Lead time jest ściśle związany ze sposobem organizacji pracy magazynu

Lead time – definicja i jego znaczenie w logistyce

01 lip 2020

Pod pojęciem lead time rozumiemy czas, który upłynął od momentu złożenia zamówienia przez klienta u sprzedawcy, do chwili dostarczenia towaru do kupującego (może to być zarówno klient indywidualny, jak i sklep, w którym produkt zostanie odebrany). Definicja lead time może się zmieniać w zależności od typu działalności lub branży, w której termin ten jest stosowany.

Zrozumienie tego konceptu jest niezbędne do uzyskania lepszej organizacji zarówno procesów wewnątrzmagazynowych, jak i całego łańcucha dostaw.

Lead time w łańcuchu dostaw

Zależnie od etapu łańcucha dostaw znaczenie lead time może się różnić. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób wpływa on na poszczególne obszary działalności firmy:

  • Sprzedaż: znajomość lead time pozwoli precyzyjniej określać i proponować klientom terminy dostaw zamówień.
  • Zaopatrzenie: lead time wpływa na lepsze zarządzanie planowaniem zaopatrzenia i dostaw surowców, co przekłada się na mniejsze ryzyko wystąpienia niedoborów na liniach produkcyjnych.
  • Produkcja: znajomość lead time ułatwia określenie czasu przeznaczonego na wytworzenie produktu, co w szerszej perspektywie wpływa na efektywność zarzadzania logistyką i procesami sprzedażowymi.
  • Logistyka i dystrybucja: lead time logistyki uzależniony jest od czasu trwania wszystkich elementów wchodzących w jej skład. Jego znajomość pozwala ocenić jakość przebiegu całego procesu.

Jak obliczyć lead time?

Lead time obliczamy na podstawie poniższego wzoru:

Lead time = data realizacji dostawy - data złożenia zamówienia

W wyniku odejmowania otrzymamy liczbę dni, które minęły od momentu zamówienia dokonanego przez klienta do chwili, kiedy zostało ono do niego dostarczone. Na ich sumę składają się wszystkie „pomniejsze” lead time procesów będących częścią łańcucha dostaw.

Schemat przedstawiający <em>lead time</em> w łańcuchu dostaw
Schemat przedstawiający lead time w łańcuchu dostaw

Posłużmy się przykładem z powyższego diagramu. Dla klienta znajdującego się na końcu łańcucha dostaw lead time będzie całkowitym czasem wszystkich pośrednich etapów – zaopatrzenie zakładów produkcyjnych w odpowiednie surowce, wytworzenie produktu, przesłanie go do centrum dystrybucyjnego, a następnie dostarczenia zamówionego towaru do klienta.

Choć obliczenie lead time wydaje się być zadaniem prostym, tak powyższy przykład pokazuje, jak wiele czynników będzie wpływać na jego końcowy wynik.

Znaczenie redukcji lead time

Lead time jest ściśle powiązany z jakością oferowanych usług, zarządzaniem zapasami oraz planowaniem popytu. Elementy te wzajemnie na siebie oddziałują, a gdy wynik tej interakcji jest pozytywny, rezultatem będą następujące korzyści:

  • Precyzyjniejsze szacowanie zapotrzebowania: krótszy czas realizacji zamówienia to większa dokładność w przewidywaniu popytu na obsługiwane produkty.
  • Zarządzanie mniejszą ilością zapasów: skrócenie lead time przełoży się na składowanie mniejszej ilości zapasów. Magazynowanie jest punktem pośrednim pomiędzy dostarczeniem gotowych zapasów a wysłaniem ich do klienta. Im wolniej będą się odbywać te procesy, tym większa liczba ładunków będzie wymagała składowania.
  • Usprawnienie jakości usług oferowanych klientom: krótszy lead time to szybsza realizacja zamówienia i budowanie oraz umacnianie więzi z klientem. Uproszczenie procesów magazynowych i skrócenie czasu ich trwania jest szczególnie istotne w epoce logistyki 4.0 i prowadzenia sprzedaży omnichannel.
System zarządzania magazynem pomaga zoptymalizować <em>lead time</em>
System zarządzania magazynem pomaga zoptymalizować lead time

Jak zmniejszyć lead time

1. Przeanalizować proces realizacji zamówienia

Pierwszym krokiem w celu zmniejszenia lead time jest wyodrębnienie czasu trwania poszczególnych procesów wchodzących w skład realizacji zamówienia (np. produkcja, transport, magazynowanie itp.). Następnie każdy z nich powinien zostać rozbity na mniejsze zadania, po czym przeanalizowany pod kątem odnalezienia możliwości optymalizacji poszczególnych działań. W zadaniu tym szczególnie przydatne są dane dostarczane przez system zarządzania magazynem.

2. Przeanalizować wewnętrzne procesy logistyczne

Dogłębna analiza intralogistyki pozwoli zidentyfikować występowanie wąskich gardeł oraz miejsc, które wpływają na spowolnienie przepływu towarów. Łańcuch dostaw jest zbiorem wielu procesów, dlatego nawet pozornie nieistotny pomniejszy detal może mieć wpływ na długość lead time.

Przyjrzyjmy się takiemu przykładowi. W magazynie pojemniki transportowane są ze strefy przyjęcia do magazynu za pomocą przenośników rolkowych, a ich składowanie odbywa się zgodnie z zasadą FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło). Przyjmijmy sytuację, że z jakiegoś powodu na początku pętli przenośników nie można zapewnić płynnego przepływu pojemników, więc są one tymczasowo składowane obok w oczekiwaniu na udrożnienie trasy. Liczba pojemników oczekujących jest coraz większa, więc są one umieszczane jeden na drugim.

Gdy przenośniki rolkowe będą ponownie w stanie przemieszczać ładunki, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że operatorzy umieszczą na nich w pierwszej kolejności pojemniki znajdujące się na górze stosu towarów oczekujących. Takie działanie spowoduje zmianę zasady składowania z FIFO na LIFO (ostatnie weszło, pierwsze wyszło) i będzie skutkować błędną kolejnością umieszczenia pojemników w magazynie

Z powyższego przykładu widać, jak chwilowy brak płynności przepływu towarów może znacząco wpłynąć na lead time. Czas realizacji zamówienia będzie większy nie tylko z powodu samego problemu z transportem ładunków, ale przyczyni się do tego także operacja przywrócenia magazynowania towarów według metody FIFO oraz naprawienie potencjalnych pomyłek wynikłych z błędnej kolejności transportu pojemników. Stąd tak istotne jest stałe analizowanie procesów intralogistycznych, które może pomóc wykrywać sytuacje powodujące wzrost lead time.

Rozwiązania automatyczne w magazynie pozwalają zmniejszyć <em>lead time</em>
Rozwiązania automatyczne w magazynie pozwalają zmniejszyć lead time

3. Wykorzystać zalety systemu zarządzania magazynem

Fluktuacje w czasie trwania zaopatrzenia mogą być spowodowane wieloma czynnikami, najczęściej losowymi i zupełnie nieprzewidywalnymi, oraz mieć katastrofalny wpływ na lead time. System zarządzania magazynem, choć nie wyeliminuje całkowicie występowania tego typu sytuacji, tak ułatwi planowanie i wdrażanie odpowiednich działań.

Główne korzyści wynikające ze stosowania systemu WMS w kontekście optymalizacji lead time to przede wszystkim:

  • Większa elastyczność – w magazynie należy reagować przede wszystkim szybko i skutecznie na wszelkie nieprzewidziane sytuacje (na przykład nieplanowany wzrost zamówień).
  • Integracja i centralizacja danych dotyczących łańcucha dostaw – łatwy dostęp do najistotniejszych danych ułatwia podejmowanie decyzji strategicznych.

4. Zadbać o doskonałą współpracę z dostawcami

Podejmując decyzję co do wyboru dostawcy, firmy coraz częściej kierują się przede wszystkim możliwością podjęcia długotrwałej współpracy. Dzięki temu obydwu stronom łatwiej jest ustandaryzować przebieg procesów i zoptymalizować dostawy zaopatrzenia. Zmniejszając czas ich trwania, przedsiębiorstwa mogą pokusić się o wdrożenie strategii cross-docking lub, w przypadku magazynów zakładów produkcyjnych, logistyki just-in-time.

Zarządzanie magazynem i lead time

Magazyn, będąc miejscem, w którym dochodzi do zetknięcia się popytu z zaopatrzeniem, odgrywa fundamentalną rolę w łańcuchu dostaw. Czas pomiędzy dostarczeniem towaru do magazynu a jego wysyłką zależy od organizacji i zarządzania gospodarką magazynową, co w konsekwencji przekłada się na jakość oferowanej usługi.

Skorzystanie z usług specjalistów, którzy znają znaczenie lead time i wiedzą, jak zoptymalizować każdy element łańcucha dostaw, pozwoli osiągnąć największą wydajność, a tym samym uzyskać wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa.

Mecalux ma wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań magazynowych i usprawnianiu procesów logistycznych, których efektem jest zmniejszenie lead time. Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania – skontaktuj się z nami.