Supply chain benchmarking lets you compare your warehouse with the best practices in the sector

Na czym polega benchmarking w logistyce?

21 paź 2020

Benchmarking w logistyce rozumiany jest jako szereg działań podejmowanych w celu określenia obszarów przedsiębiorstwa, które wymagają poprawy, i wdrażaniu procesów, które pozwolą to zrealizować. Dokonuje się tego poprzez identyfikację najlepszych praktyk stosowanych na rynku, a następnie porównaniu ich ze sposobem działalności własnej firmy i zaadaptowaniu do jej warunków. Ideą benchmarkingu jest zachowanie ciągłości doskonalenia biznesu

W tym artykule omówimy bliżej zalety wiążące się ze stosowaniem benchmarkingu w logistyce oraz wyjaśnimy, co należy zrobić, aby móc go skutecznie przeprowadzić.

Dlaczego warto stosować benchmarking w logistyce?

Prowadzenie działalności biznesowej to uczestniczenie w stałej rywalizacji o klienta. Aby móc z niej wyjść zwycięsko, należy nieustannie poszukiwać nowych rozwiązań, które sprawią, że kierowana organizacja będzie stawać się coraz lepsza.

Benchmarking w logistyce jest strategią, która pozwala określić prawidłowy kierunek rozwoju organizacji. Jego celem jest dążenie do uzyskania maksymalnej efektywności i dostosowywanie działalności do panujących w biznesie standardów i trendów. W tym miejscu warto przedstawić rozróżnienie dwóch koncepcji wykorzystywanych w celu optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa

  • Benchmarking lub analiza porównawcza – założeniem tej strategii jest przeprowadzanie porównania procesów, produktów i realizowanych operacji z innymi obszarami działalności, z konkurencyjnymi przedsiębiorstwami i z firmami będącymi liderami w danej dziedzinie. Benchmarking logistyczny jest badaniem porównawczym pozwalającym skonfrontować efektywność łańcucha dostaw i stosowanych rozwiązań z tymi, które są stosowane przez inne organizacje.
  • Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI): mierzenie KPI polega na rozbiciu realizowanych procesów na mniejsze, łatwiej mierzalne elementy i dobranie do nich wskaźników, które pozwolą określić ich efektywność na przestrzeni czasu. Dzięki zastosowaniu KPI można zidentyfikować obszary, które wymagają interwencji i wdrożenia zmian w celu uzyskania lepszych rezultatów.

Trzy kroki niezbędne w celu przeprowadzenia benchmarkingu w logistyce

Aby przeprowadzić skuteczny benchmarking i dostosować działalność organizacji do standardów w branży, należy postępować zgodnie z następującym planem:

1. Identyfikacja procesów logistycznych, które powinny zostać poddane benchmarkingowi

W pierwszej kolejności należy skupić się na określeniu takich procesów logistycznych, których realizacja nie jest satysfakcjonująca, ale ich poprawa przełoży się na zdecydowany wzrost wydajności łańcucha dostaw firmy. Do ich identyfikacji można wykorzystać analizę wskaźników KPI.

Przydatne w tej kwestii będzie skorzystanie z dostępnych na rynku rozwiązań informatycznych. Takie narzędzia jak system zarządzania magazynem Easy WMS lub Analiza łańcucha dostaw (system SCM) gromadzą dane na temat każdego aspektu procesu logistycznego i pomagają w ich analizie.

Systemy te przypisują również KPI i mierzą efektywność realizowanych operacji. Jest to szczególnie pomocne przy określaniu procesów łańcucha dostaw, które należy poddać benchmarkingowi.

Wewnątrzmagazynowa obsługa ładunków jest jednym z procesów, który można poddać benchmarkingowi
Wewnątrzmagazynowa obsługa ładunków jest jednym z procesów, który można poddać benchmarkingowi

2. Wyodrębnienie liderów w branży i gromadzenie informacji

Po zidentyfikowaniu procesów o znaczeniu krytycznym, które wymagają wprowadzenia usprawnień, kolejny krok to przeprowadzenie analizy rynku i wyodrębnienie firm, które wyróżniają się w kontekście prowadzenia swojej działalności. Poszukiwania można prowadzić według następującego klucza.

  • Firmy będące bezpośrednią konkurencją: z punktu widzenia naszej firmy są to przedsiębiorstwa, które interesują nas najbardziej, jednak dostęp do najistotniejszych informacji na temat ich sposobu działalności jest niezwykle trudny.
  • Firmy stanowiące niebezpośrednią konkurencję: przedsiębiorstwa działające w tej samej branży, lecz będące na innym poziomie rozwoju niż nasza firma.
  • Firmy działające w innych branżach: przedsiębiorstwa działające w odmiennym sektorze, ale sposób prowadzenia przez nie działalności może stanowić inspirację dla naszej firmy.

Skąd czerpać informacje?

Informacje pomocne do przeprowadzenia benchmarkingu i analizy porównawczej należy gromadzić z rzetelnych źródeł, na przykład:

  • Publikacje naukowe i techniczne autorstwa uznanych ekspertów w branży logistycznej, prezentujące analizy najnowszych rozwiązań i strategii stosowanych na rynku.
  • Targi i konferencje branżowe będące miejscem wymiany doświadczeń ich uczestników.
  • Dostawcy, którzy dzięki współpracy z wieloma firmami logistycznymi w branży posiadają pogląd na temat panujących standardów i najczęstszych problemów.
  • Stowarzyszenia biznesowe tworzone przez sieci firm, których celem jest obrona ich wspólnych interesów i poszukiwanie synergii.

3. Zaadaptowanie najlepszych praktyk do specyfiki własnego przedsiębiorstwa

Należy podkreślić, że benchmarking w logistyce nie powinien polegać tylko i wyłącznie na kopiowaniu dobrych praktyk stosowanych przez konkurencję. Celem benchmarkingu jest usprawnienie własnej działalności poprzez znajdowanie inspiracji wśród rozwiązań stosowanych z powodzeniem na rynku i zaadaptowaniu ich do potrzeb swojego przedsiębiorstwa. Proces ten można przeprowadzić, kierując się następującymi krokami:

1. Określić plan wdrożenia nowych rozwiązań w oparciu o cele, które chce się osiągnąć: należy podjąć decyzję, które najlepsze praktyki warto naśladować i w jaki sposób przystosować je do własnej działalności.

2. Wyznaczyć zasoby (personel, niezbędne narzędzia), które będą odpowiedzialne za zaimplementowanie zmian.

3. Określić KPI, które pozwolą zmierzyć wydajność i przebieg wprowadzanych rozwiązań.

4. W ramach testu przygotować projekt pilotażowy: na przykład dla wybranych referencji w magazynie można zastosować odrębną metodę kompletacji. W ten sposób będzie można porównać efektywność danej metody z poprzednią.

5. Przeanalizować rezultaty uzyskane z projektu pilotażowego, a następnie określić, czy otrzymane wyniki są skalowalne.

Benchmarking w logistyce pozwala spojrzeć na naszą firmę i jej działalność z szerokiej perspektywy i uczyć się optymalnych rozwiązań od najlepszych. Jeśli szukasz pomocy w podniesieniu efektywności swojego przedsiębiorstwa, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci z przyjemnością pomogą wznieść Twój biznes na wyższy poziom.