Wskaźniki KPI służą kierownikom logistyki do podejmowania strategicznych dla firmy decyzji

10 przykładów wskaźników KPI monitorowanych przez kierownika logistyki

20 lipca 2022

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI z ang. Key Performance Indicators) to narzędzia niezbędne do monitorowania czynności prowadzonych w centrach dystrybucyjnych.

Dzięki obiektywnym danym oferowanym przez wskaźniki KPI kierownik magazynu może identyfikować obszary wymagające poprawy i podejmować strategiczne decyzje dotyczące łańcucha dostaw firmy.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych wskaźników KPI:

Wskaźniki dotyczące procesu przyjęcia ładunków

Przyjęcie towaru pochodzącego z produkcji lub wysłanego przez dostawcę to pierwsze działanie realizowane w każdym magazynie. Prawidłowa organizacja procesu przyjmowania towaru jest niezbędna, aby zapobiec opóźnieniom, które mogłyby zakłócić cały łańcuch logistyczny.

1. Dock to Stock

Ten wskaźnik KPI mierzy czas od rozładunku towaru w dokach do jego identyfikacji przez system WMS do zarządzania magazynem i odłożenia go na regałach.

Szybkie przeprowadzenie tego procesu ma zasadnicze znaczenie dla wydajności magazynu. Skrócenie czasu identyfikacji stanu magazynowego przez system zarządzania zwalnia przestrzeń w dokach przeładunkowych i usprawnia proces lokalizacji ładunków.

2. Odsetek nieuszkodzonych ładunków w przeliczeniu na dostawcę oraz w ujęciu dziennym

Jednym z priorytetów każdej firmy jest prawidłowe przyjmowanie towaru, przez co rozumie się przyjęcie właściwych produktów w odpowiedniej ilości i w dobrym stanie. Jakiekolwiek zdarzenie powstałe podczas przyjęcia towaru powoduje opóźnienia na kolejnych etapach magazynowania.

Aby proces ten przebiegał prawidłowo, magazynierzy przy pomocy systemu WMS powinni sprawdzić, czy produkty zostały dostarczone w dobrym stanie oraz czy odebrano odpowiednią ilość towaru. Monitorowanie przyjmowanych produktów za pomocą oprogramowania zapewnia ścisłą kontrolę stanów magazynowych w czasie rzeczywistym.

3. Terminowość dostaw w ujęciu dziennym

Firmy powinny kontrolować terminowość dostaw i sprawdzać, czy towary są dostarczane zgodnie z ustalonymi warunkami i w określonym czasie. Wszelkie zaległości wywierają bezpośredni wpływ na planowanie pracy i mogą wiązać się z opóźnieniami w codziennych wysyłkach.

Kierownicy logistyki oceniają usługi świadczone przez dostawców, aby podejmować decyzje w oparciu o rzeczywiste funkcjonowanie procesów logistycznych w firmie.

Dzięki wskaźnikom KPI kierownik magazynu podejmuje decyzje usprawniające proces przyjęcia towaru
Dzięki wskaźnikom KPI kierownik magazynu podejmuje decyzje usprawniające proces przyjęcia towaru

Wskaźniki dotyczące magazynowania

Składowanie towaru jest podstawowym procesem wykonywanym w magazynie i wpływa na proces przygotowania zamówień. Obowiązkiem kierownika logistyki jest analizowanie wskaźników, takich jak dystrybucja zapasów, czy zapełnienie magazynu w celu zapewnienia dostępności towarów. Znajomość aktualnego stanu magazynowego ułatwia proces przygotowania zamówień składanych przez klientów.

4. Wolumen zajętości magazynu ze względu na rodzaj lokalizacji

Wolumen zajętości to wskaźnik, który wyraża odsetek zajętych miejsc na regałach magazynowych.

Wskaźnik ten pomaga określić, czy powierzchnia składowania w centrum dystrybucyjnym jest dobrze zagospodarowana. Celem każdej firmy jest składowanie odpowiedniej ilości towaru, aby nie generować dodatkowych kosztów, a z drugiej strony, by nie doprowadzić do braku zapasów w magazynie, co mogłyby skutkować zakłóceniami w przygotowaniu zamówień.

5. Wskaźnik days on hand

Ten wskaźnik wydajności dotyczy okresu, w którym dana pozycja asortymentowa pozostaje na stanie magazynowym. Wyraża szacunkową liczbę dni, które zajmuje sprzedaż zapasów składowanych w magazynie dla konkretnego rodzaju artykułu.

Firmy stosują ten wskaźnik, aby dostosować termin ponownego zaopatrzenia magazynu i ustalić wskaźnik rotacji zapasów, czyli częstotliwość, z jaką należy uzupełniać zapasy w magazynie w określonym przedziale czasu.

Monitorowanie składowanych produktów jest konieczne w celu optymalizacji logistyki wewnętrznej firmy
Monitorowanie składowanych produktów jest konieczne w celu optymalizacji logistyki wewnętrznej firmy

Wskaźniki dotyczący kompletacji

Kompletacja jest jednym z najbardziej kosztownych procesów prowadzonych w magazynie. Stosowanie wskaźników wydajności do pomiaru skuteczności zarządzania przygotowywaniem zamówień pomaga zoptymalizować przepływ ładunków, zredukować koszty i zwiększyć liczbę wysyłanych zamówień.

6. Precyzja kompletacji zamówień

Wskaźnik KPI dotyczący precyzji kompletacji zamówień informuje o odsetku przygotowanych zamówień z uwzględnieniem ilości zamówionego przez klienta towaru. Dane te określają jakość przygotowywania zamówień w magazynie.

Zadaniem kierownika logistyki jest osiągnięcie 100% precyzji kompletacji, ponieważ zamówienia skompletowane niepoprawnie (zawierające niewłaściwe artykuły lub nieodpowiednią liczbę produktów) są zwracane, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i może zaszkodzić wizerunkowi firmy.

7. Stosunek wysyłek do zamówień

Stosunek liczby wysyłek do otrzymanych zamówień to zestawienie liczby artykułów wysłanych z ogółem zamówień złożonych przez klientów. Uwzględnia zatem zamówienia, których, w większości przypadków, nie udało się skompletować z powodu braków magazynowych.

Informacja ta nie tylko stanowi kluczowy wskaźnik do analizy jakości kompletacji zamówień, ale również umożliwia podejmowanie decyzji mających na celu poprawę innych czynności, które mają wpływ na przygotowanie zamówień, jak na przykład zaopatrzenie.

8. Czas cyklu zlecenia wewnętrznego

Cykl zlecenia wewnętrznego odzwierciedla całkowity czas przeznaczany na realizację zamówienia od momentu jego wpływu do magazynu (zakup produktu przez klienta) do załadunku na ciężarówki. Umożliwia ocenę sprawności reakcji magazynu na aktualny popyt.

Ponadto pozwala przeanalizować szybkość i wydajność czynności związanych z kompletacją zamówień. Dane uzyskane za pomocą tego wskaźnika KPI ułatwiają podejmowanie decyzji dotyczących m.in. wydajnego rozmieszczenia produktów w magazynie, aby zminimalizować liczbę ruchów, które musi wykonać magazynier, aby odnaleźć towar na regale.

Dzięki wskaźnikom KPI kierownik logistyki może zwiększyć wydajność procesu kompletacji
Dzięki wskaźnikom KPI kierownik logistyki może zwiększyć wydajność procesu kompletacji

Wskaźniki dotyczące wydawania towaru

Wydanie towaru z magazynu jest jedną z operacji, która wpływa na poziom satysfakcji klientów i utrzymanie zaufania wobec marki. Wskaźniki KPI dotyczące wydawania towaru stosuje się do określenia stopnia wywiązywania się firmy z oferowanych usług.

9. Współczynnik zamówień zrealizowanych na czas

To KPI wyznacza odsetek zrealizowanych na czas zamówień w terminie wyznaczonym przez klienta.

Dzięki temu wskaźnikowi można ocenić nie tylko proces wydawania towaru, ale również przebieg wszystkich operacji przeprowadzanych w magazynie aż do wysyłki produktów. Bazując na obiektywnych danych, kierownik logistyki może podjąć działania strategiczne, mające na celu usprawnienie wszystkich procesów (np. poprzez wyznaczenie większej liczby magazynierów do przygotowania zamówień).

10. Wskaźnik wysłanych zamówień na godzinę

Wskaźnik wysłanych zamówień na godzinę to liczba prawidłowo zrealizowanych zamówień, czyli takich, które zawierają odpowiednią liczbę produktów.

Wskaźnik ten informuje o wydajności magazynu tuż przed dystrybucją towaru. Na tym etapie, aby uniknąć błędów, magazynierzy muszą sprawdzić, czy rodzaj produktów oraz ich liczba są zgodne z zamówieniem.

Przyspieszenie wysyłek przy pomocy wskaźników KPI ma bezpośredni wpływ na wzrost satysfakcji klientów
Przyspieszenie wysyłek przy pomocy wskaźników KPI ma bezpośredni wpływ na wzrost satysfakcji klientów

Monitorowanie wydajności magazynu dzięki cyfryzacji

Operacje magazynowe, takie jak przyjęcie, wydanie towaru lub przygotowanie zamówień, generują ogromne ilości danych. Aby przeprowadzić analizę wszystkich danych pochodzących z magazynu, potrzeba narzędzi z dziedziny big data zdolnych do segmentowania i strukturyzowania informacji. Analiza ta ma zasadnicze znaczenie dla procesu podejmowania decyzji, które mogą przyspieszyć rozwój firmy.

System zarządzania magazynem, taki jak Easy WMS firmy Mecalux, monitoruje przebieg procesów logistycznych. Oprogramowanie Mecaluxu jest wyposażone w moduł analizy łańcucha dostaw (system SCM) umożliwiający sprawdzenie stanu procesów wykonywanych w magazynie. System składa się z paneli sterowania obejmujących wszystkie funkcje, które kierownik magazynu musi wziąć pod uwagę, podejmując decyzje.

Jeśli chcesz sprawnie zarządzać dużą ilością danych generowanych w Twoim magazynie, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci pokażą Ci, jak moduł analizy łańcucha dostaw systemu Easy WMS może ułatwić podejmowanie strategicznych decyzji, aby poprawić wydajności Twojego magazynu.