Logistyka zintegrowana koordynuje wszystkie elementy wchodzące w skład łańcucha dostaw

Logistyka zintegrowana i koordynacja w łańcuchu dostaw

21 lip 2021

Logistyka zintegrowana to strategia warunkująca elastyczność łańcucha dostaw, w której wszystkie elementy, zasoby, towary, informacje, operatorzy i działy podlegają integracji w celu zapewnienia odbiorcom dostawy w możliwie najkrótszym czasie.

Przeanalizujmy zadania stojące przed logistyką zintegrowaną, korzyści, jakie przynosi ona firmom oraz rodzaje narzędzi cyfrowych przyczyniających się do integracji przepływu informacji.

Co to jest logistyka zintegrowana?

Terminem logistyki zintegrowanej określamy model organizacyjny i sposób zarządzania łańcuchem dostaw, w ramach którego poszczególne działy, procesy, zasoby i przepływy są ze sobą ściśle powiązane i współzależne.

Logistyka jest procesem, który angażuje do współpracy praktycznie wszystkie działy firmy. Dzięki synchronizacji pracy poszczególne czynności przebiegają w bardziej płynny sposób, co umożliwia szybszą wysyłkę zamówień.

Logistyka zintegrowana powstała w odpowiedzi na zmiany zachodzące na rynku. W obliczu nieustannych wahań popytu i obecności silnej konkurencji firmy musiały poszukać sposobów optymalizacji prowadzonych operacji, przyspieszenia cykli i minimalizacji kosztów. Koordynacja poszczególnych działów tworzących organizację umożliwia zapewnienie sprawnej i elastycznej działalności, przyczyniając się do szybszego i bardziej precyzyjnego reagowania na nowe trendy rynkowe.

Omawiany model jest szczególnie przydatny do ograniczania trudności związanych ze strategią omnichannel: duża liczba zamówień o różnych rozmiarach, składających się z niewielkiej liczby artykułów i wymagających dostarczenia w ciągu 24 godzin. Określenie sezonów o większym natężeniu sprzedaży z wyprzedzeniem ułatwia organizację zmian roboczych i zapewnienie wyłącznie niezbędnych zapasów.

Logistyka zintegrowana łączy poszczególne procesy łańcucha dostaw – od magazynu po linie produkcyjne
Logistyka zintegrowana łączy poszczególne procesy łańcucha dostaw – od magazynu po linie produkcyjne

Zalety logistyki zintegrowanej

Logistyka zintegrowana obejmująca koordynację wszystkich zasobów i obszarów przedsiębiorstwa zapewnia następujące korzyści:

  • Zwiększenie dynamiki pracy. Wyeliminowanie przeszkód i wsparcie operacji mających większe znaczenie na etapie wytwarzania produktów gwarantuje sprawną obsługę. Umożliwia także szybsze reagowanie na potrzeby klientów oraz podejmowanie działań w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń.
  • Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Dzięki silnej i zintegrowanej logistyce firmy zyskują większą konkurencyjność, a w efekcie okazję do skutecznego rozwoju i ekspansji na nowe rynki.
  • Niższe koszty. Szczegółowa znajomość łańcucha dostaw ma kluczowe znaczenie dla przeprowadzania usprawnień i optymalizacji wszelkich procesów. Zwiększenie wydajności pociąga za sobą zmniejszenie kosztów logistycznych.
  • Pełna elastyczność. Dzięki logistyce zintegrowanej firmy mogą łatwo zarządzać większą liczbą pozycji asortymentowych i dostosowywać się do zmian zachodzących w branży.
  • Efektywne zarządzanie zapasami. Wymiana informacji między poszczególnymi działami firmy umożliwia bezbłędne zarządzanie towarem. W ten sposób firma może zadbać o zgromadzenie wyłącznie tych artykułów, które są potrzebne do wykonania danej usługi.

Jak wdrażać logistykę zintegrowaną?

Pierwszym krokiem na drodze do wdrożenia logistyki zintegrowanej jest edukacja pracowników. Wszystkie osoby zatrudnione w firmie muszą wiedzieć, jaką drogę pokonuje produkt od momentu jego wytworzenia po dostarczenie klientowi, aby móc poprawnie identyfikować niezbędne zasoby oraz procesy wewnętrzne. Następnie należy przeanalizować czynniki zewnętrzne, takie jak konkurencja, określić możliwe scenariusze krytyczne oraz opracować strategie i alternatywy ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności.

Oto kilka najważniejszych kwestii do rozważenia:

  • Produkt – należy przeanalizować sposób wytwarzania każdego artykułu w celu określenia, czy zasoby są odpowiednio wykorzystywane, czy jakość artykułu spełnia oczekiwania klientów i czy istnieją procesy, które można by zoptymalizować.
  • Komunikacja – w celu podejmowania trafnych decyzji musi przebiegać pomiędzy wszystkimi działami bez żadnych zakłóceń. Należy również ocenić jej efektywność i płynność.
  • Magazyn – skutecznie zarządzany magazyn ma istotne znaczenie dla każdej firmy. Prawidłowa organizacja dostępnej przestrzeni, towaru i poszczególnych operacji ma kluczowy wpływ na zwiększenie wydajności łańcucha dostaw (wysoka dostępność produktów, wyeliminowanie opóźnień, sprawność obsługi itp.).
  • Transport i dostawa – należy przeanalizować sposób dystrybucji i dostawy produktów do klientów oraz poświęcany na to czas. Efektywna sieć transportowa gwarantuje sprawność procesów logistycznych i lepszy wizerunek firmy w oczach klientów.
  • Zapotrzebowanie – logistyka to nie tylko wysyłka towaru w odpowiedzi na konkretne zamówienie klienta, ale również prognozowanie zapotrzebowania i gotowość do szybkiej wysyłki w odpowiednim czasie.

Rozwiązania ukierunkowane na wdrożenie logistyki zintegrowanej

Postęp technologiczny przyczynił się do uplasowania logistyki zintegrowanej w centrum organizacji oraz zapewnienia odpowiedniej komunikacji między działami, skutecznie łącząc poszczególne ogniwa tworzące łańcuch dostaw.

Firmy stosują systemy ERP w celu organizacji poszczególnych procesów, ponieważ umożliwiają one współdzielenie bazy danych ze wszystkimi działami organizacji. Zaleca się jednak wdrożenie również systemu zarządzania magazynem (WMS) dla skuteczniejszej organizacji przepływów w magazynie.

Co więcej, system WMS gromadzi dane dotyczące procesów oraz nadzoruje i optymalizuje wszystkie czynności w całym łańcuchu dostaw. Oprogramowanie należy zatem zintegrować z systemem ERP, aby umożliwić poszczególnym działom dostęp również do tych informacji.

Firma Mecalux opracowała Easy WMS, system zarządzania możliwy do wdrożenia w dowolnym magazynie. Jedną z jego zalet są moduły rozszerzające zakres podstawowych funkcji i sprzyjające integracji procesów logistycznych firmy. Przykładowo, moduł Supply Chain Analytics Software dostarcza przydatne dane dotyczące głównych czynności w magazynie w celu zapewnienia większej kontroli i umożliwienia podejmowania działań zabezpieczających przed ewentualnymi niekorzystnymi zdarzeniami.

Moduł ten pozwala na pomiar wydajności operacji przy wykorzystaniu kluczowych wskaźników efektywności (KPI). Dzięki KPI możliwa jest precyzyjna kontrola prowadzonych procesów, identyfikacja i eliminacja występujących w nich problemów, a tym samym ich ciągła poprawa.

System WMS pozwala szczegółowo kontrolować procesy logistyki zintegrowanej
System WMS pozwala szczegółowo kontrolować procesy logistyki zintegrowanej

Satysfakcja klienta dzięki logistyce zintegrowanej

Koordynacja i optymalizacja procesów, zasobów i działów firmy umożliwia precyzyjne reagowanie na zapotrzebowanie klientów i przyspieszenie wysyłki zamówień.

Właściwa organizacja wszystkich czynności w łańcuchu dostaw ma zasadnicze znaczenie dla rozwiązywania pojawiających się problemów. Przykładem ilustrującym tę zależność może być reorganizacja magazynu firmy Brivio & Viganò, która jako operator 3PL świadczy usługi w zakresie logistyki zintegrowanej. W celu zwiększenia tempa dostaw zamówień Mecalux dostarczył jej systemy magazynowe umożliwiające poprawę rozmieszczenia produktów, zwiększając w ten sposób wydajność pracy operatorów. Odpowiednie usytuowanie regałów i ładunków z uwzględnieniem operacji przeprowadzanych w magazynie oraz tras pokonywanych przez pracowników stanowi fundament strategii logistyki zintegrowanej.

W celu ułatwienia podejmowania trafnych decyzji i skutecznego wdrażania usprawnień logistyka zintegrowana powinna wykorzystywać dane dotyczące realizowanych operacji w czasie rzeczywistym. Firma Mecalux posiada obszerne doświadczenie w dziedzinie logistyki zintegrowanej dla firm. Skontaktuj się z nami, a zaproponujemy Ci najlepsze rozwiązanie umożliwiające zwiększenie wydajności Twojego magazynu.