Logistyka 4.0 w praktyce: wykorzystanie terminali radiowych w magazynie firmy z branży odzieżowej

Co to jest logistyka 4.0?

27 kwi 2020

Logistyka 4.0 jest kolejną, lepszą wersją do tej pory stosowanej logistyki. Zmiana ta dokonała się za pomocą cyfrowej transformacji, która wpłynęła na cały łańcuch dostaw. Coraz więcej firm decyduje się na ten nowy model organizacji działań logistycznych, co wiąże się z wykorzystaniem rozwiązań skupionych wokół innowacji i efektywnego wykorzystania najnowszych technologii.

Współczesna logistyka odchodzi od wykorzystywania silosów danych, które prowadzą do rozproszenia posiadanych informacji, na rzecz big data i internetu rzeczy. Automatyzacja i informatyzacja, stosowane już w procesie produkcji i w magazynach, zostały wsparte nowymi rozwiązaniami, które umożliwiły nastanie czwartej rewolucji przemysłowej. Zatem przyjrzyjmy się bliżej, czym jest logistyka 4.0 i jakie wyzwania stawia przedsiębiorstwom

Co to jest logistyka 4.0?

Logistyka 4.0 zakłada wykorzystanie nowych technologii do zapewnienia cyfrowej komunikacji i usprawnienia wymiany danych pomiędzy wszystkimi elementami składającymi się na łańcuch dostaw – ludźmi, urządzeniami, maszynami, produktami, procesami

Idea pojęcia logistyki 4.0 wywodzi się z konceptu przemysłu 4.0. Termin ten powstał w 2011 roku i uznawany jest za początek tzw. czwartej rewolucji przemysłowej, która charakteryzuje się dążeniem w stronę digitalizacji i szerokiego stosowania innowacji. Logistyka 4.0 wiąże się ze wzrostem znaczenia przepływu i analizy danych na przestrzeni całego łańcucha dostaw oraz połączeniu tych informacji i ich skoordynowaniu z pracą maszyn, urządzeń, systemów składowania czy systemów informatycznych wykorzystywanych do zarządzania procesami logistycznymi.

Przejście w etap logistyki 4.0 to zmiana, która będzie mieć duży wpływ na prowadzony model biznesowy firmy. Kluczowym elementem staje się ogromna ilość dostępnych danych oraz umiejętność ich odpowiedniej i szybkiej interpretacji, która przyniesie korzyść działalności przedsiębiorstwa.

Pięć wyzwań stojących przed logistyką 4.0

Istnieje wiele wyzwań, z którymi muszą się zmierzyć przedsiębiorstwa wraz z wejściem w etap logistyki 4.0. Poniżej przedstawiamy wybrane przez nas pięć istotnych zagadnień:

1. Skrócenie czasu realizacji zamówień

Dzisiejsze firmy muszą potrafić sprostać rosnącym wymaganiom klientów, którzy oczekują jak najszybszego dostępu do zamówionego produktu, oraz związaną z nimi złożonością zarządzania fizycznymi zapasami i gospodarką magazynową. Jest to skomplikowany proces, a ewentualne błędy w jego realizacji będą wiązać się z występowaniem pomyłek oraz rosnącymi kosztami.

W branży detalicznej, która cechuje się wysoką rotacją produktów, każda gwałtowna zmiana w popycie może wpłynąć na czas realizacji zamówienia. Stąd dążenie do szybkiego reagowania i dostosowania łańcucha dostaw do aktualnych potrzeb. W logistyce 4.0 elastyczność przedsiębiorstw jest możliwa do osiągnięcia dzięki ciągłej analizie dostępnych danych. Dzięki niej firmy są w stanie skuteczniej przewidywać okresy wzmożonej aktywności klientów i zwiększonego popytu, a tym samym odpowiednio szybko zaadaptować procesy logistyczne i przebieg łańcucha dostaw do wymagań rynku.

To właśnie wspomniana elastyczność jest czynnikiem kluczowym. Przedsiębiorstwa muszą działać w sposób elastyczny na każdym poziomie i mieć to na względzie od momentu planowania układu magazynu (systemy magazynowe, możliwość rozbudowy lub zmiany projektu magazynu) do sposobu przebiegu procesów logistycznych (zdolność adaptacji działalności do obsługi szczytów sezonowych).

2. Cyfryzacja i informatyzacja łańcucha dostaw

Kolejnym wyzwaniem, które czeka firmy chcące wejść w epokę logistyki 4.0, jest integracja rozwiązań informatycznych z systemami i urządzeniami stosowanymi w magazynie lub centrum produkcyjnym. Maszyny, roboty, urządzenia wykorzystujące koncepcję internetu rzeczy (IoT, Internet of Things) potrzebują systemu zarządzania magazynem WMS, aby się ze sobą komunikować. Z drugiej strony firmy muszą nauczyć się wykorzystywać tę komunikację na swoją korzyść, aby być w stanie przełożyć ją na trafne decyzje biznesowe.

Omawiana w poprzednim punkcie elastyczność nie byłaby możliwa bez modułowości oprogramowania WMS i jej zaadaptowania do konkretnych potrzeb firmy. Przykładem takiego rozwiązania jest zaprojektowany przez Mecalux system Easy WMS, który oprócz zarządzania gospodarką magazynową dostarcza oddzielne narzędzia umożliwiające nadzorowanie poszczególnych etapów łańcucha dostaw.

3. Strategia wszechkanałowości (omnichannel)

Logistyka 4.0 to także odpowiedź na rosnącą popularność strategii omnichannel. Wszechkanałowość z jednej strony pozwala zwiększyć liczbę klientów (łatwiejszy dostęp do kanałów sprzedaży), z drugiej pozytywnie wpływa na ich doświadczenia zakupowe Obydwa te czynniki stanowią podstawę wzrostu wyników sprzedażowych, dlatego firmy działające w branży e-commerce jako priorytet stawiają organizację swojej działalności w symbiozie z „klientem 4.0”, czyli klientem cyfrowym.

Wdrażając strategię omnichannel, należy zwrócić uwagę na dwa aspekty: konieczność cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa w celu sprostania wymaganiom współczesnych klientów, którzy dokonują zakupów z coraz większej liczby kanałów sprzedażowych, oraz zapewnienie odpowiedniej organizacji magazynu i łańcucha dostaw. Tradycyjny obiekt składowania nie będzie w stanie skutecznie obsłużyć strategii wszechkanałowej, należy go przystosować do wymagań branży e-commerce.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat omnichannel, przeczytaj ten artykuł.

Logistyka 4.0 to nieustanna wymiana danych usprawniająca procesy magazynowe
Logistyka 4.0 to nieustanna wymiana danych usprawniająca procesy magazynowe

4. Wykorzystanie big data do przewidywania potrzeb klientów

Rozwój big data, czyli gromadzenia ogromnych zbiorów danych i ich przetwarzania pod kątem celów sprzedażowych, pozwala firmom wyprofilować bardzo dokładny obraz potencjalnego klienta i jego zachowań. Dostęp do tak dużej bazy danych pomaga przewidywać okresy zwiększonej sprzedaży i efektywnie zarządzać potrzebami generowanymi przez rynek.

Logistyka 4.0 i ekspansja koncepcji big data pozwoliły stworzyć narzędzia analityczne, dzięki którym możliwe jest pozyskiwanie danych z najróżniejszych, czasem odległych źródeł (np. historie sprzedażowe, prognozy pogody, lokalne wiadomości czy śledzenie konwersacji w social mediach) i ich analiza pod kątem przewidywania tendencji zakupowych.

5. Kontrola i identyfikowalność każdego etapu łańcucha dostaw

Efektywny łańcuch dostaw powinien zapewniać 100% identyfikowalność produktów na każdym jego etapie. Logistyka 4.0 wykorzystuje takie rozwiązania jak np. RFID. To elektryczne identyfikatory, którym oznaczane są ładunki. Dostarczają one niezbędne informacje na temat aktualnego stanu czy lokalizacji artykułów, a także zapewniają standaryzację danych przekazywanych pomiędzy poszczególnymi etapami łańcucha dostaw.

Coraz częstsze zastosowanie w logistyce 4.0 znajduje również koncepcja blockchain, czyli rozproszonej bazy danych. Zapewnia ona pełną transparentność i większe bezpieczeństwo danych przesyłanych w obrębie łańcucha dostaw

Zarządzanie magazynem i dystrybucja towarów w logistyce 4.0

Zastosowanie logistyki 4.0 w zarządzaniu magazynem i dystrybucją towarów wiąże się przede wszystkim z nieustanną analizą danych, a w szczególności:

  • wykorzystaniem analizy predyktywnej do zbadania łańcucha dostaw w celu zminimalizowania zagrożeń, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówień;
  • analizą w czasie rzeczywistym zdarzeń w celu określenia najlepszego sposobu procesu realizacji i dostarczenia zamówień i zapobieganiu ewentualnym trudnościom w jego przebiegu;
  • analizą zdarzeń, które mogą przyczynić się do uszkodzenia towaru zanim zostanie on dostarczony do klienta końcowego.

Przeprowadzanie analizy predyktywnej jest niezbędne w przypadku magazynów, które zamierzają pracować według metody just in time.

Przejście w nowy etap rozwoju

Współczesna logistyka to dynamiczny proces, który jest w nieustannej ewolucji. Zachodząca transformacja dotyczy każdego elementu: ludzi, magazynów, urządzeń oraz stosowanego oprogramowania. Firmy, które nie podejmą się wyzwania przejścia w nowy etap działalności, mogą przegrać na rynku rywalizację o coraz bardziej wymagającego klienta. Logistyka 4.0 i cyfrowa transformacja to szansa na rozwój, ale także ogromne wyzwanie, którego sprostanie wymaga dokładnej analizy każdego aspektu funkcjonowania firmy.

Mecalux dysponuje doświadczeniem i zespołem profesjonalistów, którzy pomogą przenieść firmę w epokę logistyki 4.0. Skontaktuj się z nami i odkryj nasze rozwiązania.