Prawidłowa organizacja dostępnej przestrzeni jest jednym z warunków skutecznego zarządzania magazynem

Jak skutecznie zarządzać magazynem

07 lip 2020

Jak zarządzać magazynem, aby uzyskać jak najwyższą wydajność zachodzących w nim procesów? To pytanie zadają sobie wszyscy menadżerowie odpowiedzialni za kierowanie obiektami składowania i logistyką przedsiębiorstw.

Funkcjonowanie magazynu jest niezwykle złożonym procesem, a na jego efektywność składa się synergia bardzo wielu czynników, w tym przede wszystkim: obsługiwanie niezbędnej do pracy magazynu ilości zapasów, zminimalizowanie czasu trwania operacji wewnątrzmagazynowych, optymalizacja układu magazynu i sposobu realizacji przepływu towarów pomiędzy jego strefami, posiadanie wyszkolonego i zmotywowanego personelu, stosowanie systemu zarządzania magazynem WMS, stałe mierzenie wydajności wszystkich procesów oraz ewaluacja uzyskiwanych wyników.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej wymienionym powyżej elementom i podpowiemy, jak zarządzać magazynem, aby uzyskać jak największe korzyści dla przedsiębiorstwa.

1. Układ magazynu

Projekt logistyczny magazynu powinien zostać sporządzony na podstawie danych uzyskanych z przeprowadzonych analiz dotyczących sposobu przepływu materiałów i być zgodnym z systemami magazynowymi, które mają być wykorzystane do składowania towarów.

Układ magazynu powinien odzwierciedlać zasady właściwego magazynowania, zgodnie z którymi należy zapewnić odpowiedni balans pomiędzy pojemnością magazynową i płynnością obsługi ładunków, unikając ryzyka występowania wąskich gardeł. Należy przy tym pamiętać o dwóch aspektach:

 • Położenie stref magazynowych i stosowany sposób rozmieszczenia zapasów (na przykład metoda wolnych miejsc składowania) w magazynie musi umożliwiać efektywne przeprowadzanie procesu magazynowania.
 • Optymalizacja pojemności magazynowej jest często utożsamiana ze skutecznym zarządzaniem magazynem. Istnieje wiele metod maksymalizacji pojemności składowania, których powodzenie wdrożenia uzależnione jest od wielu zmiennych, w tym szczególnie od charakterystyki obsługiwanych w magazynie produktów.

2. Zarządzanie codzienną pracą magazynu

Skuteczne zarządzanie magazynem to przede wszystkim zapewnienie poprawności i płynności działania wszystkich procesów składających się na odbywającą się w nim każdego dnia pracę. Zatem jak zarządzać magazynem na co dzień, żeby zapewnić jego najwyższą wydajność? Oto najważniejsze kwestie, o których należy pamiętać:

 • Precyzyjne zarządzanie zapasami: w tej kwestii nieoceniona jest pomoc systemu zarządzania magazynem WMS. Oprogramowanie magazynowe umożliwia śledzenie zapasów na każdym etapie łańcucha dostaw dzięki aktualizowanym w czasie rzeczywistym danym
 • Płynniejsza realizacja procesu kompletacji zamówień: przygotowywanie zamówień jest najbardziej newralgicznym i generującym najwyższe koszty punktem codziennej działalności magazynu, dlatego tak istotne jest zapewnienie jego optymalnego przebiegu. W tym celu najlepszym rozwiązaniem ponownie okaże się system WMS, który dzięki swoim funkcjonalnościom pomoże opracować najbardziej efektywny sposób pobierania zamówień i pozwoli zaplanować maksymalną wydajność pracy operatorów magazynowych
 • Korzystanie z odpowiednich systemów składowania: dobór regałów przemysłowych oraz urządzeń obsługujących ładunki, zarówno manualnych, jak i automatycznych, powinien być uzależniony od charakterystyki towarów i ich przepływu w obrębie magazynu.
 • Zmotywowana i wyszkolona kadra pracownicza: bez odpowiednio wykwalifikowanego i zaangażowanego personelu nawet najlepiej zorganizowany pod względem logistycznym magazyn nie będzie w stanie funkcjonować w wydajny sposób. Regularne szkolenie i motywowanie pracowników magazynowych zapewni większą produktywność obiektu i przełoży się na wzrost korzyści finansowych przedsiębiorstwa.
System WMS i odpowiednio zmotywowany zespół pracowników to kluczowe składniki skutecznego zarządzania magazynem
System WMS i odpowiednio zmotywowany zespół pracowników to kluczowe składniki skutecznego zarządzania magazynem

3. Ewaluacja wydajności magazynu

Nie można odpowiedzieć na pytanie, jak efektywnie zarządzać magazynem, bez analizy wydajności realizowanych procesów. Niezbędne jest określenie odpowiednich wskaźników KPI (Key Performance Indicators), a następnie ich mierzenie. Wówczas na podstawie uzyskanych wyników można rozpocząć ewaluację skuteczności zarządzania magazynem. Otrzymane w ten sposób twarde dane pozwolą podjąć decyzję odnośnie do wdrożenia ewentualnych korekt w pracy magazynu. W rezultacie podjęte działania powinny przełożyć się na:

 • zwiększenie konkurencyjności firmy i poprawa wydajności magazynu,
 • zmniejszenie liczby pomyłek,
 • zwiększenie poziomu jakości usługi,
 • zmniejszenie kosztów,
 • zwiększenie ogólnej produktywności zespołu pracowników.

Firma Mecalux posiada wieloletnie doświadczenie w optymalizacji zarządzania procesami magazynowymi, a nasi eksperci wyposażeni są w niezbędną wiedzę na temat tego, jak zarządzać magazynem. Skontaktuj się z nami – zapoznamy się z Twoimi potrzebami w zakresie logistyki oraz magazynowania i zaproponujemy spersonalizowane rozwiązania, które umożliwią dalszy rozwój Twojej firmy.