Pandemia COVID-19 przyspieszyła plany automatyzacji realizowanych procesów firm ze wszystkich sektorów

COVID-19 przyspiesza proces automatyzacji w logistyce

12 lis 2021

Pandemia koronawirusa postawiła pod znakiem zapytania możliwość prowadzenia działalności przemysłowej. Wraz z nadejściem kolejnych fal wzrostu zakażeń firmy stoją przed koniecznością dostosowania się do całkowicie nowych okoliczności, takich jak zachowanie dystansu społecznego, ograniczenia w zakresie możliwości przemieszczania się, zwiększenie zapotrzebowania na podstawowe towary czy wzrost znaczenia logistyki e-commerce.

W związku z tym przedsiębiorstwa muszą wypracowywać rozwiązania umożliwiające zwiększenie wydajności magazynów, skrócenie czasu realizacji poszczególnych procesów oraz optymalizację dostępnych zasobów. Nie dziwi zatem fakt, że na skutek epidemii COVID-19 wiele firm poczyniło znaczące postępy w kierunku automatyzacji procesów logistycznychLogistyka 4.0 i transformacja cyfrowa logistyki umożliwiają wsparcie rozwoju i pokonanie napotykanych trudności.

Jeszcze przed wybuchem pandemii automatyzacja stanowiła jedno z podstawowych narzędzi wykorzystywanych przez firmy dążące do zwiększenia konkurencyjności. W niniejszym artykule omówimy wdrażanie nowoczesnych technologii w logistyce jako sposób na przystosowanie się do zmian zachodzących na rynku oraz zapewnienie sprawnej obsługi klienta.

Środki zapobiegawcze w miejscu pracy w czasie pandemii

Postępujący kryzys sanitarny zobligował firmy do przystosowania prowadzonej działalności do wydawanych zaleceń epidemiologicznych i stosowania środków zapobiegawczych mających zminimalizować ryzyko zakażenia. Zalecenia dotyczyły zarówno środków ochrony zbiorowej, jak i indywidualnej w przypadku pracowników szczególnie narażonych na zakażenie.

Środki te należy dostosowywać do aktualnej sytuacji epidemicznej, dlatego zaleca się częste sprawdzanie wymogów obowiązujących na terenie państw, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Sugerujemy również zapoznanie się z uwagami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (European Agency for Safety and Health at Work).

Firmy priorytetowo potraktowały obowiązek zwiększenia poziomu bezpieczeństwa poprzez udostępnianie żeli dezynfekujących, stosowanie maseczek ochronnych czy utrzymywanie dystansu między pracownikami. W związku z tym zaszła konieczność zmian w organizacji przestrzeni i przepływu pracowników w miejscu pracy w celu zagwarantowania im bezpieczeństwa.

Niewątpliwie zasadnicze znaczenie ma w tym kontekście działalność informacyjna oraz szkolenie pracowników. Z jednej strony należy poinstruować pracowników o konieczności niezwłocznego zgłaszania objawów mogących świadczyć o zakażeniu oraz o obowiązku informowania o kontakcie z osobami, u których takie objawy wystąpiły. Należy też zaznajomić ich z obowiązującymi w tym zakresie procedurami. Z drugiej strony należy wywieszać plakaty i rozpowszechniać komunikaty promujące zasady higieny i profilaktyki.

Dodatkowo należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń roboczych oraz położyć większy nacisk na czyszczenie i dezynfekcję powierzchni, w szczególności tych często dotykanych (klamki, przyciski etc.). Konieczne jest także podkreślenie indywidualnej odpowiedzialności pracowników za czyszczenie urządzeń roboczych współdzielonych z innymi osobami.

Automatyzacja a COVID-19

Według badania pt.The future of work in Europe” przeprowadzonego przez amerykańskie biuro konsultingowe McKinsey kryzys gospodarczy będący następstwem pandemii koronawirusa może spowodować przyspieszenie automatyzacji z wielu przyczyn.

W obliczu coraz większego spadku marży firmy stawiają na automatyzację jako rozwiązanie umożliwiające redukcję kosztów. Pomimo większej inwestycji początkowej w porównaniu z tradycyjnymi systemami magazynowymi magazyn automatyczny rekompensuje poniesione nakłady dzięki ograniczeniu kosztów eksploatacyjnych oraz kosztów siły roboczej.

W sytuacji, gdy firmy dążą do ograniczenia obecności pracowników w swoich obiektach, magazyn automatyczny może stanowić rozwiązanie zapewniające ciągłość działalności. Automatyczne urządzenia przeładunkowe, takie jak układnice lub przenośniki, umożliwiają nieprzerwaną pracę również bez udziału operatorów, zapewniając efektywną i bezpieczną obsługę towarów.

Nakaz izolacji i restrykcje w zakresie obsługi nałożone na stacjonarne punkty sprzedaży spowodowały zwiększenie działalności e-commerce. Firmy z sektora sprzedaży detalicznej, spożywczego czy farmaceutycznego odnotowują wyraźny wzrost liczby zamówień składanych online. W związku z tym wiele z nich decyduje się na automatyzację logistyki e-commerce, ponieważ umożliwia realizację większej liczby zamówień przy ograniczeniu liczby błędów popełnianych przy kompletacji czy wysyłce.

System WMS sprawuje nadzór nad działalnością całego centrum logistycznego, również wtedy, gdy z powodu COVID-19 nie mogą znajdować się w nim pracownicy

System WMS sprawuje nadzór nad działalnością całego centrum logistycznego, również wtedy, gdy z powodu COVID-19 nie mogą znajdować się w nim pracownicy

Jakie czynności warto zautomatyzować w magazynie

Automatyzacja magazynu nie tylko minimalizuje konieczność fizycznej obecności operatorów, ale również zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa. Oto procesy wykonywane w centrum logistycznym, które można zautomatyzować:

Przyjęcia i wydania ładunków

Jednym z najskuteczniejszych rozwiązań są automatyczne systemy załadunku i rozładunku towarów, które umożliwiają szybkie przyjmowanie i wydawanie ładunków. Są to systemy przenośników rolkowych lub łańcuchowych, za pomocą których następuje automatyczne umieszczenie palet na pojeździe lub ich pobranie.

 

Przepływ ładunków

Przepływ ładunków wymaga wykonania szeregu czynności związanych z ich przemieszczeniem w magazynie. Dążąc do ograniczenia liczby osób w ramach jednej zmiany roboczej do niezbędnego minimum, warto rozważyć instalację przenośników paletowych lub przenośników pojemnikowych. Zastępują one tradycyjne urządzenia przeładunkowe oraz eliminują konieczność udziału operatorów, którym można wyznaczyć inne zadania. Umożliwia to ograniczenie liczby operacji wykonywanych ręcznie, a zarazem zwiększenie bezpieczeństwa w obiekcie logistycznym.

Przenośniki paletowe minimalizują nakład pracy operatorów w magazynie

Przenośniki paletowe minimalizują nakład pracy operatorów w magazynie

Przygotowywanie zamówień

Przygotowywanie zamówień wymaga obecności i stałego przemieszczania się pracowników po magazynie w celu wyszukiwania zamówionych artykułów. Aby zminimalizować przepływ operatorów i ich liczbę w korytarzach, przygotowywanie zamówień może odbywać się na zasadzie „towar do człowieka”. Pracownicy pozostają na stanowisku kompletacyjnym w oczekiwaniu na odbiór towaru.

Przygotowywanie zamówień według kryterium „towar do człowieka” ogranicza konieczność przemieszczania się operatorów po magazynie

Przygotowywanie zamówień według kryterium „towar do człowieka” ogranicza konieczność przemieszczania się operatorów po magazynie

Zarządzanie

Pandemia COVID-19 uwidoczniła, jak kluczowe znaczenie ma identyfikowalność produktów oraz monitorowania czynności prowadzonych w magazynach.

Instalacja systemu WMS do zarządzania magazynem, np. Easy WMS firmy Mecalux, zapewnia możliwość obserwacji ruchu towarów w czasie rzeczywistym na przestrzeni całego łańcucha dostaw. Ponadto dzięki zastosowaniu WMS wykonywane czynności można z łatwością dostosować do wymogów sanitarnych. Przykładowo przygotowywanie i wysyłkę zamówień można zorganizować z wyprzedzeniem, unikając w ten sposób jednoczesnej pracy wielu operatorów.

Przykłady automatyzacji w dobie pandemii

Wiele firm skorzystało już z automatyzacji, aby stawić czoła zmianom zachodzącym na rynku. Przedsiębiorstwa te zauważyły, że wdrożenie automatyzacji zapewniło im możliwości rozwoju i szansę pokonania wielu trudności, również tych wynikających z pandemii.

Poniżej przedstawiamy trzy przykłady pomyślnej modernizacji procesów logistycznych dzięki zastosowaniu automatycznych systemów do magazynowania i zarządzania firmy Mecalux:

  • Miguélez. Ten producent kabli elektrycznych niskiego napięcia posiada centrum logistyczne wyposażone w automatyczny magazyn paletowy oraz automatyczny magazyn pojemnikowy firmy Mecalux, które zapewniają obsługę ponad 1500 pozycji asortymentowych. Dzięki automatyzacji firma jest w stanie dostarczyć okablowanie do dowolnego miejsca na terenie Półwyspu Iberyjskiego w mniej niż dwie godziny; również w wyjątkowych okolicznościach, jak podczas budowy szpitali polowych na terenie Hiszpanii w związku z pandemią COVID-19.
  • Espace des Marques. Ten dystrybutor odzieży i obuwia uruchomił w 2019 roku dwa magazyny, którymi miał zarządzać system Easy WMS. Instalacja oprogramowania w pierwszym obiekcie zbiegła się w czasie z wybuchem epidemii COVID-19. Espace des Marques i Mecalux postanowiły jednak kontynuować prace wdrożeniowe zdalnie w celu spełnienia wymogów obowiązujących restrykcji oraz zapewnienia ochrony pracowników.
  • Intersurgical. Dystrybutor wyrobów medycznych wspomagających pracę układu oddechowego wybudował automatyczny magazyn samonośny na Litwie, chcąc utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku. Kierownik łańcucha dostaw grupy Intersurgical Martynas Tamosiunas wskazuje, że „zapotrzebowanie na produkty firmy znacznie zwiększyło się w okresie pandemii COVID-19”. Automatyzacja umożliwiła firmie zwiększenie liczby przyjęć i wydań towaru z magazynu aż o 50%.
Dzięki automatyzacji firma Intersurgical przyspieszyła dostawy wyrobów medycznych wspomagających pracę układu oddechowego

Dzięki automatyzacji firma Intersurgical przyspieszyła dostawy wyrobów medycznych wspomagających pracę układu oddechowego

Szybsze upowszechnienie technologii przyszłości

Restrykcje związane z COVID-19, tymczasowe wstrzymanie działalności innej niż niezbędna oraz zmiany zachodzące na rynku zmusiły wiele firm do ponownej analizy stosowanych strategii biznesowych. Automatyzacja stanowi odpowiedź na konieczność stawienia czoła niesprzyjającym warunkom pracy, nabrała szybszego tempa wraz z nastaniem pandemii.

Przed wdrożeniem instalacji automatycznych w łańcuchu dostaw warto skorzystać z doradztwa firmy mającej doświadczenie w realizacji tego rodzaju systemów magazynowych. Mecalux od wielu lat zajmuje się dostarczaniem automatycznych rozwiązań dla obiektów logistycznych firm z różnych sektorów, zawsze z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności.

Skontaktuj się z nami, a przeanalizujemy czynności wykonywane w Twoim magazynie i opracujemy rozwiązanie, które umożliwi Ci zwiększenie wydajności łańcucha dostaw.