Inflacja w łańcuchu dostaw ma bezpośrednie przełożenie na wzrost kosztów logistycznych

Jak złagodzić skutki inflacji w łańcuchu dostaw?

06 paź 2022

Inflacja w łańcuchu dostaw przejawia się wzrostem kosztów logistycznych i produkcyjnych, na które składają się ceny surowców, energii czy transportu.

W sytuacji rosnącej inflacji może dojść m.in. do zakłóceń w łańcuchach dostaw w postaci opóźnień, powstawania wąskich gardeł na liniach produkcyjnych czy braku zapasów w magazynie. Istnieją jednak strategie służące łagodzeniu skutków inflacji. Firmy wdrażają rozwiązania technologiczne pozwalające poprawić planifikację, aby z wyprzedzeniem przygotować się na możliwe zakłócenia lub by dysponować większą kontrolą nad stanem magazynowym celem zagwarantowania odpowiedniego poziomu podaży.

Inflacja w łańcuchu dostaw

Inflacja może brać się z nierównowagi pomiędzy produkcją a popytem, co skutkuje powszechnym wzrostem cen produktów i usług w określonym przedziale czasu. Powszechny wzrost cen oznacza, że za tyle samo pieniędzy można nabyć mniej dóbr czy usług – zmniejsza się siła nabywcza społeczeństwa.

Inflacja wpływa negatywnie nie tylko na koszty życia, ale również na funkcjonowanie łańcuchów dostaw, które odczuwają skutki powszechnego wzrostu cen surowców i energii potrzebnej do produkcji dóbr.

Związek między zakłóceniami w łańcuchu dostaw a inflacją opisała w swoim raporcie zatytułowanym The new inflation regime międzynarodowa firma inwestycyjna BlackRock: „Skokowy wzrost inflacji w zeszłym roku był spowodowany ograniczeniami dostaw w całej gospodarce. Oznacza to głęboką zmianę wśród głównych czynników, które przez całe dekady napędzały popyt”.

Według badania opracowanego przez BlackRock Investment Institute A world shaped by supply, wzrost inflacji ma bezpośredni związek z pandemią koronawirusa: „Ten nowy okres rosnącej inflacji spowodowany spadkiem podaży ma swoje początki w przerwach w produkcji na skutek pandemii COVID-19 oraz w następującym po nim ożywieniu gospodarczym”. Zmiany w przyzwyczajeniach konsumenckich, które przełożyły się na gwałtowny wzrost zakupów online, spowodowały pojawienie się wąskich gardeł w niektórych sektorach i nadmiar zdolności produkcyjnych w innych. „W konsekwencji wąskich gardeł ceny szybciej rosną niż mają tendencję do spadania na skutek nadmiarów zdolności produkcyjnych, co powoduje wzrost inflacji”, piszą autorzy badania. 

Wpływ inflacji na łańcuch dostaw

Rosnąca inflacja stanowi poważne wyzwanie dla globalnych łańcuchów dostaw. Aby zachować konkurencyjność, firmy muszą zwiększyć kontrolę nad stanem magazynowym, usprawnić planowanie logistyczne, a także ograniczyć koszty produkcyjne.

„Wzajemne połączenie globalnych łańcuchów dostaw sprawia, że wzrost ceny jednego materiału prowadzi do podrożenia innych”, wskazuje w swoim artykule pt. What is supply chain inflation and why is it driving up consumer prices now? Michael McMahon, profesor ekonomii Uniwersytetu Oksfordzkiego. Według niego istnieją trzy czynniki, które przyczyniają się do większej inflacji: wzrost cen towarów i usług, kosztów pracowniczych i cen energii. „Chociaż na przestrzeni ostatnich 20 lat wzrost inflacji cen towarów konsumpcyjnych był relatywnie niski, w ostatnich miesiącach odnotowano wyraźny skok cen. Przeprowadzono również wiele debat na temat zakłóceń łańcuchów dostaw”, wskazuje profesor McMahon.

Inflacja wpływa na wzrost cen surowców, energii i transportu
Inflacja wpływa na wzrost cen surowców, energii i transportu

Wzrost kosztów logistycznych i produkcyjnych to niejedyne skutki inflacji. Zmiany popytu skutkujące powstawaniem wąskich gardeł i brakami zapasów w magazynie, czego przykładem są mikrochipy w branży technologicznej, spowodowały niedobory surowców oraz półproduktów. Problem ten stanowi poważne wyzwanie dla globalnych łańcuchów dostaw.

Wpływ inflacji na łańcuchy dostaw nakreśliła w swoim badaniu pt. How does inflation impact the supply chain? szwajcarska firma ubezpieczeniowa Zurich Insurance: „Proces pozyskiwania zasobów ulega znacznym komplikacjom w okresach rosnącej inflacji. Kiedy wzrost cen uderza w kupujących, popyt zazwyczaj spada, a w konsekwencji producenci mogą zaoferować mniej towarów czy usług. Procesy sprzedaży i działania operacyjne wymagają bardziej szczegółowego i sprawnego planowania, w które powinny zaangażować się wszystkie zainteresowane strony biorące udział w łańcuchu dostaw, włącznie z działami sprzedaży i marketingu, magazynowania i logistyki”.

Sposoby łagodzenia skutków inflacji w łańcuch dostaw

Planowanie logistyczne to skuteczna strategia łagodzenia wpływu inflacji na łańcuch dostaw. Brak prognozowania popytu i kontroli nad łańcuchem dostaw prowadzi do niezaplanowanych zakupów, które zwiększają koszty logistyczne, transportu i produkcji. Rozwiązaniem jest wzmocnienie elastyczności i odporności łańcucha dostaw, które pozwoli radzić sobie w przypadku zakłóceń i zagwarantuje pozytywną odpowiedź na popyt ze strony klientów.

W artykule pt. Inflation, disruption and supply chains: decisions to make now firma konsultingowa Accenture wskazuje trzy kluczowe aspekty łagodzenia skutków inflacji:

  • Przejrzystość. Wieża kontroli łańcucha dostaw na bieżąco dostarcza dane potrzebne do podejmowania odpowiednich decyzji biznesowych. To cyfrowe narzędzie pozwala sprawować pełną kontrolę nad łańcuchem dostaw, co ułatwia wykrywanie błędów oraz braków wydajności zanim przerodzą się one w problem dla całego łańcucha.
  • Prognozowanie. Łańcuch dostaw może korzystać również z technologii cyfrowych bliźniaków (ang. digital twins), która umożliwia przeprowadzanie symulacji działania łańcucha w okolicznościach wysokiej inflacji czy dużej nieprzewidywalności. Dzięki takim działaniom firmy mogą lepiej przygotować się na zmiany rynkowe i poprawić zdolność reagowania w sytuacjach podwyższonej niepewności.
  • Elastyczność. Elastyczna logistyka zakłada dysponowanie listą alternatywnych dostawców, jak również rozwinięcie alternatywnych sieci logistycznych. Dzięki temu firmy są przygotowane na dostosowanie swoich zasobów do ewentualnych zmian.

Cyfryzacja logistyki za pomocą takich narzędzi jak opracowane przez Mecalux oprogramowanie do zarządzania magazynem Easy WMS pozwala monitorować wydajność łańcucha dostaw oraz rozpoznawać możliwości usprawnień. Jeżeli np. kierownik łańcucha dostaw zauważy wzrost kosztów surowca, może poszukać lokalnych dostawców celem ograniczenia kosztów transportu lub wdrożyć nowe strategie produkcji optymalizujące pracę linii produkcyjnych.

Cyfryzacja procesów pozwala monitorować wydajność łańcucha dostaw
Cyfryzacja procesów pozwala monitorować wydajność łańcucha dostaw

Łagodzenie skutków inflacji w łańcuchu dostaw dzięki technologii

Rosnąca inflacja wpływa na wydajność globalnych łańcuchów dostaw. W czasach powszechnego wzrostu cen firmy decydują się na wdrożenie narzędzi pozwalających lepiej kontrolować łańcuch dostaw oraz podejmować decyzje oparte na jego rzeczywistej wydajności.

Oprogramowania zarządzające magazynem, takie jak Easy WMS firmy Mecalux, oferują pełny nadzór nad operacjami logistycznymi, a także informacje przekazywane w czasie rzeczywistym na temat wszystkich czynności wykonywanych w instalacji. Jeżeli chcesz maksymalnie zwiększyć wydajność Twojego magazynu, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci wskażą Ci najlepsze rozwiązanie dostosowane do potrzeb Twojej firmy.