Kategoria czerwona – oznacza krytyczny stan regału lub jego części. W takim przypadku należy niezwłocznie zdjąć wszystkie ładunki z regału i przystąpić do jego natychmiastowej naprawy, aby zapobiec ewentualnym wypadkom.
Norma PN-EN 15635 wprowadza trzy kategorie bezpieczeństwa regałów oznaczane różnymi kolorami
Norma PN-EN 15635 wprowadza trzy kategorie bezpieczeństwa regałów oznaczane różnymi kolorami

Specjalista PRSES ma obowiązek wyznaczyć metodę natychmiastowego rozładunku regału w sytuacjach krytycznych oraz miejsce przechowywania ładunków podczas naprawy. Dział BHP, jako organ odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa w magazynie, powinien z kolei sprawdzić, czy oddelegowani do naprawy pracownicy firmy dostarczającej instalację magazynową posiadają odpowiednie uprawnienia.

Po każdej kontroli zewnętrznej dostawca systemów składowania ma obowiązek przekazać specjaliście PRSES pisemne sprawozdanie zawierające stosowne uwagi, m.in. w zakresie koniecznych napraw. 

Bezpieczeństwo w magazynie

Kontrola bezpieczeństwa w obiekcie logistycznym ma na celu zapewnienie wydajnego przepływu pracy i ładunków oraz ochronę produktów, konstrukcji i samych pracowników. 

Wyznaczenie specjalisty PRSES jest niezbędne do utrzymania należytego porządku w dokumentacji dotyczącej konstrukcji metalowych w magazynie. Do obowiązków PRSES należy m.in. dbałość o należyty stan techniczny systemów składowania oraz analiza zaistniałych oraz możliwych zagrożeń celem zapobieżenia ich powstawania w przyszłości, co przekłada się na bezpieczne funkcjonowanie obiektu. 

Mecalux posiada ponad 50-letnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji i wdrażaniu systemów magazynowych. Świadczymy również profesjonalne usługi kontroli technicznej zgodnie z wymogami określonymi w normie PN-EN 15635. Skontaktuj się z nami, jeżeli chcesz sprawdzić poziom bezpieczeństwa w Twoim magazynie.