Kompletacja ze średniego poziomu

Kompletacja ze średnich poziomów jest zawsze realizowana na regałach, tzn. ogólnych regałach magazynowych lub na regałach przeznaczonych wyłącznie do kompletacji. Poziomy pośrednie znajdują się na wysokościach nieprzekraczających 3,5 lub 4 m.

Kompletacja ze średniego poziomu

Kompletacja ze średniego poziomu.

Ten system kompletacji jest punktem pośrednim między kompletacją z poziomów niskich a kompletacją realizowaną na poziomach wysokich (od której się wywodzi).

Kompletacja zamówień jest zawsze tym szybsza i sprawniejsza, im mniej czasu przeznacza się na podnoszenie i opuszczanie między regałami. Z tego powodu, choć wysokie poziomy umożliwiają lepsze wykorzystanie dostępnej objętości, warto jednak utworzyć strefę kompletacji na poziomie pośrednim. Można wówczas przeznaczyć niektóre produkty o dużej rotacji do stref na niskich i średnich poziomach regałów i realizować zamówienia na te produkty wyłącznie w wyżej wymienionej strefie.

Zastosowanie kompletacji ze średnich poziomów

Istnieją dwa przypadki, w których strategia ta jest zalecana:

  1. Pierwszy dotyczy magazynów lub stref przeznaczonych wyłącznie na kompletację, w których dzienna liczba zamówień jest wysoka.

  2. Drugi przypadek dotyczy magazynu dystrybucyjnego, w którym duża liczba zamówień jest związana z ograniczoną liczbą referencji. Gdy projektuje się magazyn (lub strefę magazynu przeznaczoną wyłącznie na kompletację), w którym liczba zamówień jest bardzo wysoka, zastosowanie tego systemu zapewnia wymaganą szybkość kompletacji.

W projekcie strefy lub magazynu z kompletacją na poziomach pośrednich należy raczej uwzględniać ręczne regały półkowe. Rozładunek i uzupełnienie odbywa się w cyklach naprzemiennych. Jeżeli wymaga tego szybkość kompletacji, system można uzupełnić o kilka wózków do kompletacji zamówień z niskiego poziomu, które zapewnią optymalną wydajność, pod warunkiem że jak najrzadziej będą opuszczać korytarz.

Kompletacja ze średniego poziomu w magazynie firmy produkującej komponenty elektroniczne

Kompletacja ze średniego poziomu w magazynie firmy produkującej komponenty elektroniczne.

Gdy wymagana jest duża szybkość, można umieścić jeden wózek w każdym korytarzu kompletacyjnym. Wówczas wydajność kompletacji jest bardzo wysoka. W takim przypadku w przednim korytarzu regałów należy zastosować system transportu poziomego, tzn. przenośniki lub wózki automatyczne. Dzięki temu operatorzy przeprowadzający kompletację muszą tylko rozładować gotowe zamówienia umieszczone na wspomnianych urządzeniach. Takie rozwiązanie zapobiega jakimkolwiek stratom czasu.

W magazynach dystrybucyjnych, w których duża liczba zamówień jest przypisana do określonej liczby referencji, referencje te należy układać w strefie pośredniej obiektu. Produkty można zatem kompletować przy użyciu wózka do kompletacji ze średniego poziomu. Taki system pomaga uniknąć dużych strat czasu, które wystąpiłyby, gdyby kompletacja tych zamówień była realizowana za pomocą wózków do kompletacji z wysokiego poziomu. Ponadto inwestycja ta jest znacznie tańsza, gdyż koszt wózków do kompletacji ze średniego poziomu jest zdecydowanie niższy niż koszt wózków do kompletacji z wysokiego poziomu.

Urządzenia mechaniczne do kompletacji ze średniego poziomu

Na tych poziomach kompletacja jest realizowana przez wózki do kompletacji ze średniego poziomu.

Inne artykuły w tym rozdziale