Takt time to wskaźnik tempa, jakie powinien utrzymywać łańcuch produkcyjny, aby zaspokoić popyt

Takt time – produkcja w tempie popytu

18 listopad 2021

Takt time to koncepcja dotycząca wymaganego tempa produkcji w celu zaspokojenia popytu. Jest to strategia, która szczególnie sprawdza się w warunkach ograniczonego czasu i stałej liczby zamówień.

W niniejszym artykule wyjaśniamy, czym dokładnie jest takt time, jak go obliczyć i jakie są zalety stosowania tego rozwiązania w logistyce.

Takt time – definicja

Termin takt wywodzi się z języka niemieckiego i oznacza tempo lub rytm. Takt time nawiązuje do niezbędnego tempa procesu produkcyjnego w celu zaspokojenia popytu. Koncepcja ta zwykle wiąże się z metodami Lean Logistics, Lean manufacturing lub just-in-time.

Takt time można zatem zdefiniować jako średni czas między rozpoczęciem produkcji pierwszej i kolejnej sztuki towaru. Czas ten wymaga dostosowania do poziomu zamówień otrzymywanych przez firmę.

Takt time należy obliczyć z wyprzedzeniem, uwzględniając zdolności produkcyjne oraz prognozy popytu. Zobaczmy to na prostym przykładzie. Jeśli piekarnię co minutę odwiedza jeden klient i każdy kupuje jeden bochenek, oznacza to, że takt time piekarni powinien wynosić mniej niż minutę. Zatem w celu pokrycia zapotrzebowania piekarnia powinna upiec jeden bochenek w czasie 60 sekund lub krótszym.

Różnica między takt time a lead time

Nie należy mylić pojęcia takt time oraz lead time, ponieważ są ro różne koncepcje.

Lead time – czyli czas realizacji cyklu, doręczenia lub dostawy – dotyczy całkowitego wymaganego czasu od momentu złożenia zamówienia aż po dostawę towaru klientowi (lub jego odbiór od dostawcy), w tym wszelkich związanych z tym czynności logistycznych. Lead time można zmierzyć za pomocą urządzenia rejestrującego czas.

Z kolei takt time dotyczy etapu produkcji i jest to maksymalny czas, w którym należy wytworzyć dany produkt, aby sprostać zapotrzebowaniu. W odróżnieniu od lead time jest szacowanym, teoretycznym przedziałem czasowym służącym jako wskaźnik inforumujący, czy produkcja jest wykonywana zgodnie z założeniami.

Jak obliczyć takt time – przykład

Takt time liczymy, dzieląc dostępny czas przez liczbę sztuk zamówionych przez klienta.

Takt time = Dostępny czas / Zapotrzebowanie

Przykład: Firma otrzymała zamówienie na 1500 filiżanek, które ma wyprodukować w ciągu 24 godzin. Jak obliczyć takt time? Biorąc pod uwagę nieprzerwany, całodobowy cykl produkcyjny i pamiętając, że 24 godziny to inaczej 86 400 sekund:

86 400 sek. / 1500 szt. = 57,6 sek./szt.

Takt time wskazuje, że w celu zaspokojenia popytu jedna filiżanka powinna zostać wyprodukowana w ciągu 57,6 sekundy. Na podstawie tych danych firma ustala tempo produkcji na wskazanym lub wyższym poziomie. W przypadku zmiennej liczby zamówień takt time produktu należy dostosować tak, aby skoordynować produkcję z zapotrzebowaniem. Umożliwia to uniknięcie zapasu nadmiernego w wyniku nadprodukcji lub braku zapasów w magazynie w przypadku niezdolności do pokrycia popytu.

Takt time obliczamy, dzieląc dostępny czas przez liczbę zamówionych sztuk produktuTakt time obliczamy, dzieląc dostępny czas przez liczbę zamówionych sztuk produktu

Takt time obliczamy, dzieląc dostępny czas przez liczbę zamówionych sztuk produktu

Wpływ wskaźnika takt time na logistykę

Logistyka i produkcja to dwa bezpośrednio powiązane etapy łańcucha dostaw. W związku z tym odpowiednie wykorzystanie wskaźnika takt time przyczynia się do optymalizacji logistyki firmy.

Takt time sprzyja efektywnemu zarządzaniu zapasami przeznaczonymi do zaopatrywania linii produkcyjnych, utrzymując założoną wydajność i zapobiegając wystąpieniu braku zapasów w magazynie. Oznacza to zatem, że wstępnie określone tempo produkcji umożliwia prowadzenie efektywnej logistyki zaopatrzenia w zakresie takich czynności jak: zakup towaru, magazynowanie i zarządzanie zapasami.

Ponadto zastosowanie wskaźnika takt time nieodzownie wiąże się z przyjęciem strategii just-in-time, umożliwiającej znaczne ograniczenie kosztów magazynowania. Zamiast produkcji w ilościach przekraczających zapotrzebowanie lub składowania większej niż wymagana ilości surowców wyroby wytwarzane są stosownie do potrzeb. Zaletami takiego podejścia są niższe koszty logistyczne ze względu na możliwość ograniczenia koniecznej przestrzeni magazynowej, eliminację nierotujących zapasów, angażowanie wyłącznie niezbędnego w danym momencie personelu itp.

Aby skutecznie zarządzać logistyką produkcji, należy wdrożyć system WMS do zarządzania magazynem. Easy WMS firmy Mecalux posiada moduł WMS do zarządzania produkcją, który zapewnia ciągłe zaopatrzenie linii produkcyjnych w niezbędne surowce. Moduł ten wyróżnia się ze względu na możliwość zarządzania BOM-em materiałowym i generowania pełnego wykazu surowców, części i narzędzi niezbędnych do wytworzenia określonego produktu.

Moduł WMS do zarządzania produkcją w ramach systemu Easy WMS koordynuje wszystkie czynności związane z procesem powstawania produktów

Moduł WMS do zarządzania produkcją w ramach systemu Easy WMS koordynuje wszystkie czynności związane z procesem powstawania produktów

Zalety takt time

Takt time i just-in-time to dwie wzajemnie powiązane koncepcje. W związku z tym korzyści związane z zastosowaniem takt time to zarazem zalety strategii just-in-time. Są nimi:

  • Eliminacja nadprodukcji. Dzięki ustaleniu takt time tempo produkcji jest podyktowane wielkością zapotrzebowania. Umożliwia to uniknięcie produkcji wykraczającej poza niezbędne ilości towaru.
  • Ograniczenie kosztów. Zapas nadmierny wiąże się z wysokimi kosztami magazynowania. Dodatkowo zmusza firmy do obniżenia cen w celu zmniejszenia liczby zgromadzonych produktów. Dzięki produkcji zgodnie z takt time nie jest to konieczne, a zarazem możliwe jest utrzymanie marży i skrócenie okresu magazynowania towaru.
  • Optymalizacja zasobów. Jeśli tempo pracy pozostaje poniżej wymaganego poziomu, konieczne jest zaangażowanie większej liczby pracowników w celu spełnienia założeń produkcyjnych. Takt time pomaga zaplanować zmiany robocze, obliczyć częstotliwość zaopatrzenia lub dostosować produkcję do możliwości danej maszyny.
  • Zmniejszenie liczby błędów. Szybka i nieplanowana produkcja wiąże się ze zwiększonym ryzykiem błędów. W przypadku stałego tempa pracy liczba popełnianych błędów znacznie spada.

Najważniejszą zaletą takt time jest istotne zwiększenie efektywności wszystkich czynności związanych z łańcuchem produkcyjnym.

Tempo wyznacza klient

Aby producent mógł sprostać popytowi, powinien prowadzić produkcję w tempie wyznaczonym przez takt time, czyli podyktowanym przez klienta. Oprócz zapewnienia lepszej obsługi i zmniejszenia kosztów operacyjnych takt time przyczynia się do usprawnienia logistyki produkcji, co ma istotne znaczenie dla efektywnego łańcucha dostaw.

Optymalny łańcuch dostaw zakłada synchroniczną pracę wszystkich ogniw uczestniczących w procesie. Jeżeli chcesz zwiększyć dynamikę Twojego łańcucha dostaw i usprawnić zarządzanie zaopatrywaniem linii produkcyjnych, skontaktuj się z Mecaluxem. Posiadamy bogate doświadczenie w doskonaleniu logistyki produkcji.