Kompletacja z niskiego poziomu

Kompletacja z niskiego poziomu jest realizowana na poziomach wyższych niż posadzka. W tej kategorii jednostki muszą być umieszczone na wysokości, na której będą dostępne dla operatora przemieszczającego się pieszo lub co najwyżej znajdującego się w najwyższej części korpusu wózka paletowego samojezdnego.

Systemy kompletacji zamówień z niskich poziomów

Kompletację zamówień z niskiego poziomu można realizować poprzez zebranie poszczególnych części lub opakowań, które były magazynowane w postaci jednostek ładunkowych lub które są umieszczone w przewidzianych do tego celu miejscach na regałach (na przykład za pomocą półki).

Operator przeprowadza kompletację z niskiego poziomu w korytarzu między regałami paletowymi.

Operator przeprowadza kompletację z niskiego poziomu w korytarzu między regałami paletowymi.

 

Jak widać, kompletacja zamówień z poziomu posadzki zasadniczo polega na wyjmowaniu części jednostki ładunkowej. Na niskim poziomie kompletacja nie zawsze musi być realizowana w ten sposób. Może również polegać na zbieraniu części lub elementów luzem, które zostały rozdzielone i umieszczone w wolnych miejscach regału skonfigurowanego do kompletacji ręcznej.

Zastosowanie systemu kompletacji zamówień z niskiego poziomu

Wybór najodpowiedniejszego systemu jest bezpośrednio związany z liczbą zamówień kompletowanych w ciągu dnia. Z tego powodu wpływ na wybór mają takie czynniki jak dostępna przestrzeń i czas.

  • W odniesieniu do pierwszego warunku, tj. przestrzeni, jeżeli liczba referencji, które muszą zostać uwzględnione w przeciętnym zamówieniu, przekracza pojemność przestrzeni przeznaczonej na przygotowanie zamówienia, nie można wykonać kompletacji z poziomu posadzki. Aby rozwiązać ten problem, można zamontować w strefie kompletacji system regałów z wieloma poziomami ładunkowymi. Liczbę poziomów ładunkowych i ich wielkość ustala się na podstawie objętości jednostek ładunkowych lub poszczególnych, obsługiwanych elementów.

  • Pod względem czasu, jeżeli konieczne jest utworzenie nadmiernej liczby zamówień w ciągu dnia, tradycyjna sekwencja kompletacji (w której wyjmuje się jednostkę ładunkową i umieszcza ją w zamówieniu) może być zbyt powolna. W takim przypadku warto zastosować system ręcznych regałów półkowych o niewielkiej wysokości.

Zastosowanie tego rodzaju konstrukcji powoduje drastyczną zmianę sposobu pracy, a kompletacja odbywa się w dwóch etapach:

  1. W pierwszym na regały ładowane są jednostki, części lub elementy luzem wyjmowane ze strefy rezerwowej lub z innej strefy kompletacji położonej na poziomie posadzki.

  2. W drugim etapie wykonuje się właściwą kompletację poprzez zebranie elementów z miejsc na regałach. Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu, należy ustalić różne zmiany dla każdego etapu, dlatego dzień roboczy można podzielić na dwie, cztery lub więcej części. W zależności od liczby zamówień, które należy skompletować, oraz od wielkości regałów czas trwania każdej zmiany może wynosić nawet cały dzień roboczy.

Urządzenia do kompletacji zamówień z niskich poziomów

Urządzenia odpowiednie do przygotowania zamówień z niskiego poziomu to tzw. wózki do kompletacji zamówień z niskiego poziomu, które omówiono w oddzielnym artykule.

Ułożenie na ręcznych regałach półkowych

Do kompletacji produktów składowanych na regałach najlepszym i najszybszym sposobem będzie ręczny system „człowiek do towaru”.

Sytuacja ta występuje, gdy operator przemieszczający się pieszo lub na wózku paletowym ręcznym albo samojezdnym może zebrać części lub elementy zamówienia bez konieczności podnoszenia na urządzeniu lub zejścia z niego w celu wykonania tego zadania.

Jeżeli jednak liczba referencji magazynowanych w obiekcie jest duża, konieczna jest kompletacja na wysokości, a zatem zastosowanie urządzeń umożliwiających dostęp do towaru.

Operator w trakcie kompletacji z niskiego poziomu wykonywanej przy pomocy wózka do przeprowadzania kompletacji.

Operator w trakcie kompletacji z niskiego poziomu wykonywanej przy pomocy wózka do przeprowadzania kompletacji.

Przy projektowaniu układu regałów do kompletacji z niskich poziomów istnieją dwie możliwości:

  1. Pierwsza polega na realizacji kompletacji na ogólnych regałach magazynowych.

  2. Druga możliwość wiąże się z koniecznością zamontowania regałów przeznaczonych wyłącznie na kompletację ręczną, przy obsłudze których operator nie musi podnosić się za pomocą urządzenia ani nie musi z niego schodzić.

Jeżeli projektant wybierze drugą opcję, należy pamiętać, że regały te muszą posiadać określone cechy:

  • Regały muszą być ładowane ręcznie.

  • Wysokość ostatniego poziomu ładunkowego nie może przekraczać przeciętnej wysokości ramion operatora.

  • Maksymalna waga układanych opakowań nie może przekraczać 25 kg.

Cechy te tworzą bardzo szczególną konstrukcję regału. Ponieważ regał jest ładowany ręcznie, miejsca paletowe nie muszą być duże i wystarczy, że będą przystosowane do średniej liczby elementów zbieranych w każdym cyklu wyjmowania (powiększonej o margines konieczny do zagwarantowania ciągłości dostawy).

Ponieważ wysokość regałów jest ograniczona, jeżeli liczba referencji jest bardzo duża, a dostępna powierzchnia jest stosunkowo niewielka, należy zastosować strefę kompletacji składającą się z dwóch lub więcej poziomów. Do tego celu wykorzystuje się podesty połączone ze sobą za pomocą schodów.

Waga opakowań jest ograniczona do 25 kg, więc stosowane regały są przeznaczone do ładunków lekkich lub do ładunków o średniej masie. Ponadto należy układać cięższe elementy lub opakowania na poziomach pośrednich, a lżejsze na pozostałych. Rozmieszczenie jednostek według wagi przedstawiono na poniższej ilustracji. Takie rozwiązanie zapewnia większą wydajność kompletacji.

Odpowiednia ergonomia pracy jest istotnym czynnikiem mającym wpływ na przeprowadzanie procesu kompletacji

Odpowiednia ergonomia pracy jest istotnym czynnikiem mającym wpływ na przeprowadzanie procesu kompletacji.

 

Inne artykuły w tym rozdziale