Kompletacja z wysokiego poziomu

Kompletacja z wysokiego poziomu jest realizowana na całej dostępnej wysokości regałów magazynowych i polega na ich maksymalnym wykorzystaniu. W każdym miejscu regału znajduje się jedna referencja.

Można stosować różne metody kompletacji z wysokich poziomów: wykorzystanie jednego miejsca paletowego na każdą referencję, wykorzystanie wielu miejsc paletowych na jedną referencję w jednym korytarzu, wykorzystanie wielu miejsc paletowych na jedną referencję w kilku korytarzach, wyznaczenie jednego korytarza na pełną kompletację lub wykorzystanie wielu stref z referencjami pogrupowanymi według partii w kilku korytarzach. Poniżej przedstawiono każdą z wymienionych możliwości.

Sposób realizacji kompletacji z wysokiego poziomu

W pierwszej metodzie każda referencja ma tylko jedno miejsce paletowe w całym magazynie. Dzięki temu możliwe jest przyjęcie procedury ułatwiającej kompletację do tego stopnia, że operacja ta może być realizowana w niemalże automatyczny sposób.

Chociaż niemożliwe jest całkowite ujednolicenie magazynu, to jednak zapamiętanie przez operatora lokalizacji referencji i miejsca paletowego wpływa na zmniejszenie czasu kompletacji. Operatorzy niemal mechanicznie odnajdują lokalizację danej referencji w miejscu paletowym po odczytaniu kodu referencyjnego i bez konieczności sprawdzenia położenia miejsca paletowego.

W drugiej metodzie wiele miejsc paletowych w jednym korytarzu jest przypisanych do jednej referencji. Metoda ta również pomaga zmniejszyć czas kompletacji, zwłaszcza jeżeli liczba miejsc paletowych w korytarzu jest duża ze względu na jego wysokość lub długość. Ułożenie jednej referencji w wielu pozycjach jednego korytarza ułatwia przemieszczanie w jego obrębie.

Jednak zastosowanie tej metody jest możliwe, tylko jeżeli istnieje system komunikacji w czasie rzeczywistym między operatorem i oprogramowaniem zarządzającym. Ostateczna decyzja o wyjęciu określonej referencji z danego miejsca paletowego jest podejmowana przez operatora wykonującego kompletację, dlatego stosowne polecenie musi zostać niezwłocznie przekazane do systemu, aby mógł on zaprogramować uzupełnienie referencji tylko w pozycji, z której została ona wyjęta.

Trzecia z wymienionych metod, w której wiele miejsc paletowych w kilku korytarzach jest przypisanych do jednej referencji, ułatwia wykonywanie operacji. Metoda ta jest odpowiednia, gdy jednocześnie pracuje kilku operatorów wykonujących kompletację. Dzięki temu systemowi operatorzy nie muszą wykonywać długich i skomplikowanych ruchów wzdłuż i wszerz poszczególnych korytarzy. W tym przypadku zdecydowanie zalecany jest (bardziej niż w poprzedniej metodzie) system komunikacji w czasie rzeczywistym między operatorami wykonującymi kompletację a centralnym komputerem.

Czwarta metoda pracy, w której jeden korytarz tworzy cały rząd, jest odpowiednia, jeżeli stosunek między liczbą zamówień i liczbą referencji jest bardzo duży i konieczna jest duża szybkość operacji. W tym celu towary magazynowane z każdej referencji mogą być rozmieszczone w kilku korytarzach, aby w każdym z nich wszystkie referencje były dostępne i można było skompletować całe zamówienie. Dzięki tej metodzie operatorzy nie muszą przemieszczać się między poszczególnymi korytarzami i mogą realizować kompletację z wysokich poziomów w bardzo krótkim czasie.

Piąty system pracy stanowi odmianę poprzedniej metody i polega na grupowaniu referencji w różnych strefach, aby w każdej z nich można było skonsolidować zamówienie niezależnie od pozostałych. Operatorzy pracują w określonym obszarze, mimo że muszą dość często zmieniać korytarz. System ten jest nieco wolniejszy od poprzedniego, ale nie wymaga ciągłej zmiany personelu, dzięki czemu jego efektywność jest porównywalna. Jest także oszczędniejszy, ponieważ wymaga mniejszej liczby pracowników.

 

Kompletacja z wysokiego poziomu

Kompletacja z wysokiego poziomu. 

 

Urządzenia do kompletacji z wysokiego poziomu

Kompletacja z wysokiego poziomu może być realizowana za pomocą trzech różnych urządzeń. Wózki do kompletacji z wysokiego poziomu to urządzenia specjalnie zaprojektowane do tego celu. Ich konstrukcja jest bardzo zbliżona do konstrukcji wózków kompletacyjnych z niskiego poziomu, od których się wywodzą. Wysokość efektywna tych urządzeń wynosi od 10 do maksymalnie 11 m.

Możliwe jest także zastosowanie wózków systemowych trójstronnych z ruchomą kabiną operatora typu combi, w których operator podnosi się wraz z ładunkiem, dzięki czemu ma bezpośredni dostęp do jednostek luzem lub do elementów magazynowanych na wyższych poziomach.

 

Kompletacja z wysokiego poziomu w magazynie firmy produkującej komponenty elektroniczne

 

Kompletacja z wysokiego poziomu w magazynie firmy produkującej komponenty elektroniczne

Kompletacja z wysokiego poziomu w magazynie firmy produkującej komponenty elektroniczne.

 

Trzecia możliwość polega na zastosowaniu układnic średniej wysokości (10–12 m) wyposażonych w element umożliwiający operatorowi zdejmowanie jednostek z regałów bezpośrednio z pokładu układnicy. Takie urządzenie praktycznie wyszło z użycia, ponieważ zamiast niego obecnie stosowane są układnice do automatycznej kompletacji działające według zasady „towar do człowieka”, zwane również robotami kompletacyjnymi.

Inne artykuły w tym rozdziale