Jest wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę w momencie planowania magazynu od zera

Jak zaplanować magazyn od zera

10 lut 2021

Planowanie magazynów to jedna z najbardziej złożonych i problematycznych kwestii, z którymi muszą się zmierzyć osoby odpowiedzialne za działalność logistyczną. Po wyborze lokalizacji rozpoczyna się proces dopasowywania poszczególnych elementów układanki w celu stworzenia układu magazynu najlepiej odpowiadającego potrzebom firmy.

Elementy, które należy uwzględnić podczas planowania magazynu

Istnieją cztery główne zagadnienia o wykluczających się często wymaganiach, które należy pogodzić w momencie planowania magazynu.

1. Przepływ osób i materiałów

Na początku należy zapoznać się ze szczegółami głównych operacji, które będą prowadzone w magazynie, a następnie podzielić je na szereg procesów podrzędnych. Na pewno będą się tu odbywać takie czynności, jak odbiór towarów, składowanie, kompletacja i przygotowywanie zamówień, konsolidacja i wysyłka, zarządzanie zwrotami oraz inne prace dodatkowe, jak na przykład montaż zestawów. Taki przegląd ma na celu dostosowanie odpowiednich obszarów do każdego z wykonywanych procesów.

Zalecane jest również przyjrzenie się sekwencji logicznej procesów, którym poddawane są towary w magazynie. Można wykonać symulację tej czynności przy użyciu specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego analizę kontrolowanego i stałego ruchu osób i obiegu ładunków.

Umożliwia to określenie prawdopodobieństwa wystąpienia kolizji lub miejsc zbyt często uczęszczanych, których należałoby uniknąć. Docelowo poszczególne strefy magazynu należy rozmieścić tak, aby pozwalały na optymalizację przepływów i czynności związanych z przemieszczaniem towaru, umożliwiając płynny i wydajny przebieg operacji.

2. Dostępność towarów

Ideę dostępności można rozpatrywać na różne sposoby. Co do zasady wyróżniamy:

  • Dostępność towarów pod względem struktury inwentarza obejmuje podział na pozycje asortymentowe i liczbę sztuk w przeliczeniu na każdą z nich. Inaczej planuje się magazyn do składowania wielu jednostek asortymentowych z małą liczbą sztuk towaru przypadającą na każdą z nich (uwzględnia się więcej korytarzy pozwalających na dostęp do każdego produktu), a inaczej magazyn, w którym przechowuje się mało pozycji, ale na każdą z nich przypada wysoka liczbą sztuk produktów (w takim przypadku m. in. regały akumulacyjne umożliwiają oszczędność przestrzeni).
  • Z perspektywy wyposażenia załadunkowego dostępność oznacza, że w przypadku użycia różnego rodzaju nośników ładunków (na przykład jednocześnie palet, półpalet i skrzyń) zaleca się uwzględnienie w projekcie magazynu strefy depaletyzacji i paletyzacji towaru. Ponadto w niektórych sektorach, jak na przykład w branży farmaceutycznej czy spożywczej, reorganizacja pozycji asortymentowych należących do jednej partii produkcyjnej ma kluczowe znaczenie. Umożliwia to sprawowanie lepszej kontroli nad produktami w ramach każdej partii i zapewnienie możliwości ich identyfikowania. W tym kontekście niezwykle pomocnym rozwiązaniem jest oprogramowanie do zarządzania magazynem.

3. Dostępna przestrzeń magazynowa

Mówiąc o logistyce magazynowej, jednym z najważniejszych elementów, na który należy zwrócić uwagę, jest docelowa przestrzeń magazynu.

Na etapie wydzielania poszczególnych stref magazynu należy nie tylko pamiętać o optymalizacji wykorzystania dostępnej przestrzeni dzięki zastosowaniu różnych rodzajów regałów magazynowych, ale także uwzględnić przyszłe plany rozbudowy obiektu.

Czasami maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej za pomocą regałów wysokiego składowania lub redukcji części korytarzy roboczych ma negatywny wpływ na sprawność obsługi ładunków. W takich sytuacjach idealnym rozwiązaniem staje się zastosowanie urządzeń automatycznych, takich jak układnice czy przenośniki paletowe.

Regały przesuwne pozwalają zaoszczędzić przestrzeń przeznaczoną na korytarze, jednak wiąże się to z ograniczeniem dostępności do poszczególnych pozycji asortymentowych
Regały przesuwne pozwalają zaoszczędzić przestrzeń przeznaczoną na korytarze, jednak wiąże się to z ograniczeniem dostępności do poszczególnych pozycji asortymentowych

4. Rodzaj ładunków i sposób ich obsługi (Przepustowość)

Ta część dotyczy rozmaitych aspektów związanych z charakterem magazynowanych produktów:

  • Oczywiście właściwości obsługiwanego asortymentu mają zasadnicze znaczenie podczas planowania magazynu. Oprócz wymiarów, liczby i wagi ładunków należy uwzględnić wszelkie inne czynniki mające wpływ na obsługę towaru w magazynie. Mamy tutaj na myśli takie kwestie jak na przykład: własności fizyko-chemiczne danego towaru, konieczność ostrożnej obsługi i manipulacji czy ścisłej kontroli temperatury lub wilgotności w obiekcie.
  • Rotacja zapasów wywiera ogromny wpływ na planowanie powierzchni magazynowej, ponieważ wyznacza bardzo istotną kwestię dla zarządzania lokalizacją ładunków. Systemy magazynowania i obsługi towarów można korygować stosownie do poziomu rotacji zapasów.
  • Sezonowość zapasów oznacza konieczność wykonywania różnych procesów magazynowych w perspektywie długoterminowej, co wymaga dostosowania zdolności magazynowej, unikając jednak jej przewymiarowania.

We wszystkich magazynach konieczne jest zapewnienie równowagi między przepływem osób i ładunków, dostępnością towarów, przestrzenią, jaką mamy do dyspozycji i wytycznymi dotyczącymi obsługi składowanych produktów. Jeżeli jesteś w trakcie planowania swojego magazynu, zachęcamy do kontaktu z naszą firmą – podzielimy się z Tobą całą zgromadzoną wiedzą dotyczącą logistyki magazynowej, aby wypracować najlepszy możliwy układ wszystkich wspomnianych elementów.