Dzięki magazynowaniu towarów firmy dysponują asortymentem potrzebnym do przeprowadzania procesów produkcyjnych

Magazynowanie towarów – strategie budujące wydajną logistykę

24 paź 2023

Magazynowanie towarów to podstawowy proces, dzięki któremu firmy dysponują odpowiednią ilością towaru w celu zaopatrzenia linii produkcyjnych. Właściwe zarządzanie surowcami nie tylko przekłada się na skuteczniejszą logistykę, ale także przyczynia się do usprawnienia procesów produkcyjnych.

Znaczenie procesu magazynowania towarów

Łańcuch dostaw obejmuje wiele procesów, od składowania surowców po zaopatrywanie linii produkcyjnych. Działa jak efekt domina – usprawnienie każdej operacji z osobna pozytywnie wpływa na pozostałe procesy w instalacji logistycznej.

Magazynowanie stanowi jeden z centralnych procesów każdego zakładu produkcyjnego. Racjonalne magazynowanie towarów jest niezbędne w planowaniu procesu produkcyjnego, a w efekcie, dotrzymywaniu terminów. Jego zalety to:

 • dostępność zasobów potrzebnych do produkcji,
 • optymalizacja przestrzeni składowania,
 • zmniejszenie kosztów związanych z logistyką,
 • szybsze i wydajniejsze reagowanie na zmiany popytu.

Maksymalna wydajność magazynowania towarów jest efektem właściwej organizacji asortymentu w instalacji, z uwzględnieniem m.in. specyfikacji produktów czy poziomu popytu. Dla przykładu – surowce, z których najczęściej się korzysta, powinny być składowane blisko linii produkcyjnych, aby umożliwić szybkie zaopatrzenie ich w potrzebne towary.

Usprawnienie magazynowania towarów, a przez to lepsze zarządzanie zapasami, umożliwiają dwa rozwiązania, czyli system składowania, który ułatwia pracę operatorów i pozwala zachować dobry stan produktów; oraz system zarządzania magazynem, odpowiadający za strategiczną dystrybucję asortymentu w instalacji i kontrolę ich stanu w czasie rzeczywistym.

Oprogramowanie magazynowe ułatwia zaawansowane zarządzanie składowaniem towarów
Oprogramowanie magazynowe ułatwia zaawansowane zarządzanie magazynowaniem towarów

Sposoby magazynowania towarów

Należy wybrać system magazynowania, który spełnia potrzeby logistyczne firmy. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem są regały, jednak firmy sięgają też po inne metody, jak np. cross-docking, który polega na szybkiej dystrybucji produktów z pominięciem etapu magazynowania, czy też składowanie blokowe, polegające na układaniu jednostek ładunkowych na posadzce magazynu.

Połączenie różnych rozwiązań magazynowych w jednej instalacji umożliwia dostosowanie najodpowiedniejszego systemu do poszczególnych rodzajów produktów.  

Dostępne systemy magazynowania towarów można podzielić na dwie kategorie:

 • Systemy manualne. Operatorzy obsługują ładunki manualnie za pomocą wózków widłowych.
 • Systemy automatyczne. Urządzenia transportu bliskiego odpowiadają za obsługę i odkładanie towarów na miejsce.

Na wybór odpowiedniego systemu dla danego magazynu wpływa wiele czynników. Optymalne rozwiązanie dostosowuje się do każdej firmy, a także uwzględnia właściwości jej procesów logistycznych. Przy wyborze systemu należy wziąć pod uwagę trzy podstawowe kwestie:

 1. Produkty przeznaczone do składowania: rodzaj towaru, jednostki ładunkowej (specyfikacja, wymiary, waga), liczba jednostek asortymentowych oraz rotacja towaru.
 2. Przestrzeń składowania: dostępna powierzchnia i właściwości posadzki.
 3. Stosowane urządzenia transportu bliskiego: od wózków obsługiwanych ręcznie po systemy automatyczne.

Regały magazynowe można podzielić na:

 • Regały umożliwiające bezpośredni dostęp do składowanego towaru. Towar jest dostępny z poziomu korytarza roboczego, co ułatwia odkładanie i pobieranie produktów. Grupa ta obejmuje regały paletowe, regały przesuwne oraz regały wspornikowe. Tego rodzaju rozwiązania pozwalają na szybkie pobieranie artykułów z półek, dlatego często wybierają je firmy, których priorytetem jest sprawna realizacja dostaw na linie produkcyjne.
 • Systemy akumulacyjne. Umożliwiają lepsze wykorzystanie dostępnej powierzchni, zwiększając pojemność składowania. Do tej kategorii należą regały paletowe wjezdne (drive-in), regały push-back, regały przepływowe oraz Pallet Shuttle. Te rozwiązania wybierają firmy zarządzające dużą ilością towarów, które w odpowiednim momencie należy wysłać na linie produkcyjne.

Z kolei przedsiębiorstwa, których priorytetem jest usprawnienie magazynowania towarów, decydują się na zautomatyzowanie logistyki. Systemy automatyczne, takie jak układnice i wózki wahadłowe, wydajniej zarządzają towarem.

Rozwiązania typu automatyczny Pallet Shuttle przekładają się na szybszy transport towaru wewnątrz instalacji. System składa się z układnic, wózków wahadłowych oraz wózków Pallet Shuttle, które odkładają i pobierają palety z miejsc składowania. Następnie przenośniki w sposób autonomiczny transportują towary na linie produkcyjne.

Automatyzacja usprawnia magazynowanie towarów
Automatyzacja usprawnia magazynowanie towarów

Klasyfikowanie magazynowanych towarów

Skuteczna klasyfikacja towarów ułatwia przeprowadzanie operacji magazynowych. Właściwa identyfikacja oraz odpowiednie rozmieszczenie produktów umozliwia ich szybką lokalizację, a dzieki temu sprawne dostarczenie ich na halę produkcyjną.

Magazyny, w których składowane są różnorodne artykuły ─ od surowców po produkty skończone, mogą funkcjonować sprawniej dzięki wdrożeniu systemu zarządzania magazynem (WMS), jak np. Easy WMS. Oprogramowanie kontroluje stan zapasów poprzez optymalne rozmieszczenie artykułów oraz informuje o lokalizacji ładunków w czasie rzeczywistym.

Klasyfikacja towaru według rodzaju umożliwia składowanie poszczególnych typów produktów we właściwych warunkach, a także zapobiega popełnaniu błędów podczas realizacji wysyłki na linie produkcyjne. System zarządzania magazynem wyznacza lokalizację każdego artykułu po przeanalizowaniu m.in. poziomu popytu i ich właściwości (wymiary, trwałość, korozyjność, kruchość itp.).

Rozpowszechnioną praktyką w magazynach jest klasyfikowanie i organizowanie towarów według kryterium konsumpcyjnego. Przykładowo, produkty należące do kategorii A (cieszące się największym popytem) są składowane blisko strefy przyjęć lub linii produkcyjnych, za nimi znajdują się towary kategorii B, a następnie artykuły grupy C (najrzadziej zamawiane) – te ostatnie składowane są w najbardziej oddalonych i trudniej dostępnych miejscach.

System zarządzający staje się niezbędnym narzędziem w magazynie każdego rodzaju. Na etapie klasyfikowania materiałów system uwzględnia wszystkie możliwe przypadki, mając na celu skuteczne rozmieszczenie towaru. Ponadto instruuje operatorów podczas pracy oraz lokalizowania artykułów przeznaczonych do wysyłki na linie produkcyjne.

System zarządzania magazynem klasyfikuje materiały według kryteriów konsumpcyjnych
System zarządzania magazynem klasyfikuje materiały według kryteriów konsumpcyjnych

Skuteczne składowanie materiałów przekłada się na wydajną logistykę

Magazynowanie towarów przeznaczonych do zaopatrywania linii produkcyjnych jest praktyką powszechnie stosowaną w wielu przedsiębiorstwach każdego sektora. Magazynowane surowce są wysyłane na linie produkcyjne. Wymagają one rozsądnej organizacji i klasyfikacji, aby zapobiegać utratom zapasów, błędom i opóźnieniom w dostawach.

Magazynowanie towarów jest nie tylko jedną z operacji przeprowadzanych w instalacjach logistycznych, ale również czynnością, która usprawnia działanie przedsiębiorstwa. Skuteczne zarządzanie towarem przekłada się na wydajne działanie łańcucha dostaw. Odpowiedni system składowania i oprogramowanie zarządzające, które organizuje operacje przeprowadzane w magazynie, umożliwiają budowanie skutecznej logistyki. Mecalux posiada 55-letnie doświadczenie w projektowaniu rozwiązań logistycznych, które wspierają rozwój wielu firm. Skontaktuj się z nami – nasi eksperci podpowiedzą Ci, jak zmodernizować łańcuch dostaw i zoptymalizować magazynowanie towarów.